LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Broc -

Broche
Broche, bryst- eller halssmykke for kvinder, oftest fastgjort med en fjedrende nål, i simpleste form den såkaldte »sikkerhedsnål«. Broche har i meget skiftende former og udstyrelse været anvendt fra tidlig oldtid til nyeste tid, oprindelig som nyttegenstand til at sammenholde klædedragten, efterhånden overvejende som smykke.

Brochere
Hæfte en bog.

Brochure
Hæfte, flyveskrift, lille hæfte, reklametryksag.

Brockdorff
Brockdorff, en gammel holstensk adelsslægt, der fører en hvid flyvende fisk skrå mod højre hjørne i et blåt felt og på hjelmen en Iignende fisk. 1221 nævnes en Detlev Brockdorff, men den sammenhængende slægtrække begynder først med Henrik Brockdorff, som levede mod slutningen af 14. århundrede. Hans sønnesøns sønnesøn, Ditlev Brockdorff, var 1519-23 amtmand på Flensborghus og udmærkede sig ved sit tapre forsvar mod Frederik 1. Senere var han lensmand på Sønderborg, mens Christian 2. sad fangen på slottet, og i Slaget ved Øksnebjerg var han en af hovedanførerne. Af hans sønner var Joachim Brockdorff (død 1564) amtmand over Hagenskov Amt og udmærkede sig ved Hoffanen i Ditmarsken 1559, Poul var holstensk hofmarskal, og fra Henrik til Vindeby og hans søn Ditlev Brockdorff (død 1616) til Vindeby, Altenhof og Kletkamp nedstammer alle de nulevende talrige medlemmer af slægten. Med sidstnævntes sønner Cai (død 1619), Henrik (død 1671) og Joachim (d. 1680) delte den sig i 3 linjer. Af den ældste linje blev Cai Lorenz Brockdorff (1646-1725) til fideikommisgodserne Kletkamp, Westensee og Grunhaus i Holsten, Geheimeraad og Kammerherre hos Dronning Charlotte Amalie, 1672 optaget i grevestanden. Hans yngre søn, baron Cai Bertram Brockdorff (1680-1710), optoges 1706 i tysk rigsgrevelig stand, og fra harn nedstammer en endnu i Bayern blomstrende linje. Sidstnævntes ældre bror, grev Christian Friedrich Brockdorff, skal 1727 ligeledes være blevet tysk rigsgreve, men hans efterkommere, de holstenske Brockdorff, har kun ført den danske grevetitel.
Baron Cai Lorenz Brockdorff (1766-1840), Geheimekonferensraad, præsident i overappellationsretten i Kiel, fik 1838 grevelig værdighed, og hans søn, Conrad Friedrich Gottlieb Brockdorff (født 1823), som ved adoption af Grev Conrad Christoph Ahlefeldt var kommet i besiddelse af godset Ascheberg, udnævntes 1837 til greve af Brockdorff-Ahlefeldt.
Baron Ludvig Frederik Brockdorff (1797-1874) optoges 1836 i den bayerske grevestand. Hans brorsøn, baron Ulrik Ludvig Hans Brockdorff (1806-75), var dansk gesandt i Berlin, senere i Madrid og Lissabon. En adopteret linje, børnene af baron Christian Frederik Brockdorff (1762-1821) med Jeannette Sofie Hansen, opnåede 1809 friherrelig titel i Oldenburg, og af dem fik ritmester Christian Adolf Brockdorff (1792-1848) 1826 tilladelse til at føre baron-titlen. Af den anden linje var Henrik Brockdorff's søn, Schack Brockdorff (1652-1730), dansk generalløjtnant, kom ved ægteskab med Sofie Charlotte von Wittinghof i besiddelse af baroniet Schelenborg og optoges 1691 i friherrestanden. Hans slægt uddøde 1784 med Baron Schack Brockdorff, hvis datterdatter bragte Schelenborg til Juel'-erne på Tåsinge, der antog navnet Juel-Brockdorff. Henrik Brockdorff's yngre søn, generalmajor Ditlev Brockdorff var stamfader til den endnu i Danmark blomstrende linje, der har ejet grundet. Den tredje, fra Joachim Brockdorff nedstammende linje lever ligeledes i Danmark.

