LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Peder Oxe
Peder Oxe (7. januar 1520 - 24. oktober 1575), søn af Johan Oxe og Mette Gøye, som var datter af landets magtfulde rigshofmester Mogens Gøye. Som 12 årig blev Peder Oxe sendt på en dannelsesrejse til udlandet. I de fem år besøgte han Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig. Imens rasede Grevens Fejde i Danmark, og da den sluttede, havde landet fået en ny konge og var blevet protestantisk.

Peder Oxes fader blev dræbt under forsvaret af sin gård Gisselfeld, og et par år senere døde også moderen. Så Peder Oxe stod nu med ansvaret for sine mindreårige søskende og familiens værdier. Han gik straks i gang med at tilbagevinde familiens tabe ejendomme. Han vandt et par processer over sin morfader, Mogens Gøye, og hans indflydelse voksede. Han færdedes ved Christian 3.s hof og blev lensmand over Lolland-Falster. I 1552 blev han optaget i rigsrådet. I 1550 anskaffede han herregården Favrsholm og kom hurtigt i proces med ejeren af nabogodset Hillerødsholm, Herluf Trolle, som var gift med Mogens Gøyes datter, Birgitte. Forholdet mellem Peder Oxe og Herluf Trolle var altså ikke særlig godt.

I 1556 begyndte det at gå galt. Ved et mageskifte med kongen opstod der uenighed om værdien af de bondegårde, der skulle skiftes. Kongen vandt sagen, men Peder Oxe tabte kongens gunst, hvorefter han trådte ud af Rigsrådet og opgav sine forleninger. Han blev indstævnet for regnskabsuorden og misbrug af sine len, og hans gamle modstander, Herluf Trolle udpegedes til at føre sagen mod ham. Peder Oxe bad kongen om frit lejde, og da det blev afslået, forlod han Danmark. Efter Christian 3.s død blev al Peder Oxes ejendom konfiskeret.

Peder Oxe tog til Lothringen og tog ophold hos enkehertuginde Christine, datter af Christian 2., som i 1523 måtte forlade Danmark og give afkald på kronen. Fra Lothringen forsøgte Peder Oxe at blive taget til nåde i Danmark, men Frederik 2. er ubøjelig.

Den Nordiske Syvårskrig mod Sverige går dårligt, og da Peder Oxe i 1565 igen søgte en forsoning med Frederik 2. var kongen mere imødekommende. I 1566 fik Peder Oxe frit lejde og rejste til Danmark, hvor han blev forsonet med Frederik 2. Peder Oxe blev igen medlem af rigsrådet og fik Vordingborg Slot som len og sit konfiskerede gods tilbage. Året efter blev han udnævnet til rigshofmester og medvirkede i de følgende år til at bringe de danske finanser på fode igen, herunder at gøre Øresundstolden mere indbringende. Peder Oxe døde i 1575.