LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Fakt - Femi

Fakta
Kendsgerninger.

Fakticitet
Det at være faktisk; virkelighed, beståen.

Faktion
Faktion (latin), parti, navnlig et voldsomt optrædende politisk parti, oprørsparti; faktionær eller faktionist, partistifter, oprørsstifter; faktiøs, oprørsk, urolig.

Faktionist
En faktionist eller faktionær er en oprørsstifter, tilhænger af faktion eller en partigænger.

Faktiositet
Partiånd, oprørskhed.

Faktisk
Faktisk (af det latinske fáctum), grundet på kendsgerninger, virkelig, utvivlsom, håndgribelig, i virkeligheden.

Faktitiv
Bevirkende.

Faktitiøs
Kunstig, fabrikeret, forloren (om legemsdel).

Faktiøs
Parti-, oprørsk, urolig.

Faktor
1.1 Faktor (latin) (matematik). Størrelser, der multipliceres med hinanden, kaldes faktorer i det produkt, der fremkommer ved multiplikationen. Ved et helt tals faktor forstås de hele tal, der går op deri: er faktor primtal, kaldes de primfaktorer. Tabeller over faktorer i de første 9 millioner hele tal er beregnede af Burckhardt, Dase og Glaisher. Den største fælles faktor for flere hele Tal vil være produktet af de primfaktorer, der er fælles for alle tallene, idet hver primfaktor medtages i den laveste potens, hvori den forekommer i noget af tallene. Man kan også bestemme to tals største fælles faktor ved at dividere det mindste tal op i det største, derpå resten op i divisor og fortsætte på denne måde, indtil en division går op; da er den sidste divisor største fælles faktor.
1.2 Et af to tal der ganges med hinanden (gangetal).
2. Nogen eller noget, der øver en væsentlig indflydelse (kraft).
3. Teknisk leder af et bogtrykkeri.

Faktori
Oversøisk handelsplads.

Faktotum
Faktotum (latin fac totum o: gør alt), den, der for en anden kan udføre alt; den fuldt ud pålidelige stedfortræder; den, hvem, alt kommer an på; den højre hånd, altmuligmand.

Faktuel
Nøgtern, faktisk.

Faktum
Kendsgerning, noget virkelig eksisterende eller hændt.

Faktura
1.1 Faktura kaldes den regning over varer, som ved en distanceforretning tilstilles køberen samtidig med varernes afsendelse. Kun undtagelsesvis udstedes også ved pladsforretninger en faktura. Fakturaen skal, foruden dato og sælgerens og køberens navne, indeholde en nøjagtig betegnelse af varerne, antal og art, disses mærker og numre, antallet af de til grund for prisberegningen liggende enheder (vægt, mål, stykketal), prisen og det hele beløb, fakturabeløbet, som varernes modtager ifølge fakturaen bliver skyldig. Endvidere skal fakturaen indeholde en angivelse af forsendelsesmåden og de aftalte betalingsvilkår, og hyppig anføres også andre vilkår for handelen, således angivelse af den tidsfrist, inden for hvilken der tages hensyn til besværinger over mangler ved varerne, og betingelserne for, at der indrømmes godtgørelse af den tomme emballage, hvis den tilbagesendes, fakturere, udfærdige faktura over solgte varer.
1.2 Vareregning, købsliste, regning på leverede varer.

Fakturabog
Fakturabog, i bogholderi en bibog, som indeholder afskrifter af indgående eller udgående fakturaer.

Fakturere
Affatte en faktura.

Fakturering
Regningsudskrivelse.

Fakultativ
Fakultativ (latin), overladt til ens fri vilje, frivillig, fri, fritstillet, valgfri, vilkårlig, i modsætning til obligatorisk.

Fakultet
1. Fakultet, evne eller dygtighed.
2. Faglig afdeling af et universitet.

Fakund
Veltalende.

Fakunditet
Veltalenhed.

Falaise
Falaise er et fremmedord for en kalkklippe eller klint.

