LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav N - Nanu

N
1. 14 bogstav i det danske og latinske alfabet. Fra det græske alfabet er tegnet n gået uforandret over i den latinske skrift. I de nyeuropæiske sprog betegner bogstavet n som regel lyden n der er den til t og d svarende nasallyd.
2. Kemisk tegn for kvælstof.
3. I fysikken forkortelse for newton.
4. Forkortelse for nord.
5. Romertal for 900.

N.Br.
N.Br. er en forkortelse for nordlig bredde.

N.F.S. Grundtvig
Har skrevet salmen Nu falmer skoven trindt om land.

Na
Na, kemisk tegn for natrium.

Naab
Naab, venstre biflod til Donau i Bayern. Udmunder efter et 165 kilometer langt løb 8 kilometer oven for Regensburg.

Naagrind
Naagrind (omtrent: lig-gitter) var i nordisk mytologi dødsrigets port.

Naal
Naal, mor til Loke.

Naaman
Naaman, feltherre hos syrerkongen Benhadad, om hvem det, 2. kong. 5, fortælles, at han af profeten Elisa blev helbredt for spedalskhed.

Naarden
Naarden, by 18 kilometer øst syd øst for Amsterdam ved Zuider-søen.

Naas
Naas, by i det østlige Irland. Indtil 1169 hovedstad i kongeriget Leinster.

Naastrand
Naastrand, nastrond (»ligstranden«), i nordisk mytologi den nordligste og uhyggeligste del af dødsriget.

Nabatæer
Nabatæer kaldtes af grækere og romere et folk i det nordlige Arabien på grænsen af Syrien, som fra Alexander den Stores dage havde jævnlig berøring med disse folk. I de foregående århundreder var nabatæer ofte kommet i forbindelse med assyrerne, der kaldte dem nabatai og førte flere krige med dem. Straks efter Alexanders død hører vi om nabatæer, at de foretog et angreb ind i Syrien, hvorfor Antigonos foretog et felttog imod dem. Siden førte nabatæer oftere krige med syriske fyrster, med jøderne og senere med romerne, men ellers var de meget modtagelige for græsk civilisation. Et vidnesbyrd herom er blandt andet de mærkelige arkitektoniske levninger, gravbygninger og lignende, som findes i Petra og længere inde i Nordarabien, blandt andet ved Medain-Saleh. Der ses her også en del indskrifter, affattede i en gren af de aramæiske sprog. Pompejus var (64) den første romer, der bekrigede nabatæer, og Trajan gjorde 106 ende på deres rige.
Nabatæer var et driftigt og velhavende folk, som samlede sig rigdomme ved deres udstrakt karavanhandel gennem Nordarabiens sletter. De besad af og til Hauran, ja Damaskus, således i de nærmest efter Pauli omvendelse følgende år (2. kor. 11). Araberne fortæller også om nabatæer, men i forbindelse med Babylonien. De taler også om en litteratur blandt nabatæer.

Nabel
Nabel, Nebel, by i det nordlige Tunesien, ligger 85 kilometer øst syd øst for Tunis, ikke langt fra Middelhavet. Byen havde i 1891 8.000 indbyggere, heraf 300 jøder, og havde på dette tidspunkt en avl af figen og oliven samt fabrikation af lervarer.

Nabis
Nabis, spartansk tyran, bemægtigede sig herredømmet i Sparta 207 f.Kr. Han synes at have tilhørt kongeslægten og gav sig også titel af konge. Han støttede sig især på den lavere del af befolkningen, perioiker og heloter, hvis rettigheder han søgte at udvide, og optrådte for så vidt som en fortsætter af Kleomens 3.'s reformer, men regerede med stor hårdhed og grusomhed. 204 f.Kr. kom han i krig med det achæiske forbund, som blev ledet af Filopoimen fra Megalopolis. Krigen blev ført med vekslende held. Den standsede for en tid 197 f.Kr., da romerne sluttede forbund med Nabis, men begyndte igen 195 f.Kr., da Nabis kom i strid med achæerne om Argos. Både archæerne og romerne vendte sig nu mod Sparta, og Nabis måtte afstå en stor mængde land, deriblandt de lakoniske søbyer. Da han søgte at erobre dem tilbage, kom han på ny i krig med achæerne og blev slået af Filopoimen, som dog af romerne blev tvunget til at rømme Lakonien (192 f.Kr.). Samme år blev Nabis dræbt af ætoleren Alexamenos, der var kommet til Sparta med en hær under påskud af at ville hjælpe ham. Ætolerne blev dog snart fordrevet, og Sparta blev en del af det achæiske forbund.

