LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav I - IMAP

I
I, 9. bogstav i det danske og latinske alfabet. Se artiklen: I

IAEA
IAEA er en forkortelse for International Atomic Energy Agency, som er FN's organ for fredelig udnyttelse af kerneenergi. IAEA blev grundlagt i 1957 og har hovedsæde i Wien.

Iagttagelse
Iagttagelse er en bevidsthedsakt, hvorved en sansefornemmelse bliver gjort til et tydeligt midtpunkt for opmærksomheden. Betingelsen herfor er, at indtrykket kommer til at stå i forbindelse med rester af tidligere indtryk (simple associationer), og at det udløser en sådan aktivitet i bevidstheden, at denne koncentreres om indtrykket. For at iagttagelsen skal fremkomme, må indtrykkene altså gentage sig, og der må i bevidstheden være efterladt spor af de tidligere indtryk, hvilke spor kunne få indflydelse på den ny bevidsthedstilstand. Alt, hvad der svækker hjernens reproducerende virksomhed og dens energi i det hele, vil da også svække iagttagelsen. Dybe operative indgreb i hjernehemisfærerne, træthed og overanstrengelse vil hindre iagttagelsen. Den skarpe, klare og fuldstændige iagttagelse er som oftest en meget vanskelig sag, fordi vi umiddelbart kun opfatter enkelte sider af fornemmelsen, mens andre holdes i skygge, og fordi de vakte associationer ofte kunne opdukke med en sådan kraft, at vi betragter dem som iagttagelser. Vi holdes derved let i illusioner, så vi først gennem en anstrengt og skridtvis analyse kunne få iagttagelsens indhold bestemt. De fleste mennesker kunne slet ikke iagttage nøjagtig, men tro at iagttage både mindre og mere, end iagttagelsen virkelig rummer.

Iamatologi
Iamatologi er læren om lægemidler.

Iakchos
Iakchos, en af de guder, som dyrkedes ved mysterierne i Eleusis. Se artiklen: Iakchos

Ialemos
Ialemos, efter græske sagn søn af Apollon og musen Kalliope og opfinder af den klagesang, som blev sunget over unge mennesker, der kom ulykkelig af dage.

Iambe
Iambe, en oldgræsk sagnfigur. I den homeriske hymne til Demeter fortælles det, at gudinden på sin søgen efter den røvede datter, Kora, kom til kong Keleos i Eleusis. Kongens terne Iambe bød hende her et sæde og bragte ved alskens spøg hendes sorg til at svinde. Fra denne mytiske begivenhed sagdes den spøg og kådhed, der udgjorde en episode af mange Demeter fester, at have sin oprindelse.

Iambelegos
Iambelegos (græsk), et versemål, der består af begyndelsen af et jambisk trimeter og halvdelen af et elegisk vers.

Iamblichos
1. Iamblichos, alexandrinsk filosof, født i Chalcis i Coele Syria, levede på Konstantin den Stores tid. Han var elev af Porfyrios, men begyndte snart at rivalisere med denne og på enkelte vigtige punkter i sin lære at skille sig ud fra ham. Efter Porfyrios' død blev Iamblichos den anerkendte fører for skolen og udøvede over sine tilhængere en meget betydelig indflydelse, ikke blot som tænker, men tillige som præst og mirakelmager. Af hans skrifter er kun nogle mindre vigtige rester bevarede; hans teologiske og psykologiske ideer maa læses hos hans elev Proklos. Ud fra den fælles nyplatoniske grundanskuelse, at sjælen er til for at fordybe sig i beskuelsen af det guddommelige, og at dette ikke kan være andet end det absolutte, enheden og evigheden, hvorfra mangfoldigheden, timeligheden og legemligheden emanere, søger Iamblichos at gøre de led, hvorigennem denne emanation finder sted, endnu mere abstrakt systematiske, end de var hos hans forgængere. Treenighedsideen blev derved endnu mere mangfoldiggjort, og den betagelse, som sindet følte ved drømmende at gennemløbe alle disse triader, voksede i magt. Særlig synes Iamblichos her at have ndnyttet Pythagoras' lære om tallet. Den menneskelige sjæl opfatter han, i nærmere tilslutning til Plato, ikke blot som tanke og fornuft, men tillige som vilje og lidenskab; dyden er anvendelsen af de midler, som fører sjælen til dens bestemmelse: at fyldes af kontemplationer af det evige ene, men det drejer sig ifølge Iamblichos her ikke blot om at give fornuften de rette forestillinger, viljen har en afgørende vetydning for, at denne kontemplation kan komme i stand.
2. Iambliehoa, græsk romanforfatter fra Syrien i 2. århundrede e.Kr., skrev en roman Babyloniaka i 35 bøger, der omhandlede det elskende par Rhodanes' og Sinonis' eventyr; der er kun bevaret enkelte brudstykker og af de 16 første bøger et udtog af fotios.