Falaises
Falaises (omtrent: klippe), et almindeligt navn, som bruges for mange steder, men særlig benyttes som egennavn for de stejle, næsten lodrette, indtil 100 meter og derover høje kridt- og kalkstensklipper, der findes ved den franske nordkyst omtrent fra Sommes udløb til Havre.

Falalella
Falalella (italiensk), en slags folkevise, kaldet således efter sit omkvæd (»Fa la la«); også i musikhistorien forekommer denne benævnelse på lette småsange i ældre tid.

Falangen
Falangen er betegnelsen for en spansk fascistorganisation.

Falangist
Falangist er betegnelsen for et medlem af falangen.

Falanks
1. Falanks (græsk, flertal falanger), et finger- eller tåled.
2. Falanks, en tæt sluttet formation eller slagorden. Se artiklen: Falanks

Falarica
Falarica (latin), en pil, der var omviklet med værk, gennemtrængt med beg, og som antændtes og derpå enten blev udskudt af en kastemaskine eller slyngedes ved håndkraft.

Falaris
Falaris, enehersker i Agrigent (Akragas), cirka 550 f.Kr., udvidede og forskønnede byen, førte heldige Krige med Karthagerne, men blev til sidst styrtet af Emmeniden Telemachos. Falaris var efter overleveringen en grusom og blodtørstig tyran; bekendt er den for ham af Perillos fremstillet bronzetyr, hvori han lod mennesker brænde op, hvilket vel må føres tilbage til den i Akragas herskende Molok-dyrkelse. Under Falaris' navn er bevaret 148 breve.

Falbelad
Falbelad (fransk falbalas), rynket garnering (volant), som i 17. århundredes sidste halvdel anbragtes på damers akselskærf, trøjer, over- og underskørt. Anvendtes især i Mme. de Maintenon's tid. Ordets oprindelse er ikke kendt, skønt det findes i alle europæiske sprog (engelsk: furbelow). Tyskerne påstår, at det er »gefallten Blatt«. Moden er ifølge Voltaire indført af Langlée, en toneangivende hofmand hos Ludvig 14., og ifølge Ménage har han også lavet navnet.

Falbelade
Plissering.

Falbelader
1. Overdrevne høflighedsbeviser.
2. Omstændighed.

Falces
Falces (latin, flertal af falx, segl), høstredskab, som anvendtes til at skære sæden; et lignende redskab brugtes til at beskære træer og vinstokke (falces arboreæ og vinitoriæ).
Stærke jernsegle, fastgjorte til lange stænger, anvendtes ved belejringer til at nedbryde fæstningsmure og volde (falces murales).
Skarpe segle, ligeledes fastgjorte til lange stænger, anvendtes under kampe til søs til at overskære tovværket på fjendtlige skibe og således hindre deres fri
bevægelser (falces navales).
Falces brugtes også på stridsvogne; de anvendtes i Asien, af Antiochos 3. mod romerne i slaget ved Magnesia.

Falcidisk lov
Falcidisk lov. Oprindelig kunne efter romerretten en arv ifølge testamentet være således belastet med legater, som den indsatte arving forlods skulle udrede, at der slet intet blev tilbage til denne. Da heraf imidlertid følgen let blev, at arvingen afslog at overtage arven, der kun voldte ham bryderier, bestemtes det ved den falcidiske lov (lex falcidia), at beløbet af samtlige lodder (legater med videre) ikke måtte overstige 3/4 af arven, således at der altid blev 1/4 - den såkaldte falcidia quarta - tilovers til arvingen.

Falcks Redningskorps
I 1906 stiftede Sophus Falck Falcks Redningskorps. I 1963 blev Falck og Zone-Redningskorpset fra 1923 sammensluttet under navnet De Danske Redningskorps, som blev købt af Baltica Holding i 1988, som så siden har videresolgt størsteparten af aktiekapitalen.