Brocken
Brocken, også kendt under navnet Bloksbjerg, der ligger i Sachsen, er det højeste punkt i bjergpartiet Harzen, Tyskland, med en højde på 1.142 meter. Brocken er midtpunkt for den til Oberharz hørende gruppe Brockengebirge, i hvilken andre toppe som Heinrichshohe (1.044 meter), Wormberg (968 meter) og Achtermannshohe (926 meter) rager i vejret. Brocken selv er en svagt buet granitkol, omlejret af glimmerskifer og lerskifer, og danner en nøgen flade, 2 km i omkreds, oversået med store granitblokke; den ligger nær ved gruppens nordrand og falder temmelig stejlt af mod syd. På bjerget findes der et motel og et udsigtstårn, og det besøges meget af turister og nås ved hjælp af en særlig jernbane, bygget 1898. På grund af den lave temperatur (i juli 10,7o) er det gerne snebedækket fra november til juni, og det er skovløst, men i øvrigt interessant i botanisk henseende og rigt på sjældne planter (således anemone alpina, geum montanum, lichen islandicum og så videre). På bjerget findes der også et meteorologisk observatorium, da det er udmærket for iagttagelser, udsat, som det er, for stærke luftbevægelser og betydelige skydannelser. Nedbøren er cirka 1.700 mm. De meteorologiske fænomener tilligemed den omstændighed, at hemmelige hedenske fester har fundet sted på Brocken længe efter kristendommens indførelse, har givet Brocken en fremskudt plads i den tyske sagnverden. Det var stedet, hvor de onde ånder mødtes, og navnlig var det her, at heksene fra alle verdens egne satte hverandre stævne den første majnat (Valpurgisnatten), og mange sagn om Brocken har endnu fra hekseprocessernes blomstringstid i 16. og 17. århundrede holdt sig i folkemunde. På metaller er Brocken ikke meget rig, derimod findes store tørvemoser (som Brockenfeld) i dalene mellem Brockengebirges toppe.

Brockenspøgelse
Står man på en bjergtop og vender ryggen mod Solen, kan det hænde, at man får sin egen skygge at se på forbidrivende tågemasser. Skønt skyggen ikke er større end personen, der kaster den, synes den kæmpemæssig, fordi man under de uvante forhold uvilkårlig antager afstanden til skyggen for meget større, end den er. Den glorie, man ser om skyggens hoved, skyldes lysets tilbagekastning fra tågedråberne; farverne i glorien er et bøjningsfænomen. Navnet hidrører fra bjerget Brocken, fra hvis fri, tågerige top man ofte har lejlighed til at se fænomenet.

Brod
Ved brod forstås i daglig tale inden for zoologien det stikkeapparat, som hos hunnerne af vore bier og specielt hos arbejderne og dronningen hos honningbien er anbragt i spidsen af bagkroppen og er dannet af modificerede bag-kropsringe. Hos honningbien består broden af 2 stikkebørster, der ligger i den såkaldte brodskede, som atter er omgivet af de 2 skedeklapper. Så længe broden ikke bruges, ligger den indtrukket i bagkroppen; samtidig med, at den træder ud som værge, trykker musklerne på den foran liggende giftsæk, og giften flyder da gennem en tynd kanal ud i broden og derfra ud i såret. Zoologisk set findes en brod hos talrige andre insekter, og den optræder ingenlunde altid som stikkeapparat, men er hos mange former for eksempel græshopper det organ, gennem hvilket æggene glider ud, hvorfor det her får betegnelse af læggebrod. Navnlig inden for de årevingedes orden antager broden et meget forskelligt udseende; hos bierne er den allerede skildret; hos bladhvepsene er den kort og plump og omdannet til en savklinge, hvormed bladenes overhud gennemsaves; også i dette tilfælde flyder der fra den bagved liggende giftsæk en væske ud i det stik, hvepsen har bibragt bladet; i det dannede hul lægger hvepsen sit æg, og ved giftens og den af ægget udkrøbne larves angreb dannes gallen på bladet. Hos snyltehvepsene er den undertiden 2-3 gange så lang som insektets legeme, trådfin og tynd og bruges da til at søge de dybt i træernes ved levende insektlarver, på hvilke hvepsene anbringer deres æg. Hvad enten brod optræder som stikke- eller som læggebrod, er den dog altid sammensat af de selv samme stykker, hvis antal konstant er 10, ordnede i 2 grupper, en øvre og en nedre, hver på 5, bestående af et midterste og uparret stykke, der bærer på hver side 2 på hinanden indføjede mindre; dette midterste stykke er i virkeligheden ikke andet end ryg- og bugskinner, lig med de skinner, der danner bagkroppens segmenter hos insekterne. Brod's optræden inden for de forskellige insektordener er ingenlunde konstant; den mangler for eksempel ganske hos sommerfugle.

Broderskab
Broderskab kendes fra blandt andet selskaber af mænd eller kvinder, der er medlem af en loge. I Danmark findes der regulære og irregulære loger. I Danmark er Den Danske Frimurerorden og Det Danske Frimurerlaug langt de største. Kendetegnet for disse to er, at kun mænd optages. I Den uafhængige storloge for kongeriget Danmark bedre kendt under navnet Oddfellow kan både mænd og kvinder optages.

Broker
Mægler.

Brokk
Brokk er i nordisk mytologi bror til Sindre. De kaldes tilsammen for Ivaldebrødrene og er af dværgeslægt.
De to er kendte for smede- og troddomskunst. I et væddemål med Loke smedede de tre af asernes prægtigste skatte: Draupner, Gyldenbørste og Mjølner.
Brokks arbejde bestod i at holde blæsebælgen igang på trods af Lokes desperate forsøg på at ødelægge rytmen. Loke omskabte sig til en stikflue og bed Brokk for at få ham til at slippe blæsebælgen.
Først ved smedningen af den sidste skat lykkedes det, da han stak Brokk på øjenlåget. Som konsekvens af dette lille uheld fik hammeren Mjølner et for kort skaft.
Uheldet afholdt dog ikke Tor fra at erklære hammeren for væddemålets absolut prægtigste skat, så Ivaldebrædrene vandt og Loke tabte.
Som pris måtte dværgene hugge hovedet af Loke, men som han fornuftigt påpegede var hans hoved måske nok deres, men halsen var hans egen og den vovede de bare på at røre.
Loke beholdt altså sit hoved på halsen, men som hævn syede brødrede hans læber sammen med en lædersnor, for at slippe for hans glatte tunge en tid.

