London-protokollen
London-protokollen, der undertegnedes 2. august 1850 af repræsentanter for Danmark, Sverige-Norge, England, Frankrig og Rusland, gik ud på at fastslå de nævnte magters enstemmige ønske om at opretholde det danske monarkis integritet. Ved London-Traktaten af 8. maj 1852, der tillige blev undertegnet af Preussen og Østrig, anerkendte de pågældende magter dels påny det danske monarkis integritet og dels, at arvefølgen overdroges til prins Christian (9.) af Glücksburg og hans fra ægteskabet med prinsesse Louise af Hessen stammende mandlige afkom, efter førstefødselsretten og fra mand til mand. Denne traktat, der senere blev tiltrådt af en række andre magter, dog ikke af Det Tyske Forbund, udgør den folkeretlige basis for den danske tronfølgelov af 31. juli 1853.