Iambos
Iambos (græsk, latin; iambus, jambe), versefod bestående af en kort og en lang stavelse, skal være opfundet af den græske digter Archilochos, der navnlig benyttede den i smædedigte, som derfor ligefrem kaldtes jamber. Det vigtigste jambiske versemål var det af tre dipodier bestående jambiske trimeter (versus senarius), i hvilket jamben på 1., 3. og 5. fod ofte erstattedes af spondeer og også andre friheder forekom. Dette versemål, hvis rytme lå den daglige tale nær, blev næsten eneherskende i dialogen i den antikke tragedie og komedie. En anden jambisk verseform, den femfodede jambe, kom til anvendelse i det engelske drama og overførtes herfra til det tyske og det nordiske.

Ian Fleming
Ian Fleming, engelsk forfatter. Se artiklen: Ian Fleming

Iannis Xenakis
Græsk-fransk komponist, der har været en foregangskomponist indenfor klangdyrkende musik skabt blandt andet ved hjælp af computerprogrammer. Metastasis 1954, kor- og orkesterværket Nekuia 1982.

Iapetos
Iapetos nævnes i gamle græske sagn som en af Titanerne, søn af Uranos og Gaia, bror til Kronos. Ifølge Hesiodos' teogoni ægtede han okeaniden Klymene og havde med hende de berømte sønner Atlas, Menoitios, Prometheus og Epimetheus. Prometheus'es søn var atter Deukalion, der sammen med sin hustru Pyrrha alene af hele menneskeslægten undgik døden i den store vandflod. Iapetos er ellers ikke meget omtalt i de græske sagn. Nogle forskere har i nyere tid ment i denne guddom at genkende Noahs søn Jafet.

Iason
Iason, en berømt græsk sagnhelt. Se artiklen: Iason

Iatraliptik
Iatraliptik er en lægebehandling ved indgnidning.

Iatrokemiker
Iatrokemiker (af græsk: »læge«) kaldtes de læger, der i 16. - 17. århundrede mente, at alle tilstande i det syge og raske legeme beroede på kemsike processer. Skolen udgik fra alkymisterne, og dens egentlige grundlægger er Paracelsus. Han mente, at en rigtig blanding af de tre mystiske bestanddele af alle organiske legemer, som han opstillede, var nødvendig for den normale fysiologiske tilstand, mens en urigtig blanding af disse grundbestanddele fremkaldte sygdomme. Helbredelse skaffedes til veje ved kemiske lægemidler, der atter kunne genskabe den rigtige blanding. De vigtigste iatrokemikere er van Helmont, der regnede vandet for en af de vigtigste dele af organismen, og Franz de le Boë Sylvius.

Iatromatematik
Iatromatematik er en lægekunst, der bygger på astrologi.

