LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav F - Faks

F
1. 6. bogstav i det danske og latinske alfabet.
2. Forkortelse for den/det følgende.
3. I musikken 4. tone i den diatoniske C-dur skala.
4. Kemisk tegn for flour.
5. Romertal for 40.

F.A.C.E.
F.A.C.E. står for Fédération des Associations de Chasseurs de L'UE. Sammenslutning af jagtorganisationer i EU.

Faaborg
Faaborg, by i Danmark. Se artiklen Faaborg

Faaborg Fjord
Faaborg Fjord, på sydsiden af Fyn, farvandet nord for Bjørnø og de fra denne ø's østende udgående grunde, Gryderne. To smalle løb fører til fjorden, af hvilke det vestlige mellem Bjørnø og Sidser Odde, har vand nok for de største skibe, mens det østlige, der hedder Gryde-løb, kun har 3,7 meter vand.
Dybderne i Faaborg Fjord er meget uregelmæssige. Bundarten er langs kysten sand med sten og tang, i dybden derimod blød bund. Den vestlige del af fjorden er temmelig flak, og i den ligger 2 landløse grunde, nemlig Højen og Sletrøn. I den østlige del, der har større dybde, ligger den landløse sandgrund, Diernisse-grund, på hvilken der er 3 meter vand. Såvel løbene som grundene er afmærkede. På nordsiden af fjorden ligger Faaborg Havn, i hvilken der er 6,2 meter vand.

Faarbøte
Faarbøte, i nordisk mytologi en jætte, far til Loke (betydning »den slemt stødende«; oprindelig et navn på stormen).

Faavne
Faavne, den »Orm«, som efter nordiske (og tyske) heltesagn Sigurd Sigmundsøn dræbte, hvorved han fik tilnavnet Faavnesbane.

Fab
Fab er en forkortelse for franco à bord (frit om bord).

Fabel
En fabel er en fortælling, ofte satirisk og moraliserende, med dyr som hovedpersoner. Planter eller ting anvendes også i enkelte fabler som hovedpersoner. Æsop og La Fontaine er to berømte fabeldigtere. En fabel kan også betyde en løgnehistorie eller genstand for offentlig samtale eller forargelse.

Fabelagtig
Usandsynlig, utrolig.

Fabelepope
Fabelepope, komisk eller humoristisk heltedigt, i hvilket dyrene spiller menneskets eller mennesket højere væseners rolle. Hertil hører for eksempel den Homer tillagte Batrachomyomachi (»frøernes og musenes krig«) og »Reinecke Foss«.

Faber
Faber (latin), smed, og generelt enhver håndværker, der arbejder i hårdt materiale. I den ældste romerske hærordning dannede fabri et selvstændigt korps, der skulle slå broer, opføre belejrings- og forsvarsværker og så videre.
Latinsk ordsprog: faber est suæ quisque fortunæ, enhver er sin egen lykkes smed.

Fabian Gottlieb von Bellingshausen
Fabian Gottlieb von Bellingshausen, opdagelsesrejsende. Se artiklen: Fabian Gottlieb von Bellingshausen

Fabian Society
Fabian Society, et januar 1884 i London stiftet selskab til propaganda for en fredelig, antirevolutionær socialisme, hvis praktiske formål er lidt efter lidt at søge den kollektivistiske samfundsorden gennemført. Fabian Society er en sammenslutning af socialismens intellektuelle elite, antallet af selskabets medlemmer har derfor aldrig været stort og angives 1916 at udgøre omkring 2.500, spredt over hele den engelsktalende verden, og heraf hører ikke fuldt halvparten hjemme i London som medlemmer af moderforeningen. »Fabierne«, som medlemmerne kaldes, opdrages til ledere og organisatorer i socialpolitiske foreninger og har derigennem kunnet opnå megen indflydelse; adskillige af dem har indtaget en fremskudt stilling i det politiske liv, i videnskab og Litteratur. Blandt Fabian Society's grundlæggere og ledende personligheder endnu i dag er den betydelige socialpolitiker og samfundsvidenskabelige forfatter Sidney Webb og dramatikeren Bernhard Shaw, hvis radikalisme har suget næring af fabiernes lære. Propagandaen for denne har for øvrigt fundet afløb overvejende i en samling Afhandlinger af forskellige forfattere under den fælles titel Fabian Essays in Socialism, redigeret af Bernhard Shaw (1889; norsk udgave ved Fr. Wolff, 1895-97), i omkring 200 brochurer (Fabian tracts) og flyveblade, alle spredt i store oplag. Fabian Society har underafdelinger i de fleste større byer i England, Skotland og Irland. Desuden findes filialer i de forenede stater, hvor bevægelsen 1895-96 havde et eget tidsskrift, The American Fabian, redigeret af sociologen W. D. P. Bliss.