Nabob
Nabob bruges af europæere som betegnelse for enhver, der i Indien har samlet rigdomme og med disse vender hjem til Europa, ligesom man også anvender ordet om rige indfødte indiske stormænd og fyrster. Oprindelig er nabob en fordærvet, nærmest engelsk udtale af det arabiske nuwwab, flertal af Naib (»statholder« eller lignende), der blev anvendt som ærestitel i tiltale og i omtale af statholdere over dele af de muhamedanske riger i Indien. Da statholderne i Indien altid forstod at berige sig ved at presse penge ud af deres provinser, blev det så at sige selvfølgeligt, at en nabob måtte være rig, og derved fik ordet den angivne betydning.
Synonymer: 1. Indisk fyrste. 2. Rigmand.

Nabonassar
Nabonassar, græsk gengivelse af det hyppige babylonsk-assyriske personnavn Nabu-nasir, »Nebo beskytter«. Mest kendt er Nabonassar, konge i Babylon 748-734, da en græsk kronologisk lister over konger i Babylon (»Ptolemaios' kanon«), som anvendtes i Alexandria og andre steder ved astronomiske beregninger, begynder med ham. I listen bruges den ægyptiske kalender med år på 365 dage. Udgangspunktet er 27. februar 747, der er første dag af år 1 efter »Æra-Nabonassar«.
Allerede Censorinus taler om denne æra. Man har heraf ment at kunne slutte, at Nabonassar havde indført den ægyptiske kalender i Babylon. Denne formodning er dog sikkert forkert. I intet af de talrige daterede aktstykker, vi har fra Babylon fra tiden efter Nabonassar, findes det mindste spor af, at nogen anden kalender end den babylonske månekalender (med skudmåneder) var kendt i Babylon. Omsætningen af datoerne fra den indviklede babylonske kalender til den ægyptiske kalender, der var så let at regne med, er vistnok foretaget i Alexandria, af bekvemmelighedshensyn, og det er vist et tilfælde, at den liste, man fik fra Babylon, begyndte med Nabonassar.

Nabonedos
Nabonedos (Nabu-nahid, »Nebo er berømmelig«), Babylons sidste konge (555-538). Vi har mange indskrifter, hvor Nabonedos fortæller om, hvorledes han genopbyggede og forskønnede landets templer, idet han tillige oftere giver højst værdifulde historiske og kronologiske oplysninger om helligdommenes skæbne i tidligere tider. Vi har et højst vigtigt, men desværre yderst beskadiget aktstykke i kileskrift, der fortæller om Kyros' fremskridt år for år og om Babylons fald. Nabonedos faldt ved denne lejlighed i persernes hænger, men det nærmere er, ligesom Nabonedos senere skæbne, ikke yderligere kendt, da kilderne ikke stemmer overens. Nabonedos havde to sønner, Bel-sar-uzur, som man har antaget for Biblens Belsasar, og Nabu-kudur-uzur, der siden kom til at spille en vis rolle, ved at flere oprørere i Babylon under Kambyses og Dareios udgav sig for ham. En stor mængde private aktstykker i kileskrift fra tiden, da Nabonedos var konge, findes i British Museum (udgivet af Strassmaier: »Inschriften von Nabu-nidos, König von Babylon« (Leipzig 1887-89)).

Nabopalassar
Nabopalassar (Nabu-pal-uzur, »Nebo, beskyt kongen«), konge i Babylon 625-605, erhvervede sig vistnok ved Ninives fald uafhængighed. Man antager gerne, at han forbandt sig med Medien imod Assyrien, og at de to forbundsfæller gjorde ende på det assyriske rige, men noget sikkert vides ikke om, hvorledes det egentlig gik til. Imod slutningen af sin regering sendte han sin søn Nabu-kudur-uzur til Eufrat med en hær for at bekæmpe Neko og hans ægyptere fra Syrien, hvad der lykkedes. Der findes mange private aktstykker fra hans tid udgivet af Strassmaier: »Inschriften von Nabopalassar« (Leipzig 1893).

Nabopost
Nabopost er i jagtterminologien den jæger, der er placeret på ens venstre og højre side, når man under jagt er sat på post.