Iatromatematiske skole
Iatromatematiske skole (græsk) søgte at vise, at matematikkens eller fysikkens love er det hovedsagelig virksomme moment i det raske og syge legeme. De, der lagde mest vægt på matematikken, kaldtes iatromatematikere, de, der lagde mest vægt på fysikken, iatromekanikere eller iatrofysikere. De vigtigste læger af den iatromatematiske skole er Borelli, Lorenzo Bellini og Giorgio Baglivi.

Ib Schønberg
Ib Schønberg, dansk skuespiller. Se artiklen: Ib Schønberg

Ib.
Ib., forkortelse af ibidem, sammesteds.

Iben Hjejle
Iben Hjejle (født 22. marts 1971 i København, Danmark), skuespiller.
Filmografi:


Ibenholt
Ibenholt er en hård sort træsort.
Som synonym anvendes ordene ibentræ eller sortved.

Iberien
1. Iberien kaldtes i oldtiden et landskab syd for Kaukasus, nord for Armenien og vest for Kolchis, det nuværende Georgien. Det var et frugtbart og tæt befolket land; indbyggerne var ukrigerske og delt i flere kaster, hovederhvervet landbrug. Landet synes en tid at have hørt under Det Persiske Rige, men blev først rigtig kendt ved Pompejus' togt 65 f.Kr. Senere kom det under Rom, men efter kejser Julians død kom det under perserne. Efter kristendommens indførelse nåede Iberien en høj grad af kultur.
2. Iberien er en betegnelse for Spanien eller hele den pyrenæiske halvø.

Iberisk
Fra Iberien.

Ibidem
Ibidem (latin, forkortet ib. eller ibid.), sammesteds.

Ibis
Ibis er en ægyptisk hellig vadefugl, nilhejre.

Ibiza
Ibiza, spansk ø. Hovedbyen på øen hedder også Ibiza.

IBM
International Business Machine Corporation (forkortet og kendt under navnet IBM) er en af de største og ældste IT firmaer i verden. De har forskningscentre i Almaden, Zurich Tokyo, Haifa, Beijiing, Austin og Delhi. På grund af størrelsen og det blå logo, er firmaet også kendt som Big blue (Stor Blå). Hovedkvateret er beliggende i Armonk, New York, USA. Firmaet har over 316.000 medarbejdere og en kapital på cirka $80,000 (2000-tal).
Louis V. Gerstner, Jr. var bestyrer og CEO for IBM fra 1. april 1993 indtil 29. januar 2002 da Samuel J. Palmisano blev valgt som CEO.
Historik
IBM går som firma længere tilbage end selve computeren. Før denne lavede de tryk data kort.
Deres navn var i starten CTR Computing Tabulating Recording. Sådan startede de den 15. juni 1911.
Firmaet var en sammensmeltning af Tabulating Machine, Computer Scale og International Time Recording. Præsident for Tabulating Machine var på det tidspunkt Herman Hollerith.
Thomas J. Watson Sr., der startede IBM, blev manager af CRT i 1914, leder i 1915, og ændrede navnet til IBM i 1924.

Ibn
Søn.

Ice-cream
Iscreme.

Ichnolog
En ichnolog er en ekspert i læren om dyrespor (ichnologi).

Ichnologi
Ichnologi er læren om dyrespor.

Ichthyografi
Ichthyografi er en betegnelse for en fiskebeskrivelse.

Ichthyolit
Forstenet fisk.

Ichthyologi
Ichthyologi er læren om fiskene.

Ictus
Slag, stød.

Ictus solis
Hedeslag.

Id est
Id est (forkortes i. e.) det vil sige, hvormed menes.

Idasletten
Idasletten findes i nordisk mytologi lige udenfor Valhallas porte. Det er her einherjerne udkæmper deres drabelige slag hver dag, som øvelse til Ragnarok. Hver aften er Idassletten rød af blod. Men når valkyrierne har flikket einherjerne sammen igen inden aftensmaden er blodet forsvundet og hele scenariet er klar til næste dag.

