LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Imbe - Indl

Imbecil
Svagt begavet, dum, åndssvækket. Tidligere blev også ordene fæisk og sløvet anvendt om imbecil.

Imbibere
1. Indsuge, drikke.
2. Fugte.

Imbibition
Indsugning.

Imbis
Let, hurtig frokostanretning.

Imbroglio
Forvirring (specielt indenfor musik).

Imitabel
Efterlignelig.

Imitation
1. Efterligning.
2. Gentagelse af et motiv i et andet tonetrin eller en anden stemme.

Imitativ
Efterlignende.

Imitator
En imitator er en efterligner.

Imitere
At imitere vil sige at efterligne eller eftergøre.

Imiteret
Efterlignet, eftergjort, uægte.

Immanens
Det at være iboende.

Immanuel Kant
Immanuel Kant (22. april 1724 - 12. februar 1804), tysk filosof, matematiker og fysiker.
I 1755 udgav han et værk omhandlende naturens historie og teorier om verdensrummet. I 1770 blev han professor i matematik, siden skiftede han over til metafysik og logik.

Immaterialisme
Immaterialisme er den den tro, at alt er af åndelig art.

Immaterialitet
Immaterialitet er det at være immateriel, hvilket vil sige ulegemlig, stofløs, åndsløs eller betydningsløs.

Immateriel
Ulegemelig, stofløs.

Immatrikulation
Immatrikulation eller -trikulering vil sige at indskrive ved universitetet. Synonymer: indskrivning, optagelse.

Immaturus
Immaturus (umoden) er en gammel eksamenskarakter for »ikke bestået«.

Immediat
Umiddelbar; øjeblikkelig; foreløbig.

Immedicabel
Immedicabel er et udtryk for at være uskikket for lægebehandling.

Immens
Immens er et fremmedord for umådelig eller uendelig stor.

Immensitet
Immensitet er et fremmedord for umådelighed eller uendelighed.

Immensurabel
Immensurabel er et fremmedord for som ikke kan måles.

Imensurabilitet
Imensurabilitet er et fremmedord for umålelighed.

Immer
Immer er et fremmedord for altid eller stadig.

Immergere
Immergere er et fremmedord for at neddyppe eller nedsænke.

Immersion
1. Immersion er et fremmedord for nedsænkning eller neddykning.
2. Himmellegemes indtræden i et andets skygge.

Immigrant
Immigrant er et fremmedord for en indvandrer.

Immigration
Immigration er et fremmedord for indvandring.

Immigrere
Immigrere er et fremmedor for at indvandre.

Imminens
Imminens er et fremmedord for det at være imminent, hvilket vil sige nær forestående eller overhængende.

Immission
Immision er et fremmedord for indførelse eller indsættelse.

Immobil
Immobil er et fremmedor for det at være ubevægelig.

Immobilier
Immobilier er et fremmedord for fast, urørligt gods (modsat løsøre).

Immobilisation
Immobilisation er et fremmedord for det at immobilisere, hvilket vil sige at gøre ubevægelig eller lamme.

Immobilitet
Immobilitet er et fremmedord for ubevægelighed.

Immoderat
Immoderat er et fremmedord for umådeholden eller overdreven.

Immolation
Immolation er et fremmedord for det at (op)ofre.

Immoralitet
Immoralitet er et fremmedord for umoral eller usædelighed.

Immoralsk
Immoralsk er et fremmedord for umoralsk.

Immortal
Immortal er et fremmedord for udødelig.

Immortalisation
Immortalisation er et fremmedord fordet at immortalisere, hvilket vil sige udødeliggøre eller forevige.

Immortalitet
Immortalitet er et fremmedord for udødelighed.

Immortel(le)
Immortel(le) er et fremmedord for en evighedsblomst eller eternel(le).

Immun
1. Immun er en betegnelse for det at være immuniseret, gjort uimodtagelig for sygdom.
2. Fritaget for skat og lignende.
3. Ikke underkastet samfundets love ved immunisation eller immunisering.