Naboskabsgilder
Naboskabsgilder (engelsk neighbourhood guilds) er betegnelsen for de i de nordamerikanske fristater (1887) opståede og senere i England efterlignede foreninger af arbejderfamilier fra een eller flere nabogader, som ved egen hjælp under associationsformen stræber at etablere en forbedring i de ringere stillede klassers kår på sociale områder.

Nabovinkler
Nabovinkler (matematik) kaldes de to vinkler, der har et ben fælles, mens de andre ligger i hinandens forlængelse. To nabovinklers gradantal udgør tilsammen 180 grader.

Nabukodonosor
Nabukodonosor, i den græske oversættelse af det gamle testamente gengivelse af det babylonske Nabu-kudur-uzur (»Nebo! Beskyt kronen!«), navn på flere konger i Babylon, blandt andet på Jerusalems ødelægger, der førte jødernes ypperste til Babylon i landflygtighed. Hos de med ham samtidige profeter, Ezekiel og Jeremias, finder vi navnet nøjagtig gengivet med hebraiske bogstaver. I de yngre bibelske skrifter er der kommet et n for r ind i navnet, og i Masoreternes Nebuskadnesar har man fjernet sig endnu mere fra den rigtige udtale. Nabukodonosor har efterladt sig mange, enkelte meget lange officielle indskrifter. Den længste er i East-India-House i London, udgivet af Rawlinson og blandt andet oversat af Oppert: »Les merveilles de Babylone« (Paris 1865). I denne som i alle andre indskrifter af Nabukodonosor tales der kun om byggeforetagender, opførelsen af templer og andet, slet ikke om krige, hvoraf Nabukodonosor dog førte mange heldige. Andre gode kilder, Biblen og nogle af Josefos bevarede brudstykker af fønikiske historieskrivere, bøder dog en del på mangelen ved at fortælle om hans krige i Syrien. Nabukodonosor var søn af Nabopalassar, der sendte ham en hær til Eufrat, hvor han ved Karkemis slog ægypterkongen Neko og tvang ham ud af Syrien (omtrent 604). Nabukodonosor, som omtrent 605 havde fulgt sin far på tronen, søgte nu at overtage alle de syriske stater, men disse bøjede sig ikke alle frivilligt. Adskillige søgte flere gange at gøre sig uafhængige. Følgen heraf blev blandt andet, at Jerusalem erobredes (omtrent 598) og kongen Jojakin blev ført som fange til Babylon. Da hans efterfølger Zedekias siden gentog forsøget, førtes han også bort med en del af folket, og Jerusalem ødelagdes helt. Templets hellige kar førtes af Nabukodonosor til Babylon. Med fønikerne førte Nabukodonosor også krige og gik sejrrig ud af kampen. Det nærmere er ikke nøjere kendt, men det synes, som om Tyros efter en belejring eller blokade på 13 år til sidst har måttet kapitulere. I folkemunde glemtes Nabukodonosor ikke. Der fortælles meget om ham, således hed det sig hos jøderne, at han af stolthed blev vanvittig, blev som et vildt dyr (således hos Daniel). Men det er historisk. Der findes mange daterede, private aktstykker fra hans regeringstid, udgivet af Strassmaier, »Inschriften von Nabuchodonosor« (Leipzig 1889).

Nablus
Nablus, by på Vestbredden, 56 kilometer nord for Jerusalem imellem bjergene Ebal og Garizim, 570 meter over havet. 1 af byens moskeer var oprindelig en kristen kirke fra korsfarernes tid. Nablus er det gamle Sikem, der til ære for Titus fik navnet Flavia Neapolis, af hvilket sidste Nablus er en forvanskning. Omegnen er frugtbar. 2 kilometer sydøst for Nablus er der en med sten opsat 23 meter dyb brønd, som med god grund antages for den »Jakobs brønd«, der omtales i Johannes evangelium 4,6 ff., og hvor samtalen med den samaritanske kvinde fandt sted. I nærheden vil man påvise »Josefs grav«.

Nachitschevan
Nachitschevan, by i det sydlige Rusland, ligger ved Don 2 kilometer nordøst for Rostov. Byen, der grundlagdes 1780 af armeniere fra Krim.

Nachmanides
Nachmanides (1195 - 1270) (egentlig Moses ben Nachman, afkortet Ramban), født i Gerona, virkede i Barcelona, død i Palæstina, en af den tids betydeligste jødiske lærde. Under den ved Maimonides' skrifter fremkaldte bevægelse indtog, der selv var en varm beundrer af denne, en midlende stilling. Hans hovedvirksomhed lå på det eksegetiske område, han affattede letfattelige forklaringer både til Talmud og til flere bibelske skrifter, i hvilke der spores en stærk påvirkning af den kabbalistiske mysticisme. Han levede i en for jøderne ugunstig tid. 1263 forsvarede han ved en offentlig religionssamtale, der overværedes af hoffet, jødedommen med så stor dygtighed, at kongen endog viste ham sin anerkendelse.