Brom
Brom med forkortelsen Br er grundstof nummer 35 i det periodiske system. Stoffet er en del af 7. hovedgruppe (halogenerne).
Brom er en rødbrun væske ved stuetemperatur. Stoffets smeltepunkt ligger på -7 grader celsius og kogepunktet på 59 grader celsius. Brom har en stor kemisk reaktionsdygtighed.

Brombær
Brombær (Juniperus communis) findes vildtvoksende overalt i de danske skove. Navnet er afledt af bremmel, der betyder tornet busk, og de fleste kender vist de lange tonede ranker, der stikker fælt men lokker med fristende sorte bær sidst på somme- ren. Bladene er mere eller mindre vintergrønne, og blom- sterne er hvide eller lyserøde. Bærrene er sammensat af små kugler. Brombærbusken er i familie med hindbærbusken
I oldtiden blev brombær brugt som lægemiddel imod diarré og bylder, hvilket kan skønnes det høje indhold af garvesyre.
De syrlig-sød bær smager dejligt som de er, men er også velegnede i desserter og til bagværk og syltebrug.
Brombær har et relativt højt indhold af jern og magnesium, men knap så mange vitaminer.

Bronkier
Betegnelse for de forgreninger, som tilsammen danner bronkietræet i lungerne. Startende med hovedbronkierne der afslutter luftrøret og begynder henholdvis ventre og højre lunge. Disse forgrener sig i stadig flere og tyndere bronkier, som tilslut ender i lungeblærer.

Bronkial
Vedrørende bronkierne.

Bronkierne
Luftrørets lungeforgreninger.

Bronkitis
Betændelse i bronkiernes slimhinde.

Bronkoskopi
Bronkoskopi er et lægeligt fagudtryk for en kikkert-undersøgelse af luftrørets forgreninger.

Brontofobi
Angst for torden.

Bronze
Legering af kobber, tin og zink.

Bronzealder
Bronzealderen er en almindelig anvendt betegnelse for en forhistorisk kulturperiode hvis hovedråemne for våben og skærende redskaber var bronzen. Se artiklen: Bronzealder

Brorfelde
Københavns Universitets astronomiske observatorium i nærheden af Holbæk.

Bros.
Forkortelse for Brothers (brødre(ne)).

Brotain
Brotrain var de med heste forspændte og med feltbromateriel læssede vogne, der fandtes ved en felthær, for at man let og hurtig kunne tilvejebringe en overgang over en vandhindring. Se artiklen: Brotain

Brouillere
1. Bringe i urede.
2. Toppes, være eller gøre uenige.

Brouillon
Kladde, skitse.

Browser
Internet navigerings værktøj. Browseren er det mest anvendte værktøj til navigering på Internettet. Browseren har efterhånden erstattet en række ældre Internet teknologier til visning af information. Browseren og Webbet blev udviklet som et resultat af arbejde udført ved CERN og NCSA (National Center for Supercomputing Applications) som et brugervenligt alternativ til de komplicerede værktøjer til navigering af Internettet der var dominerende før browseren fik sin store udbredelse, takket være Netscape.
Det har været forsøgt at finde et dansk navn for browseren, en »oser«, men det har ikke, måske forståeligt nok, vundet indpas.

Brugervenlighed
Brugervenlighed er i itterminologi betegnelsen for den egenskab ved et system, at det er bekvemt at betjene, at systemet reagerer og fungerer som en bruger i målgruppen vil forvente.
Eksempel på brug: Hemmeligheden bag brugervenlighed er at lytte til og forstå brugeres behov, arbejdsgange, færdigheder, ordforråd, vaner og meget mere.

Brugervenlighedsafprøvning
Brugervenlighedsafprøvning er i itterminologi en systematisk undersøgelse af et systems brugervenlighed.

Brugge
Belgisk by. Bruges.

Brun bjørn
Brun bjørn, rovdyr i pattedyrklassen. Se artiklen: Brun bjørn

Brun rotte
Brun rotte, pattedyr i familien af mus og rotter. Se artiklen: Brun rotte

Brun sæbe
Brun sæbe er fremstillet af »bløde« fedtstoffer som for eksempel sojaolie. Brun sæbe indeholder cirka 40 % fedtsyre.

Brunei
Brunei, land i Asien. Se artiklen: Brunei

Brunch
Forkortelse for breakfast+lunch). Solidt formiddagsmåltid, der er både morgenmad og frokost.