Fald
1. I skibsterminologi betegnelsen for det tov hvormed et sejl hejses.
2. Fald (fysik) kalder man den bevægelse, et legeme på grund af sin vægt vil udføre, når det ikke er tilstrækkelig understøttet.

Faldbro
Faldbro, en i middelalderen anvendt belejringsmaskine, hvorved angriberen søgte at skaffe sig adgang til fæstningsmurene. Den kørtes i oprejst stilling, således at den dækkede storrnkolonnerne, frem mod fæstningsmuren, indtil dens øverste ende kunne »falde« ned på denne. Ved faldbro forstås undertiden det samme som en rullebro eller vndebro.

Falde
Falde (skibsterminologi), et sejlskib siges at falde, når forstævnen drejes bort fra vinden, hvilket også kaldes at falde af. falde anker! er kommandoråb, når et skib skal ankre, på hvilken kommando ankerets slippeapparat eller ankerspillets bremse opgås, og ankeret vil falde og kæden løbe ud.
Falde sejl, at lade råsejlene falde, når de er gjort los efter at have været beslåede langs ræerne.

Faldskærmsudspring
Det første verdensmesterskab i faldskærmsudspring blev afholdt i 1951.

Falisker
Falisker, oldtidsfolk i Italien, af italiensk oprindelse, boende i Sydetrurien, mellem Tiberen og bjerget Sorakte. Da etruskerne indvandrede, underlagde de sig Faliskerne, som på forskellig måde stærkt påvirkedes af dem; blandt andet benyttede de et alfabet med latinske og etruskiske tegn. Oldtiden regnede kun 2 byer, Falerii og Fescennium, for at være falisker, dog lå der uden al tvivl flere mindre bosættelser i samme område, blandt andet ved Narce, hvorfra fund er fremdragne. Faliskernes land var frugtbart; de leverede de hvide okser til offerhandlinger i Rom og andre landbrugsprodukter.

Falke
Falke, familie af dagaktive rovfugle. Se artiklen: Falke

Falkehætte
Falkehætte. Et af de til jagtfalkens afretning nødvendige redskaber. Det var en læderhætte, der kunne anbringes på hovedet af fuglen, og som var således indrettet, at den ikke trykkede øjnene.

Falkejagt
Falkejagt eller kunsten at afrette falke til jagt er ældgammel. Se artiklen: Falkejagt

Falkener
Falkener, ældre dansk stavemåde for falkoner.

Falketand
Udvækst på kanten af falkens overnæb. Tanden passer til en fordybning i kanten af undernæbbet.

Falklandskrigen
Falklandskrigen var en konflikt mellem Argentina og Storbritannien over Falklandsøerne. Se artiklen: Falklandskrigen

Falkoner
Falkoner, dressør af jagtfalke.

Fallacia
1. Skuffelse, blændværk.
2. Illusion, falsk slutning.

Fallaciøs
Fallaciøs er et fremmedord for skuffende, falsk. Illusorisk.

Fallent
Fallent er et fremmedord for en, der går fallit. (egentlig betyder ordet en, der skuffer).

Fallibel
Fejlbar.

Fallibilitet
Fejlbarhed.

Fallit
1. Bankerot, konkurs, betalingsstandsning.
2. Betalingsudygtig.

Fallos
Fallos er en betegnelse for det mandlige lem. Se artiklen: Fallos

Falsa
Bedragerier.

Falset
Højt stemmeleje.

Falsificere
Forfalske.

Falsifikat
Noget forfalsket.

Falsifikation
Forfalskning.

Falsimoni
Bedrageri, falskhed.

Falstaff
Opera af Verdi, komponeret 1893. Handlingen udspiller sig i Windsor omkring år 1600.

Falster
Falster, dansk ø. Se artiklen: Falster

Falsum
Falsk, forfalskning, bedrageri.

Fama
1. Rygte.
2. Rygtets gudinde.