Nachod
Nachod, lille by ved Mettau, biflod til Elben. I nærheden af Nachod udkæmpedes 27. juni 1866 en blodig kamp mellem 5. preussiske armekorps (cirka 22 bataljoner med 90 kanoner) under general Steinmetz og 6. østrigske korps (28 bataljoner med 72 kanoner) under general Ramming, der endte med østrigernes nederlag. Tabet var på preussisk side kun 62 officerer og cirka 1.100 menige døde og sårede, mens østrigerne mistede 332 officerer og cirka 5.500 menige, hvoraf dog 5 officerer og cirka 1.000 menige som fanger. Desuden faldt 8 kanoner i preussernes hænder.

Nadab
Nadab, Jeroboams søn og efterfølger som konge i Israels rige. Han myrdedes efter et par års regering af Baesa, der udryddede Jeroboams slægt og tilrev sig magten.

Nachspiel
Nachspiel er et tysk fremmedord for et efterspil.

Nadir
Nadir er et punkt på himmelhvælvingen, der er lodret under ens fødder (det modsatte punkt kaldes for zenit).

Nadver
1. Nadver, svensk nattvard »aftensmåltid, nadver«, er sammensat af nat og oldnorsk for »måltid«, der er beslægtet med vært, beværte. Ordet genfindes i det danske davre, egentlig »dagmåltid« og i det norske eftasvær, egentlig »aftensmåltid«. På tysk kaldes nadver for abendmahl, egentlig »aftensmåltid«.
2. Nadver, den hellige, er en religiøs handling, som indtager en fremtrædende plads i den kristne kultus. Om dens oprindelse foreligger der i Det Nye Testamente fire beretninger, Matthæus 26,20.-29., Markus 14,17.-25., Lukas 22,14.-38., 1. Kor. 11,23-25., af hvilke de to første og de to sidste hører nøje sammen.

Nafta
Nafta, råpetroleum. Dette navn har til forskellige tider været benyttet som betegnelse for forskellige stoffer. Ordet stammer fra det persiske eller mediske nafata, udsvede. Først benyttedes det som almindelig betegnelse for æterarter. Senere blev det brugt til at betegne den farveløse eller svagt farvede, letantændelige, tyndtflydende mineralolie, som på nogle steder, for eksempel ved det kaspiske Hav, vælder frem af jorden, til forskel fra den mørkere mere tyktflydende petroleum.

Naftali
Naftali, en af Israels stammer, hvis landområde var det frugtbare Nordgalilæas østlige del og strakte sig ned langs Gennesareth-søens vestbred.

Naftalin
Naftalin, C10H8, en fast kulbrinte, som findes i rigelig mængde i stenkulstjære.

Naftalinpapir
Naftalinpapir, der bruges til at lægge ind mellem tøj for at fordrive møl, fremstilles ved at bestryge papir, bedst ulimet, med en oplæsning i sprit af naftalin med eller uden tilsætning af ceresin og undertiden en ringe mængde eukalyptusolie.

Naga
Naga (»nøgen«), i hinduismen en afdeling af alle sekters »forsagere«, som viste deres foragt for verden ved at gå nøgne. De bærer våben og lever som omstrejfende tiggermunke eller af brandbeskatning. Nagaer af sikh'ernes religionssamfund bærer ikke våben, men fører et religiøst og tilbagetrukket liv.

Naga'erne
Naga'erne (»slanger«), i den indiske folketro en slags mystiske væsener, slanger med menneskeansigt, som bor i underverdenen i den prægtige by Bhogavati, men også opholder sig meget på jorden, navnlig i vandene. De er meget stærkere end mennesker, giftige et cetera, men har ikke så lidt med mennesker at gøre og kunne nyde en vis dyrkelse, ligesom en slags nisser. I de forestillinger, man danner sig om dem, er trækkende lånt både fra slanger og mennesker, og de griber ind i en mængde legender. De efterstræbes og fortæres af deres halvbror Garuda.

Nagano
Nagano er en by på øen Honshu i Japan. Nagano er i Danmark bedst kendt som værtsby for Vinter OL i 1998, hvor Danmark vandt guld i curling for kvinder.

