LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Natm - Naya

Natmand
Natmand var tidligere en almindelig betegnelse for de folk, som ved eksekution gik skarpretterne til hånde, som påtog sig at flå eller gilde visse kreaturer, bortføre og nedgrave ådsler, kort sagt påtage sig sådant arbejde, som hovedparten af befolkningen anså for »uærligt«.

Natmandsfolk
Natmandsfolk, omstrejfende folk. Se artiklen: Natmandsfolk

NATO
The North Atlantic Treaty Organization (NATO, Atlantpagtorganisationen) er en international organisation for forsvarssamarbejde etableret i 1949. Se artiklen: NATO

Natrigel
Natrigel, simpelt skod på en dør, der ikke kan åbnes udvendigfra.

Natrium
Hvidt metal.

Natrium carbonat
Soda.

Natrium klorid
Kogsalt.

Natron
1. Natron er et bagepulver.
2. Middel mod mavesyre.

Natronsøen
Natronsøen er en stor turistattraktion i Tanzania. Den er berømt for sine cirka 2 millioner flamingoer.

Natsværmere og sommerfugle
Natsværmere og sommerfugle, orden af insekter. Se artiklen: Natsværmere og sommerfugle

Natte
Natte (søudtryk), befugte. For at forhindre, at stærkt solskin skal bringe en skibsside eller et skibsdæk til at slå revner, overstryger man dem med en våd svaber. Dette kaldes at natte.

Natteblindhed
Natteblindhed kaldes den tilstand, at patienten ser væsentlig dårligere i tusmørke end ved normalt lys.

Nattergal
Nattergal, drosselfugl. Se artiklen: Nattergal

Nattevagt
Nattevagt, afdeling af natten, bestående af flere timer, efter hvis forløb de for sikkerheds skyld eller for håndhævelse af god orden udstillede vagtposter afløses. I de ældste tider deltes natten i tre nattevagter, således blandt andet hos israelitterne. I Biblen tales således om »første nattevagt« (Klages. 2,19), »mellemste« (Dom. 7,19) og »sidste« nattevagt (2. mosebog 14,24; 1. sam. 11,11). Grækerne havde også 3, hvorimod romerne delte natten i 4 nattevagter. Man havde nemlig efterhånden fået pålideligere tidsmålere end tidligere, idet man benyttede klepsydra. Tidligere regnede man nattevagt mere på slump. I Det Nye Testamente tales der om 4 nattevagter efter romersk skik: »den sildige«, »midnats-«, »hanegal« og den »tidlige nattevagt«. Rabbinerne regnede gerne den sidste til dagen og fik således kun 3 nattevagter ligesom i Det Gamle Testamente. Til søs er nattevagter nu 4 timer; »hundevagten« er fra 12 til 4.

Natugle
Natugle (Strix aluco) har et fantastisk godt syn, som den bruger til at få øje på sit bytte.

Natur
1. Uforarbejdethed.
2. Karakteregenskaber.
3. Den ydre erfaringsverden.

Natura
Natura (latin), natur (i ordets forskellige betydninger).

Natura naturans
Natura naturans (latin), skolastisk betegnelse for den skabende kraft i naturen.

Natura non facit saltum
Natura non facit saltum (latin), »Naturen gør intet spring«, (der findes overalt jævne overgange i naturen; den naturlige udvikling).

Natural
Natural (latin) bruges i sammensætninger med økonomi, afgifter, løn et cetera for at betegne ydelser in natura (i arbejde eller i genstande, korn et cetera, i modsætning til pengeydelser, pengeøkonomi).

Naturalia
Forarbejdede naturprodukter.

Naturalia non sunt turpia
Naturalia non sunt turpia (latin), »hvad der er naturligt, er der ingen skam ved«, kynikernes leveregel, ifølge hvilken alle velanstændighedens fordringer ustraffet kunne krænkes.

Naturaliekabinet
Samling af naturgenstande.

Naturalisation
1. Naturalisation (latin) kaldes det, når en udlænding erhverver fuld ligestilling med et lands egne børn. Synonymer: Indfødsbrev, borgerret.
2. Tilvænning, akklimatisation.