Brunering
Kemisk proces, der giver geværløbene en mørk farve, hvilket modvirker lysreflekser og beskytter mod rust.

Brunette
Kvinde med mørk hår- (og ansigts-) farve.

Brunhilde
Brunhilde er i nordisk mytologi en anden stavemåde for valkyrien Brynhild.
Brunhilde er dog også en tegneseriefigur i form af en uhumsk heks.

Brunnakke
Pibeand.

Brunsttid
Det tidsrum, hvor parringen foregår hos hjortevildt.

Brush-up
(kundskabs) opfriskning.

Brutal
1. Voldsk, rå, hensynsløs.
2. Fransk ord for rå eller grov.

Brutalisere.
Hundse med, kue.

Brutalitet
Vold(somhed), råhed, hårdhed, grumhed.

Brutto
Indkluderet omkostninger, emballage med mere.

Bruttopris
Udsalgspris.

Brutto-tonnage
Skibs samlede rumindhold.

Bruxelles
Belgisk by. Brussel. EU har sit hovedsæde i Bruxelles.

Bryllup
Se artiklen: Bryllup

Brynhild
Brynhild er i nordisk mytologi en valkyrie, datter af kong Budle og gift med Gunnar.

Bræ
Stor sammenhængende ismasse.

Brækage
Beskadigelse, brud.

Brødrene Grimm
Brødrene Jacob og Wilhelm Grimm, 1786-1859, var tyske filologer og folkemindesamlere. De udgav tyske folkeeventyr i samlingen Grimms eventyr, 1812-15, som udkom på dansk 1821. Desuden har de samlet og udgivet et stort antal sagn, heltedigte og andre sproglige mindesmærker fra Tyskland og Danmarks fortid.

Brønshøj-Husum
Brønshøj-Husum er en bydel i København med 39.973 (2003) indbyggere.

Brådet
Brådet er en småø syd for Æbelø i Kattegat.

Bubbles
Bubbles (engelsk), luftblærer, bobler, bruges i overført betydning som betegnelse for svindelagtige forretningsforetagender, særlig for det 1711 stiftede engelske Sydhavsselskab (The South-Sea-Bubbles) og de mange kort efter dannede usolide aktieselskaber, der 1720 førte til en stor handelskrise.

Bubon
Lymfekirtelsvulst.

Buccaneer
Pirat, sørøver.

Buccina
Buccina, et romersk blæseinstrument af metal. Se artiklen: Buccina

Budapest
Budapest er Ungarns hovedstad. Se artiklen: Budapest

Buddha
Stifteren af buddhismen. Buddhas oprindelige navn var Siddharta.

Buddhisme
Buddhisme, læresystem af indisk oprindelse. Se artiklen: Buddhisme

Buddhist
Tilhænger af buddhisme.

Buddy Holly
Charles Hardin Holley (7. september 1936 - 3. februar, 1959), bedre kendt under sit kunstnernavn Buddy Holly, var en amerikansk Rock'n'roll-sanger, sangskriver, komponist og guitarist fra Lubboch, Texas, der fik sit gennembrud sidst i 1950'erne.
Døde i et flystyrt om morgenen den 3. februar 1959 sammen med Ritchie Valens og The big Bopper.
Mest kendte sange af Buddy Holly:
* Rave On
* That'll be the day
* Peggy Sue
* Oh Boy
* Everyday

Budeje
Norsk malkepige.

Budget
Regnskabsoverslag.

Budgettere
Lægge budget.

Budle
Budle skal være en bror til Siger.

Bue
Bue, våben. Se artiklen: Bue

Bue den Digre
Bue den Digre, Jomsviking, søn af den bornholmske Jarl Vesete. I slaget ved Hjørungavaag (985) sprang han med afhugne hænder over bord, holdende begge sine guldkister i armstumperne. På fjordens bund skal han ligge som en drage og ruge på guldet.

Buefrise
Buefrise kalder man en løbende række af små runde (romanske) eller spidse (gotiske) buer under en gesims; de tjener udelukkende til dekoration og findes hyppig i flere rækker over hinanden, ofte hvilende på små konsoller.

Bueminut
Bueminut er 1/60-del af en grad og 1/21600-del af en cirkel.
Bueminut angives med ' f.eks. 32°17'.
Et bueminut består af 60 buesekunder.
Der går 60 bueminutter på 1 grad.

Buena Vista Social Club
Buena Vista Social Club var et spillested i Havana på Cuba før Fidel Castro tog magten i landet. I midten af 1990'erne tog den amerikanske musiker Ry Cooder til Cuba for at indspille en cd med en række aldrende cubanske musikere, blandt andre Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Rubén González og Elíades Ochoa. Cd'en blev en stor succes hvorfor den tyske filminstruktør Wim Wenders, og ven til Ry Cooder, i 1999 indspillede en dokumentarfilm om musikerne og deres koncertturne.

Buenos Aires
Buenos Aires er den største by i Argentina, og byen er med sine cirka 12 millioner indbyggere samtidig en af de største byer i Sydamerika.