Nagasaki
Nagasaki, by i det sydvestlige Japan, ligger på vestsiden af Kiushiu for enden af en lang, smal, af høje bjerge omgivet fjord. Beliggenheden er kendt som en af de smukkeste i verdenen, og den dybe fjord danner en af de bedste og sikreste havne i Japan.
Ved Nagasaki ligger den lille ø Deshima, som indtil 1859 var det eneste sted i Japan, hvor hollænderne havde lov til at handle.

Nagelfar
Nagelfar er et skib fra den nordiske mytologi, der var bygget af døde mænds negle.

Naglejern
Naglejern, hult redskab, der anvendes til at slå hovedet på smedede søm, idet dets øverste ende danner en sænke.

Naglesmed
Naglesmed, den arbejder, som fremstiller smedede søm.

Naglfar
Naglfar, et skib dannet af alle døde mænds udskårne negle, kommer løs i Ragnarok og bringer gudernes fjender.

Nagy
Nagy (ungarsk), stor; anvendes hyppig i ungarske stednavne.

Nahr
Nahr (arabisk), flod. Ordet forekommer i en række geografiske egennavne.

Nahum
Nahum, en af de såkaldte små profeter. Hans profeti, der hidrører fra midten af 7. århundrede f.Kr., varsler i kraftige billeder Ninives fald.

Naib
Naib (arabisk), stedfortræder; i den muhamedanske verdens østlige lande bruges ordet i betydningen statholder. Af ordets flertalsform nuwwab har man dannet det europæiske nabob, eksotisk rigmand.

Nail
Nail (engelsk, negl), engelsk længdemål for manufakturvarer, = 1/10 yard = 2 1/4 inch = 57,149 millim.

Nain Sing
Nain Sing, opdagelsesrejsende. Se artiklen: Nain Sing

Nair
Nair, dravidisk folkestamme på Malabarkysten.

Naissus
Naissus, by i Øvre-Møsien i oldtiden, kendt som Konstantin den Stores fødeby. Den blev ødellagt af Attila, men genopbygget af Justinian. Nu Nisch i Serbien.

Naiv
1. Troskyldig, åbenhjertet, uerfaren, barnlig.
2. Fransk fremmedord for enfoldig.

Naivisme
Naivisme er en kunstretning der er bevidst barnlig.

Naivitet
Naivitet (af latin nativus, middelalderlig latin naivus, medfødt, naturlig, ukunstlet, uerfarenhed, troskyld, umiddelbarhed). Naivitet grunder i det naturlige, umiddelbare, primitive i mennesket i modsætning til det kunstlede, reflekterede og konventionelle.

Najade
Najade (græsk) er en nymfe i kilder og floder.

Naje
Naje (søudtryk), at sammenbinde eller surre fast.

Nahks-i-Rustam
Nahks-i-Rustam, et sted i Persien i nærheden af Persepolis, hvor perserkongen Dareios 1. lod udhugge sin begravelse i klippen, idet han lod facaden pryde med skulpturarbejder og med kileindskrifter i tre sprog, der priser hans fortjenester som hersker og kriger.

Nakib
Nakib (arabisk), fyrste. Nakib-el-ashraf, sheriffernes øverste, den fornemste af profetens efterkommere, er en slags orientalsk adelsmarskal, med virker ved forskellige årlige, religiøse ceremonier, hvor sultanen som kalif er forpligtet til at deltage.

Nakke
Nakke kaldes den bageste del af halsen. Langs midtlinien af nakken ses en langagtig fordybning, som opadtil, lige under baghovedet, er stærkest udviklet og her danner nakkegruben. De fremspringende volde på begge sider af denne dannes af nakkemusklerne. Mellem den højre og venstre halvdel af nakkemuskulaturen findes nakkebåndet, der dannes af stærke senebånd, der forbinder baghovede (nakkebenet) med halshvirvlernes torntappe.

Nakkebølle Fjord
Nakkebølle Fjord skærer sig fra farvandet syd for Fyn cirka 4 kilometer nordpå ind i Fyn, øst for Svelmø. På fjordens østside ligger udskibingsstedet Fjellebro Havn, der har 2 3/4 meter vand og hvortil fører et smalt, kroget løb.

Nakkehoved
Nakkehoved, på Sjællands nordkyst, cirka 3 kilometer øst for Gilleleje, er en kratbevokset klint. I
1771–72 blev der bygget to fyrtårne der skulle assistere skibsfarten ned igennem Øresund fra Kattegat.