Fames
Fames (latin: Hunger), i den romerske mytologi personifikation af hungeren ligesom det græske Limos. Efter Vergil opholder Fames sig ved nedgangen til Orkus, underverdenen; Ovid skildrer Fames som en afmagret, huløjet kvinde med strittende hår og blegt ansigt, der bor i Skytiens ismarker.

Fames canina
Fames canina (hundesult) er en betegnelse for umådelig sult eller udhungrethed.

Familiarisere
Tilvænne.

Familiariter
Fortroligt, i familiens skød.

Familiaritet
1. Fortrolighed, kendskab.
2. Ligefremhed.
3. Påtrængenhed.

Familie
1. Ens nærmeste.
2. Kreds af slægtninge.
3. Underafdeling af dyre- og planteorden.

Familiær
Familiær er et fremmedord for hørende til familien eller fortrolig (især på en anmassende måde).

Famos
Famos er et fremmedord for udmærket, storartet eller berømt.

Famøs
Udskreget, ilderygtet.

Familie
Frænde, slægt, æt, hus.

Familiejournalen
Familiejournalen (egentlig Illustreret Familie Journal) er et dansk ugeblad. Ugebladet fyldte 125 år i 2002.

Familievåben
Ætmærke.

Familiær
Fortrolig, påtrængende.

Fanatisk
Utålsom, glødende, overspændt.

Fanatisme
Glød, stejlhed.

Fandens fødselsdag
Siden 1656 har den 11. juni været fastsat til 1. terminsdag. Dagen bliver også kaldt for Fandens fødselsdag.

Fangstskud
Et fangstskud er i jagtterminologi et skud afgivet mod anskudt vildt.

Fanny Enger
»Uægte kongedatter« som blev kaldt dronningen af Åbenrå. Ifølge hendes eget udsagn skulle Christian 8. være hendes far.

Fantasere
1. sværme.
2, tale vildt.
3. spille frit.

Fantasi
Indbildning(skraft), hjernespind.

Fantom
Skinvæsen, blændværk, spøgelse.

FAO
FAO, FN's organisation for ernæring og landbrug har sit hovedkvarter i Rom.

FAR
FAR stod for Forenede Arabiske Republik, en union mellem Ægypten, Syrien og Yemen i 1958-1961.

Faraomyre
Faraomyren er den eneste myreart i slægten Monomorium der lever i Danmark. Se artiklen: Faraomyre

Fars dag
Den første »Fars Dag« fandt sted den 19. juni 1910 i Spokane i Washington, USA. Fars Dag blev indført i Danmark 1935. I Danmark fejres den hvert år den 5. juni.

Farveblindhed
Farveblindhed er en tilstand som optræder hos cirka 8% af den mandlige befolkning og hos cirka 0,5-1% af den kvindelige befolkning. Defekten er normalt medfødt og dermed arvelig. Den kan dog også opstå som konsekvens af en øjensygdom. Selv om farveblindhed hos kvinder ikke er lige så udbredt som hos mænd, er de dog ofte anlægsbærere, idet defekten overføres til mandens dattersønner.
Defekten skyldes at et eller flere af de tre tapper i øjets nethinde der normalt opfatter henholdsvis røde, grønne og blå farveindtryk mangler sine lysfølsomme stoffer, eller at disse er nedsatte. Mest almindelig er rød/grøn farveblindhed.

Farvevariant
Et individ, der bliver født med en anden farve end det normale for arten.

Fasan
Fasan, stor hønsefugl. Se artiklen: Fasan

Fase
Afsnit, skifte.

Fashion
Levemåde; snit; skik.

Fashionabel
Standsmæssig, modefin.

Faskine
Risknippe.

Fastelavns søndag.
7. søndag før påske, herefter begynder fasten.

Faststofkemi
Faststofkemi (eller fastfasekemi) dækker over studiet af faste stoffer og materialer. Faststofkemien beskæftiger sig med både syntesen, strukturen og de fysiske egenskaber af faste materialer. Der er derfor et stort overlap med faststoffysik, mineralogi, krystallografi, keramik (keramiske materialer), metallurgi, termodynamik, materialevidenskab og elektronik med fokus på syntesen af nye materialer.