Immunforsvar
Immunforsvar er en samlet betegnelsen for kroppens forsvar/naturlige system til bekæmpelse af infektioner i form af bakterier og virus. Kroppens immunforsvar består af millioner af forskellige hvide blodlegemer, der hver især kan genkende én bestemt form for fremmede celler. Når en fremmed celle, for eksempel et virus, kommer ind i kroppen, vil de hvide blodlegemer angribe og forsøge at dræbe de fremmede celler.
Derfor er det afgørende, ved transplantationer, at de væv, der indsættes, ligner patientens egne celler så meget som muligt.
Immunforsvaret har hukommelse, så næste gang det udsættes for samme type bakterie har det opbygget kampstoffer mod præcis denne bakterie og kan hurtigt udrydde den.

Immunitet
Immunitet er et fremmedord for det at være immun.

Immutabel
Immutabel er et fremmedord for uforanderlig.

Impala
Impalaen er en stor afrikansk antilope. Se artiklen: Impala

Impar
Impar er et fremmedord for ulige eller ujævnbyrdig.

Impartial
Impartial er et fremmedord for neutral.

Impartialitet
Impartialiet er et fremmedord for upartiskhed.

Impartibel
Impartibel er et fremmedord for udelelig.

Impassabel
Impassabel er et fremmedord for ufremkommelig eller ufarbar.

Impassabilitet
Impassabilitet er et fremmedord for ufremkommelighed eller uoverstigelighed.

Impasse
Impasse er et fremmedord for et dilemma, en knibe eller en umulig situation.

Impassibel
Impassibel er et fremmedord for sløv, ufølsom eller koldblodig.

Impasto
Impasto er en betegnelse for en tyk farvepålægning.

Impatibel
Impatibel er et fremmedord for utålelig eller uudholdelig.

Impedans
1. Hindring
2. Den elektriske modstand i et vekselstrømskredsløb.

Impenetrabel
Impenetrabel er et fremmedord for uigennemtrængelig.

Imperativ
Imperativ er et fremmedord for moralsk pligtbud eller bydemåde.

Imperativ(isk)
Imperativ(isk) er et fremmedord for bydende, uundgåelig eller obligat.

Imperator
En imperator er en feltherre, hersker eller kejser.

Imperatorisk
Imperatorisk er et fremmedord for bydende eller kejserlig.

Imperatrix
Imperatrix er en betegnelse for en kejserinde.

Imperceptibel
Imperceptibel er et fremmedord for umærkelig eller ikke til at sanse.

Imperceptibilitet
Imperceptibilitet er et fremmedord for umærkelighed.

Imperfekt
Imperfekt er et fremmedord for ufuldendt, ufuldstændig eller mangelfuld.

Imperfektibel
Imperfektibel er en betegnelse for noget som ikke kan forbedres eller udvikle sig.

Imperfektion
Imperfektion er et fremmedord for en ufuldkommenhed, mangel eller defekt.

Imperfektiv
Imperfektiv et et udsagnsord, der betegner en uafsluttet handling.

Imperfektum
Imperfektum er en betegnelse for datid eller fortid.

Imperial
1. Kejserlig.
2. Papirformat 59x78 ½ centimeter.
3. Melding i bridge (4 honnører i klør).

Imperialisme
Stræben efter at skabe og opretholde et imperium.

Imperium
Overherredømme, vælde, (verdens) rige.

Imperiøs
Herskesyg, bydende.

Impermeabel
Uigennemtrængelig, vandtæt.

Impersonalitet
Upersonlighed, uselvstændighed.

Impersonel
Upersonlig.

Impertinens
Det at være uforskammet.

Impertinent
Uforskammet, næsvis, næbbet, fræk.

Impertinentier
Impertinentier, ting der er sagen uvedkommende.

Imperturbabel
Uforstyrrelighed, urokkelig.

Imperturbabilitet
Uforstyrrelighed, sindsligevægt.

Impetrant
Den, der begærer en arrestforretning foretaget.

Impetrat
Den, hos hvem en arrestforretning foretages.

Impetuositet
Heftighed, hidsighed.

Impetuoso
Fyrigt, heftigt.