Nakshatra
Nakshatra, i den indiske astronomi 1/27 eller 1/28 af ekliptika, svarende til en dag af Månens sideriske omløb. Navnet betegner også den tilsvarende række stjernebilleder. Nakshatra spiller i den ældste indiske astronomi samme rolle som senere den øjensynlig fra den græske astronomi indførte dyrekreds (Zodiacus) af 12 billeder (henholdsvis »tegn«).

Nakskov
Nakskov, købstad i det vestlige Lolland. Se artiklen: Nakskov

Nakskov Fjord
Nakskov Fjord, Storebælt, er en bred, men flak fjord, der skærer sig mellem Tårs og Albuen cirka 12 kilometer ind i Lollands vestkyst. Over den største del af fjorden fndes under 1 meter vand, men i et smalt buget løb, som går ind til Nakskov, er der 4½ meter. Fjordens nordkyst går fra Tårs med forskellige indskæringer sydøst til Helnæs Pynt, hvor den drejer øst efter til Nakskov. Sydkysten begrænses yderst af den lave halvø Albuen.

Nalon
Nalon, kystflod i det nordlige Spanien, er 120 kilometer lang og optager bifloden Narcea.

Namaqua-land
Namaqua-land (Tysk Sydvestafrika), var en tysk koloni på Sydafrikas vestside mellem Kunene og Oranje-floden. Landgrænsen dannedes mod nord af portugisisk Nedre-Guinea, mod øst af de britiske besiddelser Betschuana-land og Rhodesia. Grænsen løb langs 20 grader østlig længde.

Namaz
Namaz (persisk), bøn, det i Persien og Tyrkiet almindelig anvendte udtryk om de bønner, der daglig læses, svarende til arabisk salát. Disse bønner er fem: Bønnen ved solopgang, middag, tre timer efter middag, solnedgang, en time efter solnedgang.

Namdalen
Namdalen, i nordre Throndhjem, den nordligste og tillige den længste (cirka 200 kilometer), af de dale, der i Throndhjem strækker sig fra Kjølens fjeldmasse i øst ud mod havet i vest, dannes af Namsenelv, hvis kilder samler sig i Namsvandene (441 meter over havet), beliggende cirka 15 kilometer fra den svenske grænse. Namsen er en af Norges vandrigste og tillige voldsomste elve, der under sit lange løb optager en række bielve.

Nana Sahib
Nana Sahib, æresnavn for Dundu Punt (udtales Pant), en af lederne af opstanden i Indien 1857. Nana betyder egentlig morfar, Sahib herre. Han var født i 1824 og søn af en Brahman, men blev 1839 adopteret af den sidste Mahratfyrste i Bithur og ved hans død 1851 indsat som eneste arving. Den engelske generalguvernør Lord Dalhousie ville ikke godkende hans krav til landet, men kun til den øvrige arv, og det ostindiske Kompagnis styrelse heller ikke. Nana Sahib, der oprindelig var engelsksindet og vel kendt med engelsk sprog og skik, blev nu fyldt med et rasende had, men vedblev at hykle venskab, endskønt han tidlig var indviklet i sammensværgelsen mod dem. Da oprøret brød ud, søgte den engelske general Wheeler hans hjælp og sluttede senere med ham aftale om Khanpurs overgivelse. Men Nana Sahib lod nu sine landsmænd foretage grusomme slagterier mod de engelskmænd, der havde overgivet sig, og skånede til sidst kun en mindre del kvinder og børn (kvinderne måtte senere udføre slavearbejde). Han anførte oprørerne i de følgende kampe om Khanpur og tog 1858 del i krigen i Audh, men undkom fra de sidste nederlag til Nepal, uden at det nogen sinde er blevet oplyst, om og hvorledes eller når han er død.