Fabianus
Fabianus, biskop i Rom 236-250. Han blev martyr i den deciske forfølgelse, ligger begravet i Calixts katakombe, hvor hans gravsten er fundet. For øvrigt vides der intet om ham.

Fable convenue
Fable convenue (fransk) betyder en »belejlig« skrøne eller usandhed. Som alle foregiver at tro af bekvemmeligheds- eller diskretionshensyn. Udtrykket stammer fra Voltaire's Jeannot et Colin.

Fabrica
Fabrica (latin), byggekunst, bygning, værksted. Nylatin fabrica ecclesiæ, kirkeformue.

Fabrik
Værk, brug, industriværksted.

Fabrikant
Fabrikejer.

Fabrikat
Produkt, vare.

Fabrikation
(Vare-) tilvirkning.

Fabrikere
Tilvirke, frembringe, lave.

Fabrikmester
Fabrikmester (Søværnet), en tidligere betegnelse for den øverste tekniske leder på Orlogsværftet. Stillingen oprettedes 1692 og besattes med den i udlandet uddannede Olaus Judicheer, der var den første danske mand, som lagde virkelig videnskabelige principper til grund for skibskonstruktionen. Efter Judicheer's afgang ansattes kaptajn-løjtnant K. N. Elenstrup som Fabrikmester 1729 og efter denne en række fremragende mænd: Thurah, Barbi, Andreas Gerner, Henrik Gerner, Krabbe, Stibolt og Hohlenberg, der fra midten af 18. århundrede bragte skibsbygningen ind i et fast spor til gavn for vor flådes udvikling. 1855 ophævedes stillingen, der nærmest svarede til den, som direktøren for skibbygning og maskinvæsen efterfølgende beklædte.

Fabula docet
“Fabelen lærer” det vil sige “moralen heraf er ...”.

Fabulation
Det at fortælle fabler.

Fabulere
Fortælle fabler, opdigte, snakke hen i vejret.

Fabulist
Fabeldigter, historiefortæller, fantast.

Fabulositet
Fabelagtighed, usandsynlighed.

Fabulos
Fabelagtig, usandsynlig, utrolig.

Fac!
Fac! på recepter betyder gør! eller lav!.

Façade
Façade, (italiensk facciata, forside) er benævnelsen på forsiden af en bygning; man taler vel tillige om side-facade, men facade betegner for byhuses vedkommende forsiden, den, som ved sin dekorative udstyrelse udtrykker bygningens karakter og bestemmelse. For fritliggende bygningers vedkommende kan man derimod som regel ikke betegne en enkelt side som facade. En face, forfra.
Synonymer: Forside, ydre, ydre skal, hovedindgangsside.

Facchino
Facchino (italiensk), lastdrager, sjover, også en udstoppet figur (stråmand), endelig laps, slyngel, gavtyv. Det er gået over i spansk og fransk som faquin. Oprindelsen er usikker.

Face
Face (fransk), ansigt, forside, en face forfra, således at hele forsiden af ansigtet ses.

Facer
Facer kaldes i et befæstningsanlæg, hvis grundrids er ført efter brudte linjer, alle de linjer, hvorfra frontalilden skal afgives, og som derfor ligger frontalt eller omtrent frontalt på den fjendtlige hovedfremrykningsretning.

Facet
Sleben flade på ædelsten eller glas.

Facétblokke
Facétblokke, betegnelse for sten, der ved en gletschers bevægelse er blevne planslebne på flere sider. Facétblokke findes ret hyppig i områder, der tidligere har været isdækkede.