Impetuøs
Heftig, hidsig, ildfuld.

Impietet
Pietetløshed.

Implakabel
Uforsonlig.

Implement
Hjælpemiddel.

Implementere
Lave en løsning på en given opgave, for eksempel ved at skrive et computerprogram.

Impliceret
Medskyldig, indblandet.

Imponere
Blænde, overvælde.

Imponerende
Imposant, ærefrygtindgydende, forbløffende.

Import
Indførsel.

Impotent
Kraftløs, gold.

Impresario
(Forretnings) fører.

Impressionismen
Impresssionismen er en kunstnerisk stilperiode i Europa 1870-1905. I Danmark fra 1890-1910.

Improvisation
På stående fod, »stev«.

Imprægneret
Vandtæt.

Impuls
1. Stød, tilskyndelse.
2. I fysik er impuls p en størrelse relateret til hastigheden v og massen m af et objekt, ved formlen:
p=m*v

Impulsiv
Hastig, ilsindet, uoverlagt.

In
Engelsk betegnelse for med på noderne.

In casu
I dette tilfælde.

In mente
I Minde.

In spe
I håbet.

Inappellabel
Uomstødelig.

Inch
Engelsk tomme = 25,4 mm.

Incitere
Ægge, vække, tilskynde.

Indeks
Indhold(sliste), emneliste.

Indflyvningsretning
Den kurs, fugle tager, når de skal lande.

Indforstået
Enig (med).

Indhaler
Indhaler (søudtryk), en tovende, hvormed man er i stand til at hale et sejl, et rundholt eller lignende ind (eller ned), efter at det har været sat (udspilet) eller furet (halet) ud. Er byrden sværere end, at den kan betjenes ved et enkelt tov, kan man i indhalers sted benytte en talje, som da benævnes indhalertalje.

Indianapolis
Indianapolis, hovedstad i den nordamerikanske stat Indiana i en frugtbar slette ved sammenløbet af West Fork (den vestlige arm af White River) og Fall Creek.

Indianere
Indianere er den almindeligst anvendte betegnelse for de beboere af Nord- og Sydamerika der boede i området før europæerne kom til landet, med udelukkelse af eskimoerne. Navnet anvendtes først af Columbus, der mente, at de øer, han opdagede, var en del af Indien, og kom derefter i brug.

Indiansk sommer
Indiansk sommer (engelsk indian summer), i Nordamerika betegnelse for det klare og milde vejr i september og oktober.

Indicere
Indicere (latin), anvise, angive, tilsige, bebude.

Indicium
Indicium (latin), en omstændighed, hvorfra man med en vis rimelighed kan slutte til det, som det gælder om at bevise.

Indien
Republikken Indien er beliggende i den sydlige del af Asien. Se artiklen: Indien

Indikation
Tegn, årsag.

Indikativ
Fortællemåde.

Indikator
(Damptryks-) måler.

Indifferens
Indifferens (latin), det forskelsløse eller mere bestemt det, hvori modsatte bestemmelser er kommet til ligevægt.

Indifferent
Indifferent (»ligegyldig«) bruges i kemien som betegnelse for sådanne stoffer, der ikke har særlig udprægede kemiske egenskaber, og som viser ringer tilbøjelighed til at forene sig med andre stoffer, eller til at lade sig påvirke af dem.
Synonoymer: Ligeglad, ligegyldig, lunken.

Indigen
Indigen (latin), indfødt, indenlandsk, indlænding.

Indigetes
Indigetes kaldtes hos romerne en række guddomme, hvem der blev tillagt en særlig, snævert begrænset virksomhed. Navnets oprindelse og egentlige betydning var allerede i den romerske litteraturs guldalder gået i glemmebogen; nogle tydede da indigetes som »de indfødte« (=ægte romerske guder); i nyere tid er der foreslået flere etymologier (»de påkaldte«, af præpos. indu og stammen ag »siger«; »de indvirkende«, af indu og ago »virker, handler«), af hvilke dog ingen har vundet almindelig anerkendelse. En følge af indigetes snævert begrænsede virkesfære var, at der fandtes en overordentlig stort antal sådanne guder. Eksempelvis skal anføres en række af dem, der tænktes virksomme ved agerdyrkningen: Markens 1., 2. og 3. pløjning havde hver sin gud (Veruactor, Reparator, Imporcitor); ligeledes var der en gud for såningen (Insitor), harvningen (Occator), sædens rensning for ukrudt (Saritor, Subruncinator), dens fremspiren (Proserpina), vækst (Segesta),

Indignation
Indignation (latin), uvilje, harme (særlig berettiget), forbitrelse over en i moralsk henseende fordømmelig handling.