Nanak
Nanak, stifteren af Sikh'ernes religion, født 1469 i nærheden af Laore, død 1538. Han var søn af en landmand af kshattriya-kasten. Informationerne om ham er næsten kun indbyrdes modsigende legender. Han havde ingen skoleuddannelse, og de vers af ham, som findes i Sikh'ernes bibdel (Granth), er i alle henseender middelmåddige. De viser, at han aldrig har tænkt på at stifte en egen religion, men kun (som alle hinduismens religiøse autoriteter) vise folk vejen til »befrielse« (fra sjælevandringen) eller Nirvana, ud fra de samme, i teorien panteistiske, i gennemførelsen deistiske forudsætninger som alle andre hinduer (jævnfør Brahman). Hans anvisninger dertil er meget magre; man skal mumle det højeste væsens (sædvanlig kaldet Haris) navn, vise lydighed mod Guru'en (i dette tilfælde Nanak selv) og dø fra verden i bevidstheden om at være et med det absolutte. At disse ganske ordinære elementer senere er blevet udgangspunkt for Sikh'ernes samfund og religion, kan måske til dels forklares ved, at han holdt sine disciple fra at blive tiggermunke, og især at han selv udnævnte sin efterfølger i guru-værdighede, nemlig ikke en af sine sønner, men sin tro tjener. Kasterne angreb ham ikke, men tog intet hensyn til dem. De følgende Sikh-guru'er kaldte sig officielt Nanak, og Nanak blev nu betragtet som en avatara, der inkarnerede sig i hver følgende guru.

Nancy
Nancy, by i det nordøstlige Frankrig.
Nancy er opvokset omkring et slot, der 1153 blev residens for hertugerne af Lothringen. Dette blev 1475 erobret af Karl den Dristige af Burgund, men året efter taget tilbage af hertug René af Lothringe, der 5. januar 1477 ved schweizernes hjælp slog Karl den Dristige, som fandt sin død i slaget. Nu sad René sikkert i Nancy, og han og hans efterfølgere lod byen opbygge. 1670 erobredes byen af Frankrig. Den kom tilbage ved freden i Rijswijk, men blev besat under den spanske og den polske arvefølgekrig flere gange af franske tropper. Ved freden i Wien 1735 blev den sammen med Lothringen overdraget den fordrevne kong Stanislaus Leszcinski, og under ham opførtes mange monumentale bygninger. Ved hans død 1766 kom Nancy til Frankrig. Efter krigen 1870-71 blev der anlagt flere forter på højderne ved byen.

Nanda Devi
Nanda Devi, højt punkt i det vestlige Himalaja.

Nandaime
Nandaime, by i den mellemamerikanske republik Nicaragua, ved den sydvestlige side af vulkanen Mombacho.

Nandi
Nandi(n), et væsen i Civa's følge, særlig hans tyr, inkarneret som Basava. Han repræsenteres af en mængde frigivne tyre, som sværmer omkring Civa-templerne, og af en pyntet tyr, som omvandrende jangama'er i Nordindien fører omkring med sig.

Nanduer
Nanduer (Rheidae) kaldes en på Sydamerikas stepper levende familie af strudsefulge. I det ydre mindende noget om den afrikanske struds, men betydelig mindre. Nanduer når i oprejst stilling en højde af over 1½ meter, har et ovenfra nedad fladtryk næb, fjerklædt hoved og hals. Hele kroppen er dækket med ret lange, i fanen kun løst sammenhængende fjer, ikke særlig fremtrædende på de fuldstændig under fjerene skjulte vinger og hale. Fjerdragten er mest grålig, sort på nederste del af baghalsen og på brystet, gullig på halsen og lysegrå på lårene. Løbene er meget lange og stærke, fortil med brede tværsjolde. Tæernes antal er tre. Nanduer bebor, med 2 meget ens arter, stepperne i Sydamerika, særlig La-Plata-flodens opland. Her færdes de såvel i lavlandet som på højsletterne, besøger mindre skovbevoksede strækninger, men undgår urskov og bjerge. De færdes i større eller mindre grupper, undertiden sammen med andre steppedyr, for eksempel steppehjorte, søger på jorden deres føde, der dels består af insekter og mindre hvirveldyr, dels og hovedsagelig af planter og frø. Hvor de ikke jages, er de ret tillidsfulde, indfinder sig ganske nær boliger. Ellers er de temmelig sky og flygter i høj hastighed. I parringstiden samler hver han sig flere hunner, skraber et hul i jorden og fylder det med strå og blade. Her lægger hunnerne indtil en snes æg, som alene ruges af hannen. Ungerne vokser hurtigt, og når de er store, slutter familien sig sammen med andre til større flokke. For fjerens skyld, der er en handelsvare, om end mindre værdifulde en af den afrikanske struds, jages fuglene, og deres æg samles og spise. Nanduerne er derfor stærkt udryddelsestruet.

Nanga Parbat
Nanga Parbat, bjergtop i det nordvestlige Kashmir. 8.116 meter høj, hæver sig 2.000 meter stejlt over de omliggende bjergmasser. Nanga Parbat er særlig kendt for et bjergskred, der 1881 spærrede den ved bjergets nordlige fod liggende del af Indus-dalen. Da floden endelig gennembrød den ved skredet dannede barriere, skete det med så stor kraft, at flere landsbyer blev skyllet væk og mange mennesker omkom.