Buesekund
Buesekund er 1/3600-del af en grad og 1/1296000-del af en cirkel.
Buesekund angives med '' f.eks. 32°17'58''.
Der går 60 buesekunder på 1 bueminut.

Bueskytte
Bueskytte, hærenhed. Se artiklen: Bueskytte

Buffalo Bill
Den kendte bisonjæger og mesterskytte Buffalo Bill levede fra 1846 til 1917. Fra 1883 rejste han rundt i Amerika og Europa med et wild-west-show. Han optræder også som helt i mange eventyrlige romaner. Han stammer fra byen Cody i Wyoming. Buffalo Bill hed i virkeligheden William (Bill) Cody.

Buffer
Jernbanevogns stødfanger

Bufferstat
Grænseland, der virker som »stødpude« ved aggression.

Buffet
Skænk, restaurationsdisk.

Buffo
Komisk operasanger.

Buggjord
Buggjord, den rem, der spændes under hestens bug (egentlig bryst) for at fæstne seletøjet.

Bugser-Damper
Slæbedamper.

Bugsvømmer
Bugsvømmeren er 15-16 millimeter og er den største i Danmark af bugsvømmer. De andre er: rygsvømmer, skøjteløber og skorpiontæge. Den lever i stille vand som i søer og åer. Når den skal »snakke« gnider den forlåret mod kanten af hovedet. Den spiser alger og planteaffald. Når den skal have luft stikker den bagenden op til overfalden, og så ånder den gennem bagenden. Den flyver godt og forlader tit vandet fordi den flytter. Den er almindelig i Danmark. Bugsvømmeren er en tæge og en tæge er et insekt. Bugsvømmerens fjender er fugle og fisk.

Bukefalos
Bukefalos var Alexander den Stores stridshest.

Buket
1. Blomsterkost, blomsterbundt.
2. Duft (af vin), vins aroma.

Bukoliker
Hyrdedigter.

Bukolisk
Bukolisk er landlig/idyllisk.

Bulbiform
Løgformet.

Bulgarien
Bulgarien, land i Europa. Se artiklen: Bulgarien

Bulimi
Abnorm sultfølelse.

Bulletin
Dagsmelding.

Bulldozer
Gravemaskine på larvefødder.

Bulle
Højtidelig pavelig kundgørelse.

Bulletin
Meddelelse om officielle forhold.

Bumerang
Bumerang, gammel nu udgået dansk stavemåde for boomerang.

Bundramme
Bundramme (søvæsen), det underlag, hvorpå maskineriet i et skib er anbragt. Bundrammen består i almindelighed af stærke langskibs og tværskibs dragere, som er udførte af stålplader og vinkelprofiler.

Bundsforvant
Forbundsfælle.

Bungalow
Mindre enetages villa.

Bungsberg
Bungsberg, et 168 meter højt punkt med udsigtstårn i den østlige del af Holsten (landskabet Wagrien), sydøst for Kiel. Det er det højeste punkt i Holsten på det såkaldte baltiske højdedrag.

Bunker
1. Kulrum i dampskib.
2. Sandhul i en golfbane.
3. Bombesikkert rum.
4. I skibsterminologien betegnelsen for brændstof, for eksempel dieselolie.

Buran
Det sovejtiske rumfærgeprogram som svar på det amerikanske rumfærgeprojekt, kaldtes Buran (snestorm). Sovjetiske politikere var overbevist om, at det amerikanske rumfærgeprojekt ville kunne anvendes til militære formål og derved påvirke den kolde krigs magtbalance. Buran var det største og dyreste projekt i Sovjetisk rumforsknings historie.

Burashaski
Burashaski er et lille sprog, som ikke er beslægtet med andre sprog. Det tales kun af cirka 40.000 mennesker i det nordvestlige Kashmir. For øvrigt har Burashaski intet skriftsprog.

Bureau
1. Kontor.
2. Skrivebord.

Bureaukrat
Pedantisk embedsmand.

Bureaukrati
Embedsvælde.

Bureaukratisme
1. Stift og besværligt embedsvæsen.
2. Kineseri.

Burgøjser
Forvanskning af bourgeois (spøgende eller nedsættende).

Buridans æsel
Buridans æsel er en betegnelse for et ubeslutsomt væsen.
Udtrykket stammer fra et af middelalderens logiske paradokser: Et æsel står lige langt fra to bunker foder af samme størrelse og kvalitet. Hvis man antager, at æselet opfører sig fuldstændigt rationelt, har det ingen grund til at foretrække den ene bunke frem for den anden, kan derfor ikke nå til en beslutning om hvilken stak det skal æde først, og vil derfor blive stående på stedet - og sulte.

Burkina Faso
Burkina Faso, land i Afrika. Se artiklen: Burkina Faso

Burlesk
Grovkornet, overdreven morsom, lavkomisk.

Burleske
Komisk sang- eller skuespil.

Burma
Burma, land i Asien. Se artiklen: Burma

Bursa
1. Pengepung.
2. Stipendium.

Bursa fabricii
Bursa fabricii er en kirtel i ikke kønsmodne fugles kloak (nær gatåbningen), som er en del af fuglens immunforsvar.