Fatal
Skæbnesvanger.

Fatalisme
Skæbnetro.

Fatalitet
Tilskikkelse, uheld.

Fata Morgana
(egentlig Feen Morgana), luftspejling.

Fatum
Skæbne.

Fauna
1. Fauna er et andet ord for dyreverdenen. Det bruges tit om dyrene på et bestemt sted - »Æbeløs fauna« betyder for eksempel »dyrene på Æbelø«.
2. Alle dyrearter, der forekommer vildtlevende i et område.

Faunaforurening
Hvis dyr, der ikke naturligt hører til en bestemt naturtype, for eksempel det danske landskab, slippes løs der, vil de af og til kunne overleve og måske enddda fortrænge de dyr, der lever naturligt på stedet. Det fænomen hedder faunaforurening. Det er sket i stor stil på New Zealand, hvor der oprindeligt ikke levede pattedyr, men det sker også i Danmark, hvor for eksempel mink fra minkfarme er sluppet ud. De udkonkurrerer naturlige danske smårovdyr og æder mange fugles æg.

Faunaliste
En faunaliste er en liste over dyr, der lever et bestemt sted. I en faunaliste, skal både være dyrets latinske og almindelige navn. Dyrene må også gerne være ordnede efter familier.

Faunus
Romersk gud for skoven. (Silvanus).

Faust
Opera af Gounod, komponeret 1859. Handlingen udspiller i Tyskland i det 16. århundrede.

Fauteuil
Armstol, lænestol.

Favorabel
Gunstig, fordelagtig.

Favorit
Sandsynlig vinder, yndling.

Favør
Bedste, gunst.

FDF
Se Frivilligt Drenge- Og Pige-Forbund.

Februar
Måned opkaldt efter Februus, etruskisk gud. Ældre dansk navn Blidemåned.

Feje
Når hjortene gnider huden (den såkaldte bast) af deres gevir/opsats, siger man, at de fejer. Fejningen skader træerne og kan derfor være en betydelig udgift for skovbruget.

Fejes
Hud (bast), der gnides af hjortevildtets gevir/opsats.

Felice Bryant
Felice Bryant (7. august 1925 - 22. april 2003) var sammen med sin mand Boudleaux Bryant en af de sangskrivere som producerede nogle af de mest populære popsange nogensinde.
De skrev sammen tekster til omkring 3.000 sange, som blev solgt igennem mere end 300 millioner plader over hele verden. De blev i 1991 optaget i Country Music Hall of Fame, hvilket alene skete for meget få rene sangskrivere. Deres æresplads i Nashville Songwriters Hall of Fame kom næsten som en selvfølge oven på deres store succes.
Blandt de kunstnere de skrev hits til var:
* Little Jimmy Dickens
o Country Boy
* Carl Smith
o Hey Joe
* Buddy Holly
* Everly Brothers
o Bye Bye Love
o Problems
o All I Have to Do Is Dream
o Wake Up Little Susie
o Bird Dog
* Jim Reeves
* Sonny James

Felix
Felix (latin), lykkelig. Bruges som navn.

Felling
Felling, by i det østlige England, Durham, ved Tyne, østlig forstad til Gateshead, har kulgruber og en betydelig industri.

Fellini
Instruktør. Kendt for filmen Det søde liv (1960), hvor den barmfagre Anita Ekberg blev verdenskendt, da hun badede i Trevi-fontænen i Rom.