Facetiæ
Facetiæ (latin), vittige indfald, spøg. Facetiæ er blevet betegnelse for en særlig litteraturgren, der dyrkedes en del især i 15. og 16. århundrede, og hvoraf der eksisterer adskillige samlinger. Blandt de ældste er de latinske af den italienske humanist Poggio (facetiarum libri IV [Rom 1470]), og af tyskeren Heinrich Bebel. Også i den tyske, engelske, franske (Voltaire's facéties parisiennes), italiensk og spansk litteratur findes samlinger af facetiæ, dels mere eller mindre platte anekdoter, del's skarpe satiriske angreb på kirke og gejstlighed.

Facetter
Facetter, diminutiv af det franske face, de navnlig ved slibning af glas og ædelstene frembragte små, mod hverandre hældende flader, i hvilke lyset brydes på forskellig måde. Overhovedet enhver lille plan flade på en eller anden genstand. Facettere, forsyne med facetter.

Facettere
Gøre afvekslende.

Facetteret
Tilslebet, spillende, strålende, mangesidig, broget.

Facial
Ansigts-, front-.

Facies
Ansigt, ansigtsudtryk, plan overflade.

Facies hippocratica
Dødningeansigt.

Facil
Let; forekommende, omgængelig, villig, føjelig.

Facilitation
Lettelse, bekvemmelighed.

Facilitere
Lette, fremme.

Facilitet
Lethed, venlighed, omgængelighed.

Facile
Facile er et fremmedord for let (at udføre).

Facit
Resultat.

Façon
Måde, snit, skik, form. Unaturligt (overlegent) væsen.

Faconnere
Tildanne, forme.

Facsimile
Afbilled, efterstik, nøjagtig kopi.

Fact(s)
Kendsgerning(er).

De facto
I virkeligheden, uden videre; egenmægtig.

Factum est
“Det er et faktum”.

Factitius
Kunstig, forloren (om legemsdel).

Facultas
Evne, anlæg, dygtighed.

Fad
1. Fad, ældre rummål, der tidligere anvendtes i Danmark, Hertugdømmerne og Norge til vin og brændevin = 4 oksehoveder (6 ahm, ohm tjerce) = 24 ankere - 944,3 l (1 anker regnes til 39 potter). I Danmark benyttes fad (fass, fat, foder, fuder, tonneau, vat) nu meget sjælden til vin og brændevin, som ølmål svarede det til = 2 tønder = 272 potter = 262,8 liter.
2. Fad (af latin fátuus), dum, tåbelig, flov.

Fadervor
Bøn, se artiklen: Fadervor

Fading
Fading betyder egentlig falmen eller visnen, men bruges også som betegnelse for en radios hendøen lydstyrke.

Fadæse
Fadæse (fransk), dumhed, tåbelighed, fejl, bommert, fejltagelse.

Faeton
Faeton (græsk: »den lysende«).
1) Faeton, tilnavn til solguden og Solen.
2) Faeton, søn af solguden og Klymene, Okeanos' datter og Merops' hustru. Da der var blevet ytret tvivl om hans guddommelige herkomst, udbad Faeton sig af sin far tilladelse til for en dag at køre Solens vogn og fik den. Men hestene løb løbsk, vognen kom ud af sin bane og truede med at stikke alt i brand. Zeus måtte derfor dræbe ham med sin lynstråle, hvorpå Faeton styrtede ned i Eridanos. Mælkevejen på himmelen skal være fremkommet ved den af Faeton forårsagede brand. Af sorg over hans ulykkelige skæbne blev hans søstre, heliaderne eller faetontiaderne, forvandlede til poppeltræer. Sagnet om Faeton er oftere behandlet af digtere (således af Ovid) og kunstnere, hyppig på romerske sarkofager, blandt andet i Glyptoteket på Ny Garlsberg.
3) Faeton, navn på en af morgenrødens heste.
4) Faeton (græsk), var tidligere en let, firhjulet vogn med kuskesæde og bagsæde. Normalt var den forsynet med kaleche over bagsædet, og særlig elegante, lette vogne af denne type blev ofte benævnt en Victoria. Mail-Faeton havde Kaleche over forsædet, mens bagsædet kun var et tjenersæde. På den amerikanske Faeton, der egentlig nærmest var en jagtvogn, var sæderne ens, og til vognen hørte et let tag, som ved hjælp af jernstivere kunne anbringes over begge sæder.