Burschikos
Studenteragtig, ungdommeligt.

Burundi
Burundi, land i Afrika. Se artiklen: Burundi

Busenfreund
Hjertensven.

Business
Forretning, affære.

Businesslike
Nøgtern, forretningsmæssig.

Buskerud
Buskerud er en provins i Norge. i 2002 havde provinsen 239.793 indbyggere svarende til 5,3% af Norges befolkning. Arealet er på 14.927 kvadratkilometer. Administrationen er placeret i Drammen.
Kommuner
* Drammen
* Flesberg
* Flå
* Gol
* Hemsedal
* Hol
* Hole
* Hurum
* Kongsberg
* Krødsherad
* Lier
* Modum
* Nedre Eiker
* Nes
* Nore og Uvdal
* Ringerike
* Rollag
* Røyken
* Sigdal
* Øvre Eiker
* Ål

Buste
1. Bryst-skuptur
2. Barm.

Buster Keaton
Buster Keaton (4. oktober 1895 - 1. februar 1966) var en populær amerikansk stumfilm skuespiller og filmproducent.

Buster Larsen
Buster Larsen (1. september 1920 - 18. december 1993), dansk skuespiller der for alvor blev kendt fra TV-serien Matador som grisehandler Larsen.

Butelje
(vin) flaske.

Butler
Hushovmester.

Butleri
Skibsproviantrum.

By
By betød oprindelig bosted og kunne derfor bruges om den enkelte gård. Se artiklen: By

By air (mail)
Med luftpost.

Byer
Byer, liste over byartikler på LexOpen: Byer

Byg
Byg har en hård ydre celluloseskal, som fjernes inden madlavning. Byg er den mest dyrkede kornart herhjemme, og har et højt indhold af kiselsyre. Hel byg (bankebyg) kan koges som ris.

Byldepest
Byldepest eller mere populært den sorte død er en sygdom som har dræbt millioner af europæere op igennem middelalderen. Byldepesten skyldes bakterien Yersinia pestis, som overføres via lus fra inficerede rotter.
I dag er sygdommen meget sjælden, men dukker dog op engang imellem i Centralasien.

Byplanlægning
Enhver udstykning af parcelhusgrunde, ethvert større byggeri, ethvert vejanlæg, ethvert nyt kraftvarmeværk og så videre medfører en række konsekvenser såsom behov for parkeringspladser, vandforsyning, renovation m.v. Det var derfor en fordel, ifald alle anlægsarbejder var indbyrdes afstemt; at der fandt en planlægning sted. Dette gælder såvel lokalt (i kommunen) som for landet som helhed; ja i visse tilfælde er en international planlægning ønskelig. Når vi tager byområdernes stærke vækst, det stigende behov for sommerhus- og rekreative områder, landbrugets ønsker og naturfredningnen i betragtning, er det givet, at der må forekomme interessemodsætninger, som må finde deres løsning efter visse helhedssynspunkter. Fra tid til anden giver dagspressens egns-, by- og landsplanlægningsdebat et indtryk af de bestræbelser, der udfoldes for at sikre byer og regioner en fornuftig udvikling. I denne sag vil individets og samfundets interesser ofte komme i konflikt. Denne konflikt har eksisteret lige så længe som samfundene, I stater med en stærk statsmagt - især i totalitære stater - er en vidtdreven og meget konsekvent planlægning mulig. I demokratiske samfund har planlæggerne yderst sjældent magt som de har agt, hvorfor det private initiativ har større spillerum på godt og ondt. Det må i et samfund som vort være planlæggernes opgave at udarbejde udkast til planer som befolkningen og politikerne kan tage stilling til.

Byzans
Gammelt navn for Istanbul.

Byzantinisme
Udskejelser, hofsnobberi.

Bæltedyr
Bæltedyr er en familie af gumlere. Se artiklen: Bæltedyr

Bæltedyr
Nibåndsbæltedyret, Dasypus novemcinctus, findes i et område fra det nordlige Argentina til den sydlige del af USA. I vild tilstand kan de blive op til 10 år gamle, men de er meget vanskelige at opdrætte i fangenskab. Når det lykkes kan de i fangenskab blive 12-15 år.
Hos nibåndsbæltedyret kan drægtighedstiden blive 120 dage. Ungerne bliver født med to læderagtige skjolde, som beskytter endepartiet og forkroppen, og mellem disse skjolde ligger der ni bevægelige bælter, som gør det muligt for dyret at krølle sig sammen. Hovedet og halen er også pansret, men undersiden er kun dækket af grov hud og sparsom hårvækst. Efterhånden som dyret vokser til, bliver læderpansret på oversiden hårdere og hårdere.
Man skulle tro, at det solide panser gjorde bæltedyrene nærmest usårlige overfor angrbe fra rovdyr, men sådan er det ikke. En stor hund kan let dræbe et bæltedyr, og det kan være vanskeligt at forstå hvilken fordel de egentlig har af den tunge og klodsede rustning.
Svaret er i virkeligheden ganske enkelt. Et bæltedyr som føler sig truet, forsøger straks at stikke af i det nærmeste tætte krat. Derinde beskytter læderpanseret mod torne og skarpe kviste, mens forfølgeren bliver stående hjælpeløs udenfor.
Bæltedyrene graver sig som oftest ned under træer, ved flodbredder eller inde i tæt krat.

