Lolland
Lolland, dansk ø i Østersøen syd for Sjælland, fra hvilken den adskilles ved Vordingborg-bugten. Det er Danmarks fjerdestørste ø. Lolland er omgivet af Langelands Bælt, Femern Bælt, Østersøen, Guldborgsund og Smålandsfarvandet.

Den er uden de omliggende små øer Fejø, Fæmø, Askø med flere 1.243 kvadratkilometer og er af en aflang, noget uregelmæssig form. Dens største længde fra øst til vest - fra broen over Guldborgsund til Albuen - er omtrent 60 kilometer. Fra nord til syd veksler bredden mellem 18 og 28 kilometer.

Kysterne er, med undtagelse af enkelte steder, som ved Ravnsborg Voldsted på nordkysten og nogle punkter ved Guldborgsund og i egnen om Nysted, i det hele meget flade, især på sydkysten, som er udsat for oversvømmelser (således led kysten særlig under stormfloden 13. november 1872) og derfor må beskyttes ved kostbare digeanlæg, som strækker sig fra Nakskov til et stykke øst for Rødby.

Af indskæringerne på kysten mærkes mod nord Sakskøbing Fjord og mod vest den med mange bugter og vige udstyrede Nakskov Fjord. Rødby Fjord på sydkysten er nu inddæmmet.

Kysterne er overalt omgivet af grunde, dog særlig mod syd, hvor den indtil flere kilometer brede sandbanke Rødsand strækker sig fra Hyllekrog mod Øst til Falsters sydspids, fra hvilken den kun skilles ved Kroghage Dyb. Ved en sænkning, der fra Sakskøbing Fjord strækker sig mod sydøst, og i hvilken det højeste punkt er cirka 4 meter, deles øen i en mindre østlig del, »Guldborgland«, og en større vestlig del. I øvrigt ligner de to dele hinanden med deres ensformige, storformede og meget flade skråninger, over hvilke vandskellene kun meget lidt hæver sig. Det højeste punkt i den østlige del, 13 meter, ligger øst for Sakskøbing. I den vestlige del strækker sig et for øjet næsten umærkeligt vandskel, der begynder i egnen ved Nysted og går i nordvestlig retning syd for Maribo Sø for derpå at bøje mere mod nord og nå 29,5 meter i Bavnehøj ved Birket, øens højeste punkt. I det hele er landet meget fladt (den »vestlollandske slette«).

Det største af de mange små vandløb er Halsted Å, der løber i sydvestlig retning ud i Nakskov Fjord. Af småsøerne er de største Maribo Sø, cirka 1.224 hektar, og Røgbølle eller Alsø.

Overlaget består i reglen af fin, tung og fed lerjord der mere eller mindre er blandet med muld. Under overfladen findes næsten overalt mergel. I det hele minder en del af øen, særlig den sydlige del, om marskegnene. De sydligste egne, »Saltningerne«, overskylledes tidligere ofte af havet.

Indbyggertal
Indbyggertallet var per 1. januar 2003 69.796. Af historiske tal kan nævnes, at øens befolkning den 1. februar 1890 udgjorde 65.552 indbyggere (cirka 56 per km²), hvoraf de fem købstæder Maribo, Nakskov, Sakskøbing, Rødby og Nysted havde 14.014. (1801 havde øen uden byerne 33.315, 1860 51.206 indbyggere).

Historie
Lolland (eller Laaland; i Valdemar 2.s Jordebog: Laland og Lalandia), hvis navn er blevet afledet af det islandsk-norske la (stillestående vand, indsø) har ligesom Falster i middelalderen ofte været udsat for vendernes plydnringstogter. Disse folk har vel endog til tider haft fast bopæl på øerne, og påvirkning fra dem kan påvises i enkelte stednavne, ligesom man i befolkningens ydre har villet spore slavisk indblanding (den ringe højde og den mørke hårfarve).

Ifølge Saxo gav Valdemar 1. sin søsters mand Pritslav, den vendiske fyrst Niklots søn, store forleninger på de danske øer, deriblandt også på Lolland, og Pritslavs søn Knud har også haft øen i forlening. Christoffer 1. nævnes som herre af Lolland og Falster, før han blev konge, og sønnen Erik Klipping fødtes på øen cirka 1249. Valdemar Sejrs uægte søn hertug Knud ombyttede kort før sin død 1260 sit len Bleking med Lolland. Efter Christoffer 2.s fordrivelse 1326 fik grev Johan den Milde Lolland og Falster i pant, mens kongen levede sine sidste år i Sakskøbing. I den nærmeste tid efter hans død 1332 kaldte sønnen Otto sig »hertug af Lolland«. 1359 forlenede Valdemar Atterdag sønnen Christoffer med Lolland. Også Christian 4.s søn prins Christian havde øerne i forlening. I Svenskekrigen 1658-60 holdtes Lolland besat af fjenden.