Naturalisme
1. Naturalisme (græsk), i filosofien den retning, der ikke anerkender noget højere princip over naturen og betragter de psykiske og åndelige processer som en blot fortsættelse af de fysiske.
Dog er betegnelsen naturalisme her lidet benyttet, i det det naturalistiske synspunkt her indtræder i forskellige filosofiske standpunkter som materialisme, positivisme, sensusalisme og til dels i panteismen.
2. Naturalisme, virkelighedsskildrende kunstretning. Ordet naturalisme har borgerret i æstetikken og kunsthistorien og betegner her den retning, der sætter kunstens opgave i den tro efterdannelse og genfremstilling af naturen og virkeligheden, som den er, med alle dens karakteristiske, også hæslige mærker. Den falder således nærmest sammen med den realistiske retning og står altså i modsætning til idealisme, romantik, symbolisme og så videre, og det kan i det hele siges, at kunsten har vundet fornyelse ved at følge feltråbet: »vend tilbage til naturen«, virkeligheden, den levende model. Også er kunstens udvikling i det hele gået fra en mere symbolsk, ideal, almen fremstilling i faste typer til en mere realistisk, individualiserende og karakteriserende, naturalistisk retning.
3. Endelig må det tilføjes, at der i ældre kunstbetragtning fremtræder en 3. betydning af naturalisme, i det den der betød udøvelsen af en kunst blot på grundlag af naturlig begavelse uden kundskab til de kunstneriske love og den kunstneriske teknik.

Naturalist
1. Tilhænger af naturalismen.
2. Naturforsker.

Naturalistisk
Virkelighedstro.

Naturaløkonomi
Omsætning ved varebytte.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret
Naturam expellas furca, tamen usque recurret, »selv om du driver naturen ud med en høtyv, vil den dog altid komme igen«, citat efter Horats (Epist. 1, 10,24), travesteret af Baggesen (i »Kallundborgs Krønike«) i formen Naturam furca pellas ex, »hun kommer dog igen, den Hex«.

Naturdigter
Naturdigter, betegnelse for sådanne lyriske digtere, der uden højere dannelse digter ud fra deres naturlige stemning og følelse, på folkevisens måde, ofte i dialekt, med frisk oprindelighed. Deres sang er normalt munter og gemytlig, og indholdet plejer ikke at nå ud over livets sædvanlige forhold og genstande, men dette gives i umiddelbar, frisk og naturlig opfattelse. Som særlig fremtrædende eksempel kan nævnes skotten Robert Burns. Tyskerne nævner den nürnbergske blikkenslager Grübel, franskmændene frisøren Jasmin og bageren Jean Rebout.

Nature morte
Et nature morte (fransk) er et maleri af opstillede livløse ting. På tysk betegnes nature morte stilleben.

Naturel
1. Naturel (fransk), væsen, sind, temperament.
2. Uforarbejdet.

Naturfolk
Betegnelsen naturfolk anvendes i etnografien som modsætning til kulturfolk. Udtrykket er for så vidt misvisende, da intet folk er fuldstændig uden kultur. Med dette forbehold kan det bruges om de folkestammer, hvis kultur står på et lavere trin end kulturfolkenes. Grænsen mellem de to begreber er naturligvis flydende.

Naturforvaltning
Forvaltning omfattende forbedring, udnyttelse, vedligeholdelse og sikring af naturværdier.

Naturfænomen
Naturfænomen, egentlig alt, hvad der lader sig ses i naturen, der omgiver os. Ordet bruges mest om ualmindelige natursyn, der på grund af deres sjældenhed vækker opsigt.