Fafner
Fafner er en mægtig drage fra den nordiske mytologi. Den vogter nidkært over en stor skat og dens blod er giftigt. Fafner bliver til sidst slået ihjel af helten Sigurd Fafnersbane.

Fag
Fag, den del af en bindingsværksvæg, som begrænses af stolpe, bånd eller fodstykke, og som i reglen udmures. - Mellemrummet mellem to tagspær. - Afdelingen mellem to brodragere.

Fagedænisk
Fagedænisk er en betegnelse der bruges om sår for ædende eller omsiggribende.

Fager
Fager (smuk) er i sammensætninger i norske steds- og gårdsnavne meget almindelig og antyder altid en naturskøn beliggenhed.

Fagomani
Sygelig forslugenhed.

Fagot
Træblæseinstrument.

Fagrskinna
Fagrskinna, »den smukke skindbog«, kaldtes af Torfæus et håandskrift af en særlig bearbejdelse af de norske kongers sagaer, der begynder med Halfdan Svarte og ender, ligesom Snorre's Heimskringla, med slaget på Re 1177. Værkets egentlige navn er »Noregs konunga tal«. Det er skrevet af en islænding, vistnok for en norsk høvding eller konge (og da Hakon den Gamle) omkring 1240. Det er en nøgtern, rationalistisk bearbejdelse, der karakteriserer sig særlig ved en forkastelse af jærtegn og undere, samt ved en stærk, kritisk benyttelse af skjaldekvad; dog er dens fremstilling i høj grad ujævn og tit og ofte fragmentarisk. Hvorvidt Snorre har benyttet Fagrskinna i sit værk, kan ikke betragtes som sikkert. Fagrskinna er udgivet af F. Jonsson 1902-03.

Fagvidenskab
Fagvidenskab kaldes den videnskab, hvis studium er nødvendigt for at opnå en bestemt stilling (medicin, jura, teologi et cetera).

Fahrenheit-skalaen
Er opkaldt efter den tyske termometermager Gabriel Daniel Fahrenheit. Omregning fra Fahrenheit til Celsius er enkel: 32 trækkes fra graden, der ganges med fem og divideres med 9. Frysepunktet er +32 og kogepunktet +212.

Faiakere
Faiakere, ifølge Homer et folk, der boede på øen Scheria, og hos hvem Odysseus fandt en venlig modtagelse, især hos kongen Alkinoos, efter at dennes datter, Nausikaé, havde truffet ham, da han som skibbruden kom til Scheria, ligesom de også siden bragte ham tilbage til Ithalaa. Da denne hjemrejse tilendebragtes »i een nat«, og da man synes at have forestillet sig, at faiakernes hjem var at søge nord for Ithaka, antog man i reglen i oldtiden, at faiakerne havde boet på Kerkyra (Korfu), og man påviste her såvel stedet, hvor Odysseus kom i land, som det skib, på hvilket faiakerne bragte Odysseus hjem, og som, da det atter nærmede sig Scheria, af Poseidon forvandledes til sten (begge steder vises endnu i nærheden af byen Korfu). Man havde endog på Kerkyra indviet en helligdom til ære for Alkinoos. Allerede i den alexandrinske tid begyndte man dog at betvivle om faiakerne som i den historiske tid var sporløst forsvundet, nogensinde havde boet på Kerkyra, og at hælde til den forestilling, at det muntre, med alle livets goder velsignede folk faiakerne aldrig har tilhørt den virkelige verden, men er en skabning af digterens indbildningskraft, en mening, der i vore dage er blevet den almindelige. Ifølge sagnet skulle faiakerne tidligere have boet på Hyperia i nærheden af kykloperne; men da faiakerne plagedes af disse, udvandrede de under Nausithoos, en ætling af Poseidon, og nedsatte sig på Scheria.