Bændeltang
Ålegræs.

Bænkebidere
Bænkebidere, familie af leddyr. Se artiklen: Bænkebidere

Bæreevne
Den mængde individer af en given art, der naturligt kan leve i et område. Bærevnen for en art varierer i relation til tid og sted.

Bøf
Bøf (fransk boeuf) er en skive oksefilet, der er banket med en kødhammer, bestrøet med salt og peber og stegt i smør på en pande. Anrettes bøffen med løg, kaldes den engelsk bøf, med hovmester smør fransk bøf. Ofte benævnes den efter de tilsætninger, hvormed den serveres, for eksempel Bøf á la bearnaise, når den er overhældt med bearnaisesovs. - Bøf-karbonade eller hakkebøf kaldes bøf, hvortil kødet er hakket eller malet gennem kød-maskine. - Bøf-kotelet, en tyk skive højreb med vedhængende ben. Kødet er først brunet over rask ild og derefter stegt i en ovn. - Bøf á la mode er et større stykke skært oksekød, der er spækket med flæskestrimler dyppede i salt og krydderier. Det steges under lukket låg ved svag ild, mens det af og til dryppes med vin eller hvidtøl.

Bøffellæder
Bøffellæder kaldes i handelen al slags tyndt udspaltet læder, der anvendes til møbelbetræk, uanset om det er fremstillet af bøffel- eller oksehud.

Bøgebjerg
Bøgebjerg, også kaldet Digrbanke, trigonometrisk station på den fra Fyns østside mod nord udskydende halvø Hindsholm. Bøgebjerg er en 35 meter høj til dels skovbevokset, fra søen meget kendelig bakke.

Bøgevig
Bøgevig, Agersø Sund, bugten mellem Egholm og Agersø, der benyttes en del som ankerplads.

Bøhmen
Bøhmen, landområde i Tjekkiet. Se artiklen: Bøhmen

Böhmerwald
Böhmerwald, de bøhmisk-bayerske skovbjerge kaldes en række bjergdrag, der i en længde af 230 km strækker sig fra Fichtelgebirge mod sydøst til Donaus Dal øst for Linz, dannende vandskel mellem Donau og Elben (Moldau) og grænse mellem Bayern og Böhmen. Ved sænkningen mellem Furth og Taus deles Böhmerwald i en nordlig og en sydlig del.
Den nordlige del, det lave Oberpfälzer Wald (tjekkisk Ceský Les), har en gennemsnitlig højde af 700 m og består af et bølgeformigt bjergland med afrundede toppe, tæt bevoksede med skov; Tscherkov hæver sig til 1.039 m. Syd for den omtalte sænkning hæver sig den højere del af Böhmerwald (tjekkisk Sumava), som består af flere parallelle kæder, hvoraf den vigtigste er Kumisches Gebirge, der danner den bøhmisk-bayerske grænse, og i Seewand når 1.343 m; sin største højde når Böhmerwald dog på bayersk grund i Arber (1.457 m) og Rachel (1.452 m). Øst for Moldaus længdedal hæver sig bjerggruppen Kubany (1.632 m). Mod vest slutter sig til Böhmerwald den parallelle kæde Bayrischer WaId, mellem Donaus bifloder Ilz og Regen (Dreitannenriegel 1.092 m).
I geologisk henseende består Böhmerwald mest af gnejs og glimmerskifer, gennembrudt af granit. Sjældne mineraler (rosenkvarts, tantalit, beryl, turmalin med mere) forekommer hyppigst i granitgangene. Ved Rabenstein brydes kvarts til glasfabrikation, ved Bodenais svovlkis og magnetjernsten, ved Passau grafit og porcelænsjord.
Bjergsystemet passeres lettest mod nord og syd. De vigtigste pas er det mellem Taus og Furth (500 m) med jernbanen Pilsen-Cham, mellem Eisenstein og Zwiesel (922 m) med jernbanen Pilsen-Eisenstein (gennem Spitzberg-tunnellen), Winterberg-passet (967 m), der over Kuschwarda og Freiung fører til Passau, samt Kerschaum-passet (685 m) med jernbanen Budweis-Skt Valentin.
Klimaet er temmelig koldt og fugtigt, mildest på den bayerske side, der er beskyttet mod nordenvinde; den årlige middeltemperatur varierer mellem 5° og 7°,
regnmængden er indtil 150 cm. Floraen er forholdsvis rig på bregner, mosser og svampe. De vigtigste skovtræer er gran, fyr og bøg, sjældnere ahorn. Urskov findes endnu på sine steder, således på Kubany. Det meste af Böhmerwald er dækket med tæt skov; ovenfor 1.300 m vokser lav kratskov. De højeste dele af Böhmerwald synes i istiden at have været gletscherdækkede; derpå tyder de mange små, dybe søer, blandt hvilke nævnes Schwarzer See, der ligger 1.185 meter over havet og er 19 hektar med 90 m dybde. Fra de store tørvemoser (Filz) i højfjeldet udspringer talrige bække.
Agerbrug drives selv i de højeste bjerge (kartofler, havre, rug, hør). Skovhugst er en vigtig næringsvej; en stor mængde tømmer udføres, men meget anvendes også af den betydelige glasindustri og træskærerindustri. Den ikke talrige befolkning (25-50 indbyggere per km2) har bevaret mange gamle skikke.
Det vigtigste sprog er tysk; tjekkisk tales mod øst.