Idé
1. Indfald, forestilling, tanke.
2. Hensigt.

Idé-Association
Tankeforbindelse.

Ideal
1. Forbillede, mål.
2. Noget fuldkomment.

Idealisere
Forskønne, adle.

Idealisme
Ophøjet tankegang.

Idealitet
Fuldkommenhed, sjælsrenhed.

Ideel
Fuldkommen, fuldendt, dadelfri.

Idem
Idem er et fremmedord for den eller det samme.

Identificere
Identificere er et fremmedord for at fastslå identitet. Som synonym kan navnkende og genkende anvendes.

Identificering
Identificering eller identifikation er et fremmedord for det at identificere.

Identisk
Ens, lig, det (det) samme.

Identitet
1. Identitet er et fremmedord for fundkommen lighed
2. Den (det), som nogen (noget) er.

Identitetsprincippet
Identitetsprincippet er (i logikken) det, at en ting altid er identisk med sig selv.

Ideografi
Ideografi er en skrift, der gengiver begreberne ideografisk ved hjælp af billeder.

Ideologi
Ideologi er en betegnelse for et system af ideer, der hævdes af et parti, samfund et cetera.

Ideologisk
Vedrørende ideologi.

Idestrup
Idestrup er beliggende på Falster og har 1.325 indbyggere.

Idi Amin
General Idi Amin Dada Oumee (1920'erne - 16. august 2003) var militær diktator i Uganda fra den 25. januar 1971 til den 13. april 1979.
Idi Amin blev født ind i Kakwa-stammen, nær Koboko i det veslige Nile Arua distrikt. Hans fødselsår er ikke kendt da der ikke blev foretaget fødselsregistreringer (forskellige kilder nævner alt fra 1923 til 1928). Nogle kilder mener at han selv afholdt sin fødselsdag den 1. januar. Han blev opdraget af sin mor, som praktiserede hekseri og Amin modtog så godt som ingen formel uddannelse.
Amin tog sit stammetilhørsforhold meget alvorligt og udførte under sit diktatur en lang række af forfølgelseskampagner mod andre stammer i Uganda. Der menes at være udført tortur og mord på et sted mellem 100.000 og 300.000 personer i årene fra 1971 - 1979.

Idiogen
Idiogen er et fremmedord for af en ejendommelig art.

Idiograf
Idiograf er en egenhændig underskrift.

Idiolater
Selvtilbeder.

Idiolatri
Selvforgudelse.

Idiom
Idiom er betegnelsen for et sprogligt udtryk eller vending, der er særpræget for et sprog eller en dialekt.

Idiomatisk
Særegen for et sprog eller en persons sprogbrug.

Idiopatisk
Selvstændigt optrædende (sygdom).

Idiosynkrasi
1. Idiosynkrasi er et fremmedord for afsky for visse ting eller personer.
2. Abnorm reaktion over for visse stoffer.

Idiot
Tåbe, åndskrøbling, åndssvag.

Idiot-Anstalt
Åndssvagehjem.

Idioterne
Idioterne er en dogmefilm instrueret af Lars von Trier.

Idioti
1. Åndssvaghed.
2. Dumhed.

Idiotikon
Dialektleksikon.

Idiotisk
Fjollet, åndssløv, dumt, tåbeligt.

Idiotisme
1. Idiotisme svarer til idioti, hvilket vil sig åndssvaghed eller dumhed.
2. Afvigelse fra sædvanlig sprogbrug.

Idol
1. Gudebillede.
2. Ideal.
3. Afgud.

Idolatri
Idolatri er et fremmedord for afgudsdyrkelse.

Idun
Brages kone.

Idyl
1. Harmoni.
2. Fredfyld lykketilstand.
3. Stille, fredeligt landskab.

Idyllisk
Fredelig, rolig, lykkelig, harmonisk.

Igloo
Eskimoisk snehytte.

Ignis
Ild.

Ignorans
Uvidenhed.