Feloni
Feloni (engelsk felony). Efter den oprindelige betydning forstår man ved feloni brud på troskabspligten i lensforhold.
I det engelske retssprog bruges felony imidlertid i udvidet betydning som et begreb inden for den almindelige strafferet, idet man her plejer at inddele forbrydelserne i følgende 4 klasser: treason, felony, misdemeanour og summary offence. Sondringen beror dog mere på historiske tilfældigheder end på retsvæsenets hensyn. Under felony henføres en række grovere forbrydelser, såsom drab, røveri, tyveri; treason omfatter forskellige palitiske forbrydelser; misdemeanour bruges som fællesbetegnelse for de forbrydelser af grovere art, der ikke henføres under de 2 foregående klasser, og summary offence betegner alle forseelser af mindre alvorlig natur. Tidligere fik adskillelsen mellem de tre førstnævnte klasser af forbrydelser stor praktisk betydning derved, at den var bestemmende for de former, hvorunder retsforfølgningen skulle foregå, men dette har nu kun mindre interesse, idet forskellen ved sagernes formelle behandling på væsentlige punkter er ophævet.

Felpel
Felpel, langhåret fløjl, for eksempel hattefelpel. Silkefelpel, benyttes undertiden til imitation af pelsværk, især til besætninger.

Felskov Rev
Felskov Rev, sydvest for Stevns, skyder sig fra pynten øst for Højstrup ud i sydøstlig retning. Det er tæt belagt med store sten og falder stejlt af.

Felt
1. Felt, betegnelse for det heraldiske skjolds flade; deles skjoldet fremkommer flere felter.
2. De kvadratiske figurer på et brætspil kaldes også felter.
3. Felt (grubefelt) er det ifølge Bjergloven udmålte areal, inden for hvis grænser mutheren kan drive gruber. Udstrækning i felter er det samme som udstrækning i strøg. Dragning (eller fald) i felt kaldes en fra faldlinjen afvigende retning, som på steder ofte følger nedover mod dybet i steden for faldlinjen.
4. Felt (fysik), område. Et synsfelt er det område, man på een gang kan overse, for eksempel med en kikkert; et magnetisk eller elektrisk felt er et rum, hvori der virker magnetiske eller elektriske kræfter.
5. Felt. Udtryk som »løbet har et felt på 9 heste«, »løbet har 9 heste i feltet« betegner i væddeløbssproget, at 9 heste deltager i det pågældende løb.

Feltalter
Feltalter kaldes et for feltgudstjeneste indrettet alter. Under gudstjenesten tager fanebærerne plads ved alteret med udfoldede faner, og på feltalterets sider opstilles geværpyramider eller kanoner.

Feltarmé
Feltarmé (felthær) kaldes den til den egentlige krigsføring i åben mark bestemte del af hæren, i modsætning til besætnings- og erstatningstropper eller de til udførelse af mere lokale tjenesteforretninger indkaldte stridskræfter. I store stater består feltarméen i reglen af flere arméer, hvis antal og sammensætning
fastsættes ved indtrædende krigsberedskab, og som ændres efter forholdene.

Feltflaske
Feltflaske er en flaske af træ, glas, ler eller metal, hvori der på rejser og marcher kan medføres en drik. Den bæres af soldaten enten i en rem over skulderen eller fastgøres til livremmen og er i reglen omgivet af et lag filt eller læder, der dels tjener til at beskytte feltflasken mod beskadigelse og dels til at bevare drikkens oprindelige temperatur. Feltflasker var allerede i brug i oldtiden og findes således i de etruriske grave. I middelalderen dannedes de undertiden af horn eller elfenben og prydedes med relieffer. Feltflasken bør være let og dog have betydelig modstandsevne mod stød og slag, hvorfor man i den nyere tid har indført feltflasker af aluminium, også i Danmark. Undertiden føjes der til feltflasken et drikkebæger.

Fem
5 er:
* et primtal
* det 5. i rækken af Fibonaccis tal
Og der er:
* 5 fingre på en menneskehånd
* 5 i en kvintet
* 5 permanente medlemmer af FN's sikkerhedsråd
* 5 tæer på en menneskefod

Feminin
Kvindelig, kvindagtig.

Feminisme
Kvindestræv, kvindagtighed.