Nangis
nangis, by i det nordlige Frankrig. Her besejrede Napoleon 1. russerne under Pablen 17. februar 1814.

Nanisme
Nanisme er et latinsk fremmedord for dværgvækst.

Nankin
Farvede bomuldstrøjer.

Nanking
1. Nanking (»den sydlige hovedstad«), by i det østlige Kina. Ligger ved højre bred af Jang-tse-kiang, 210 kilometer fra mundingen. I 14. århundrede var Nanking rigets hovedstad og skal have talt 800.000 indbyggere. Under Taiping-oprøret var Nanking oprørernes hovedstad, men 1864 erobredes den af den kejserlige hær og blev fuldstændig ødelagt. Ved den lejlighed blev også det berømte 165 meter høje porcelænstårn ødelagt.
2. Nanking, Nangkin, kaldes dels en slags fullig bomuld, dels forskellige bomuldstøj. Oprindelig var Nanking betegnelsen for en slags kinesisk bomuldstøj, vævet af hårdt, stærkt snoet rustgul bomuld, der var meget stærkt og holdbart i farven. Senere fremstilledes en lignende vare i England.

Nanling
Nanling (Nanshan), bjergparti i Sydkina, danner vandskellte mellem Jang-tse-kiang og Sikiang.

Nanna
Nanna, Balders kone. Den middelalderlige norske saga hos Sakse lader Balder og Hoder kæmpe om hendes kærlighed. Den yngre Edda omtaler kun, at hun døde af sorg ved Balders bålfærd. Som almindeligt kvindenavn bruges Nanna først i 19. århundrede.

Nannest
Nannest (nandnest, natnest) var en afgift af spisevarer, især brød, fjerkræ og æg, som i den katolske tid på visse dage i året ydedes til præstens bord af sogneboerne. Reces af 1527 bestemte, at bønderne skulle yde tiende, men være fri for en del småafgifter, heriblandt »nandnest«, og dette gentoges ved reces 1536, men nannest vedblev desuagtet, indtil det sammen med anden småredsel afløstes ved lov af 19. februar 1861. Oprindelsen til ordet er tvivlsom. Rosenvinges forklaring (Gl. love IV, 527), at det skulle betyde offer ved barnedåb og være lig islandsk nafnfesti, kan ikke være rigtig. Arent Berntsen oplyster, at i Norge kaldtes en lille grundejendom, hvoraf svaredes 1 høne i landgilde, nanest boel. Ordets sidste del er formodentlig oldnordisk nest, kost, og måske har første del oprindelig været nat (lund, ordbog til de gamle danske landskabslove). Betydningen ville i den forbindelse være dagskost.

Nanoteknologi
Nanoteknologi vedrører undersøgelse og manipulation på det atomare og molekylære niveau, hvor en nanometer er den almindelige målestokstørrelse. Termen anvendes nogle gange til at beskrive al mikroskopisk teknologi. Fysisk er »ægte« nanoteknologi relateret til størrelser, som kun er nogle få atomer brede.

Nanterre
Nanterre, fransk by, tæt nord for Paris, ved foden af Mont Valérin. Den er revolutionsmanden Henriots fødeby.

Nantes
Nantes, by i det nordvestlige Frankrig og tidligere Bretagnes hovedstad. Ligger på højre side af Loire og på nogle øer, der deler floden i 6 arme.
Allerede i romertiden var Nantes en betydelig by og nævnes i de romerske skrifter som Condivicuum og Portus Namnetum. I middelalderen blev den flere gange ødelagt af normannerne. Senere blev den residens for greverne og hertugerne af Bretagne, hvoraf flere lod sig begrave i katedralen. Nantes spillede en betydelig rolle i hugenotkrigene, og 13. april 1598 blev her udstedt den berømte nantiske edikt af kong Henrik 4. Det sikrede protestanterne fri religionsudøvelse, men blev 22. oktober 1685 tilbagekaldt af Ludvig 14. Under den franske revolution var Nantes midtpunktet for flere opstande, og byen kom til at lide meget. Nantes er Anna af bretagnes, Lamoricières og Jules Vernes fødeby.

Nantwich
Nantwich, by i det nordvestlige England, ved Weaver.

Nanus
Nanus er et fremmedord for dværg.