Ignorant
Uvidende menneske, undermåler.

Ignorere
Overse, overhøre, lade upåagtet.

Ignorantisme
Ignorantisme er den anskuelse, at folket bør holdes i uvidenhed.

Ignotus
Ukendt.

Igumen
Russisk abbed.

Ikarisk flugt
Ikarisk flugt er en betegnelse for en stræben efter et for højt mål, som bringer en i ulykke.

Ikariske lege
Luftakrobatik.

Ikebana
Japansk blomsterarrangement.

Ikon
Helgenbillede.

Ikonoklast
Billedstormer.

Ikonolatri
Billeddyrkelse.

Ikosaeder
Figur, der er begrænset af 20 sideflader.

Ikosaedrisk
Begrænset af 20 sider.

IKT
En forkortelse for Informations- og kommunikationsteknik.

Il Duce
Føreren (om Mussolini).

Ildlandet
Ildlandet er det danske navn for øerne der udøgr det sydligste Sydamerika, inklusiv kontinentets sydligste punkt Kap Horn. Øerne er delt mellem Chile og Argentina.

Ileitis
Betændelse i nederste afsnit af tyndtarmen.

Ileum
Nederste afsnit af tyndtarmen.

Ileus
Tarmslyng.

Iliaden
Iliaden er et græsk episk heksameterdigt i 24 sange. Digtet skildrer episoder fra Trojanske Krig.
Iliaden tilskrives traditionelt Homer som også skal have digtet Odysseen.

Illaudabilis
Urosværdig.

Illegal
Ulovlig, lovstridig.

Illegalitet
Ulovlighed.

Illegibel
Ulæselig.

Illegitim
Uægte (barn).

Illegitimitet
1. Uretmæssig besiddelse.
2. Manglende lovhjemmel.

Illiberal
Snæverhjertet, frihedsfjendsk, smålig.

Illicete
På ulovlig måde.

Illimiteret
Ubegrænset.

Illitterat
Ustuderet.

Illitterata
Lyd, som ikke kan udtrykkes ved noget bogstav.

Illoyal
Falsk, tarvelig, troløs, uhæderlig.

Illoyalitet
Troløshed, uhæderlighed.

Illudere
Give skuffende indtryk af, narre.

Illum
1. Illum er en lille ø i Helnæs Bugt, sydvest for Fyn. Den er 3,5 kilometer lang og har et areal på 90 hektar. Øen består af små sandbakker forbundet ved lave strandenge.
2. Illum, et tidligere varehus i København.

Illumination
1. Oplysning
2. Festbelysning.

Illuminere
Oplyse.

Illusion
Blændværk, indbildning, sansebedrag.

Illusionist
Tryllekunstner.

Illusorisk
Indbildt, uvirkelig, skin-, skuffende.

Illustration
Oplysning, billede, tegning.

Illutamentum
Slambad, gytjebad.

Illæsibel
1. Ukrænkelig.
2. Usårlig.

Ilt
Dansk ord for oxygen. Ilt er et grundstof, ved atmosfærisk tryk er det på gasform. Det står listet som nr. 8 i det periodiske system.

Image
Den opfattelse andre har af en person.

Imaginabel
Tænkelig, til at forestille sig.

Imagination
1. Forestillingsevne, fantasi.
2. Indbildning.

Imaginær
Ikke-eksisterende, indbildt.

Imaginært tal
Kvadratroden af et negativt tal.

Imago
1. Billede.
2. Fuldt udviklet insekt.

Imam
Lederen af den muhammedanske gudstjeneste.

IMAP
IMAP stå for Internet Mail Access Protocol. Blev tidligere kaldt for Interactive Mail Access Protocol.
Den bruges til at få tilgang til server. Der er på mange måder bedre ind POP3.
Der findes andre email protokoler som SMTP og POP3.
RFC2060 - Beskriver IMAP version 4, revision 1.0.
Skændig, nedrig.