Indignere
Indignere, fortørne, oprøre.

Indigneret
Indigneret, vred, opbragt, fornærmet, harm, harmfuld, oprørt.

Indira Gandhi
Indira Gandhi var indisk premierminister. Hun blev myrdet den 31. oktober 1984.
Det var to sikher fra hendes egen livvagt, der myrdede hende. Mordet udløste en blodig klapjagt på sikher i hele Indien, som en tid var på randen af borgerkrig. Mordet var kulminationen på længere tids uroligheder mellem oppositionelle sikher og premierministerens Kongresparti. Hendes søn, den 40 årige Rajiv Gandhi, blev få timer efter mordet udpeget til ny premierminister.

Indirekte
Ad omvej, middelbar.

Indisciplineret
Gammelt dansk fremmedord som blev anvendt for uvorn eller utøjlet.

Indisk næsehorn
Det indisk næsehorn lever i Nepal og Indien. Se artiklen: Indisk næsehorn

Indiskret
Åbenmundet, unænsom.

Indiskretion
Tavshedsbrud.

Indisponere
Indisponere, sætte i dårligt humør, forstemme.

Indisponeret
Indisponeret (latin), uoplagt, forstemt, upasselig.


Indisponibel
Indisponibel (latin), uafhændelig, ikke til at råde over i øjeblikket.

Indisputabel
Indisuptabel (nylatin), uimodsigelig, uomtvistelig, ubestridelig; noget der ikke kan være to meninger om.

Individ
1. Individ (latin) betegner den ejendommelige enhed, som fremkommer i en organisme, hvis forskellige dele indbyrdes betinger og understøtter hinandens virksomhed.
2. I jagtterminologi en betegnelse for deet enkelte stykke vildt.

Individualisme
individualisme (latin) er læren om individernes betydning og ret.

Individualret
Individualret, en ret, der enten såvel i sin oprindelse som i sin beståen er knyttet til en bestemt person (for eksempel retten til liv, sundhed, ære eller frihed) eller dog i sin oprindelse er særlig knyttet til en sådan (for eksempel en forfatteret).

Indkassere
Indkræve, hæve.

Indlag
Indlag kaldes i geologien indlejringer i sedimentære eller eruptive bjergarter, hvis mineralogiske sammensætning er af forskellig natur fra de omgivende bjergarter. De er i reglen omtrentlig linseformige, men kunne også være uregelmæssig forgrenede. Størrelsen kan være ganske lille til flere tusinde kubikmeter. Malmførende indlag benævnes undertiden »stok«. Indlag er at anse for sækformige udvidelser på gange (lakoliter) og er opståede på samme måde som gangarten i gangene, men i omdannede sedimentære bjergarter vil det ofte være vanskeligt at skelne mellem indlag, opståede på denne måde, og indlejringer, der er indkommet i bjergarten under dens dannelse, altså løsrevne brudstykker af andre bjergarter, der er blevet omgivet af den sedimentære bjergarts lag.

Indlandsis
Indlandsis er en betegnelse for en tyk ismasse, der til stadighed dækker et større landområde.

Indlyd
Indlyd er i sprogvidenskaben navnet på en lyds stilling inde i en lydgruppe (i reglen inde i et ord).

Indløb
Indløb, åbning på en form, gennem hvilken man hælder den masse, der skal fylde formen.

Indløse
Indløse, indfri, for eksempel en bankseddel eller en veksel ved betaling af dens pålydende eller et pant ved betaling af den gæld, for hvilken pantet er stillet.