Bøjlespænder
Et bøjleformet ladegreb, som presses ned, når der skal genlades. Også kaldet savagelås.

Bønhas
Fusker, udygtig person.

Børnehjem
Børnehjem, opdragelsesanstalter for fattige børn, der savner et hjem. Se artiklen: Børnehjem

Børnejod
Børnejod er en opløsning af merkurokrom i vand, ikke i spiritus, og dette er grunden til at den ikke fremkalder svie.
At jodspiritus svier når den påføres en hudskramme, skyldes spiritussen.
Præparatet kaldes »børnejod«, ikke fordi det indeholder jod, men fordi det bruges i stedet for jod eller rettere for jodspiritus.

Børnekorstogtet
Børnekorstogtet kaldes det togt af børn, som 1212 omtrent samtidig udgik fra Frankrig og Tyskland, og som havde til mål at generobre Palæstina, efter at det fjerde korstog intet havde udrettet for den hellige sag. Innocens 3.s ivrige opfordringer til et nyt korstog havde været forgæves, da i Frankrig hyrdedrengen Stefan (Étienne) erklærede, at gud havde kaldt ham til fører for et korstog af børn. Omgivet af store skarer af børn, mænd og kvinder kom han til Marseille, hvor korsfarerne indskibedes på 7 skibe, af hvilke 2 strandede. Resten af deltagerne blev solgt som slaver ved ankomsten til Ægypten. På Iignende måde som Stefan optrådte drengen Nikolaj fra Køln. Togtet af børn, til hvilket alt slags pak sluttede sig, nåede ned i Italien, hvor man hurtigst muligt søgte at få dem sendt hjem. Legenden og digtningen indhyllede snart børnekorstogtet i et uvirkeligt lys, så at man senere har villet betragte beretningerne om det som sagn. De mange af hinanden uafhængige kilder tillader dog at fastslå dets historie i hovedtrækkene.

Børsen
Bygget af Christian 4.

Bøssemester
Bøssemester, i 15.-17. århundrede en kunstmæssig uddannet artillerihåndværker i Tyskland. Bøssemesteren blev lavsmæssig uddannede, men udgjorde dog ikke noget egentlig lav. De hørte i reglen til de bedre borgere i byerne. Den unge bøssemester måtte underkaste sig en teoretisk og praktisk eksamen, forinden der blev udfærdiget lærebrev for harn. Kejser Karl 5. anlagde en artilleriskole for bøssemestre, og gode tyske bøssemestre var skattede i andre lande. Bøssemesteren sluttede i reglen en kontrakt med feltherren, gældende for et felttog, hvorefter de blev aftakkede for at søge virksomhed andensteds. For hvert stykke skyts var der i reglen ansat en bøssemester, som selv rettede og affyrede pjecen. For det større skyts, navnlig kasteskytset, var der i reglen 2 bøssemestre per pjece. Bøssemesteren besørgede tillige fyrværkertjenesten, som indbefattede minørtjenesten, og forestod tillige støbningen af kanoner. I slutningen af 17. århundrede blev under Ludvig 14. bøssemestertjenesten militært organiseret.

Bøssepenge
Bøssepenge, en almisse, der fordum indsamledes af de fattigste skoledisciple i købstæderne, ved at de gik omkring med en bøsse og sang for folks døre, om søndagen efter højmesse og dagen før andre helligdage ved middagstid. I tidens løb ophørte folk at yde noget klækkeligt, og ved Frd. 11. maj 1775 afskaffedes derfor denne »omgang med chorene«. Dog synes bøssepenge at have holdt sig længere end de såkaldte diskantpenge, der på Iignende vis indsamledes enkelte helligaftener om året og ved maj-grevegildet. I det mindste synes forbuddet i Frd. 17. april 1739 kun at sigte til disse.

Bøtø Nor
Bøtø Nor. Se artiklen: Bøtø Nor

Bøverdalen
Bøverdalen, en trang fjelddal, som fra Lom Kirke ved Ottavand skærer sig syd over ind i Jotunheimen. Ved Bøverkirken deler dalen sig i to, Lejrdalen i sydvest og Visdalen i sydøst, hvilke mellem sig indeslutter Norges højeste fjeld, Galdhøpiggen.

Bözberg
Bözberg, et pas i Jurabjergene, det schweiziske kanton Aargau, 574 meter højt, over hvilket vejen fører fra Basel til Zurich. Siden 1875 går der også en jernbane over det med en 2,5 kilometer lang tunnel.