Faiblage
Tilladt møntundervægt.

Faible
Svaghed, hang, tilbøjelighed.

Fair
Ærlig, åben, hæderlig, retfærdig, redelig; marked.

Fair play
Ærligt spil, åben færd.

Faire suivre
Faire suivre som skrevet på breve betyder “bedes eftersendt”.

Fairness
Retfærdighed, ærlighed, redelighed.

Fait accompli
Kendsgerning, fuldbyrdet handling.

Faites vos jeux
Faites vos jeux er et croupier-udtryk for “gør Deres indsatser!”.

Faja
Faja (spansk), rødt, gult eller flerfarvet skærf af uld, der slynges 2-3 gange om livet og er en del af spaniernes nationaldragt. I faja stikkes den morderiske navaja og punal'en (håndkniven).

Fajance
Glaseret lertøj, se artiklen: Fajance

Fakir
1. Muhammedansk tiggermunk.
2. Indisk selvplager.
Fakir (arabisk: fattig) er en almindelig forekommende betegnelse for muhammedanske dervisher. I Europa anvendes det specielt om de i Indien levende selvplagere og asketer, de såkaldte Jogi'er, skønt disse ikke er muslimer. De indiske fakirer lever i reglen i større antal sammen som en slags tiggermunke uden dog at være bundet af specielle ordensvedtægter. De har navnlig fået ry ved deres kendskab til hypnose og tankeoverføring. Mange af de mirakuløse historier, som fortælles om fakirer, og som endog af europæiske spiritister betragtes som fortræffelige bevismidler for deres teorier, har vist sig ikke at kunne holde til en mere kritisk gennemgang.

Fakkebjerg
Fakkebjerg, en 35 meter høj bakke, der ligger cirka 1 sømil fra Langelands sydspids. På toppen blev 1806 bygget et fyrtårn, der atter blev nedlagt 1905, da Kjelsnor Fyr blev tændt.

Fakkel
Fakkel (af latin fácula), en art stort lys. Se artiklen: Fakkel

Fakkelholdere
Fakkelholdere, metalarme med ringe til anbringelse af fakler, som kunne oplyse pladsen foran en bygning. Ligesom senere lygtearmene anbragtes de gerne på facaden på begge sider af indgangen. Kunstneriske fakkelholdere findes især på italienske renæssancepaladser, udførte i smedejern eller bronze, for eksempel på Palazzo del Magnifico i Siena. - Fakler brugtes også inde i huse, men havde da en anden konstruktion; det var en slags kandelabre, hvor de ankommende gæster, der medbragte fakler, anbragte disse.

Fakkelløb
Fakkelløb (græsk), i Athen og andre græske byer et væddeløb ved nattetider under visse fester, som Panathenæer-festen, festerne for Hefaistos og Prometheus. Deltagerne tændte, deres fakler ved et alter og løb derpå om kap mod målet, hvor den, som først kom ind, for at vinde prisen tillige skulle tænde ild på et alter med sin fakkel. På en mosaik ser man et sådant kapløb imellem unge mænd med fakler afbildet. I senere tider var deltagerne i løbene undertiden til hest.

Fakkeloptog
Fakkeloptog, processioner, hvis deltagere bærer brændende fakler, anvendtes ofte i oldtiden ved forskellige festlige lejligheder, ligesom senere i den katolske kirke. Et sådant fakkeloptog eller procession med fakler fandt sted påskelørdag aften eller nat som sindbillede på det håbets lys, som den kristne bærer i sig, selv i mørkets og dødens sorteste nat. I vore dage anvendes fakkeloptog mest for at hædre fortjente medborgere eller til minde om begivenheder.

Fakos
Linse; fregne.

Fakse
1. By på Sjælland.
2. Gammelnordisk mandsnavn. Afgudsbilleder af navnet Fakse fandtes indtil 1858 på flere gårde i Sætersdalen i det sydlige Norge.
3. Hestenavn (af oldnordisk fax, manke); blandt andet navn på den hest, hvis pandeskal blev Ørvarodd's død.

Faksimile
Nøjagtig kopi.

Faksimilere
Gengive i faksimile.