Naturfølelse
Naturfølelse, menneskets følelse for landskabets og naturfænomenernes skønhed og af slægtskab med naturens hele. Al poesi gemmer mindesmærker om denne følelse, men der er utvivlsomt vokset med forestillingslivets og intelligensens udvikling, og den romantiske naturfølelse, som vi finder hos Rousseau, og den panteistiske naturfølelse, som hos Goethe, Byron, Shelley, Lamartine og Hugo, er et forholdsvis moderne fænomen.
Med forestillingslivets udvikling følger følelsens. Vor viden må uddybe følelsen. For de gamle var for eksempel stjernehimmelen en fast hvælving, for os det uendelige af verdener fyldte rum. Vor personlighedsopfattelse er dybere, og vi stiller os kvalitativt over naturen, men samtidig er ad mange veje vor forståelse af vort slægtskab med naturen også vokset, både forskellen og enheden er blevet dybere. Også klima og naturforhold må øve indflydelse på sindsbevægelsens dybde og friskhed. Nordiske folk havde vistnok en inderligere naturfølelse end sydboere, idet naturløbet her er rigere på afveksling og kontrast, hvorved følelsen holdes frisk. Romantisk dæmring og skumring er nordiske fænomener, i modsætning til sydens formklar og plastiske natur, og lysets største malere er nordboer. Dertil kommer så sociale forhold som bylivets udvikling og nervesystemets voksende finhed, der bringer længsel mod naturen og skærper interessen for den, og transportmidlernes udvikling, der tillader os at nyde landskabets skønhed uden at behøve at døje besværligheder ved at nå ud til det. Og disse forskellige faktorer i forbindelse med et, der ligger endnu dybere og måske går tilbage til vore nomadiserende forfædres inderlige samliv med naturen, nemlig racetræk, avler den fine og sindsbevægende følelse for nature, der i romantiske og panteistiske former toner sælsomt og betagende i moderne lyrik. Men som vejene, der har ført til denne følelse, er mange, er også selve følelsen meget sammensat. En følelse af landskabets skønhed er jo for eksempel sammensat af følelserne ved hele naturbilledet, ved lys og skygge og farvetoner, ved lysets spil og luftens friskhed, ved de enkelte naturformer af symmetri og proportion, farver og farveharmonier, og om disse elementer der knytter sig til bestemte forestillinger, slynger sig en række af fine følelsestoner, stemninger, der knytter sig til ubestemte forestillinger, til den hele serie af erindringer og minder, der er indpodede i os fra vort samliv med naturen, og alle de glæder den har ydet os. Det er særlig dette fine netværk af ubestemte stemninger, der giver følelsen dette præg af noget fint, uudsigeligt og romantisk.

Naturhistorie
Naturhistorie, læren om de stoffer, hvoraf jordkloden sammensættes, og om de på denne levende organismer. Disse danner henholdsvis det uorganiske- eller mineralriget og det organiske rige, der igen spaltes i planteriget og dyreriget. Naturhistorie er underopdelt i talrige discipliner, af hvilke kan nævnes mineralogi, geognosi, geologi, botanik, zoologi, anatomi, histologi, embryologi, ontogeni, palæontologi, fylogeni, fysiologi, biologi, antropologi.

Naturisme
Nøgenkultur.

Naturlig
1. I naturtilstand.
2. Ukunstlet, ligefrem.

Naturlige tal
Et naturligt tal er ethvert af tallene 0, 1, 2, 3, ...
Bemærk at nogle matematikere (specielt talteoretikere) foretrækker ikke at betragte tallet 0 som et naturligt tal - mens andre (specielt mængdeteoretikere, logikere, computerforskere) medtager 0 som et naturligt tal.

Naturlægemetode
Naturlægemetode kaldtes en metode, som navnlig blev sat i system af den schlesiske bonde Vincent Priesnitz (død 1851) i første halvdel af 19. århundrede. Han indrettede i Grafenberg sine vandkure, hvormed han anvendte badebehandling på enhver måde og fuldstændig fornægtede al anvendelse af medicin. På den tid, han fremlagde sin metode, der for øvrigt langtfra var noget nyt, herskede der i medicinen en stor skepsis mod medikamenter. Foruden badebehandling anvendte han streng diæt, og han forstod at gøre sit badested populært. En anden schlesisk bonde i Lindewiese, Schroth (død 1856), anvendte navnlig tørste- og sultekure. Naturlægemetoden udviklede sig mere og mere vildt og ivrede mod alle kirurgiske indgreb og også mod vaccinationen. Det gode i metoden blev lidt efter lidt optaget af lægerne og spiller en stor rolle ved behandlingen på badesteder og sanatorier. Vegetarianismen er trådt i nær forbindelse med naturlægemetoden.

Naturmedicin
Naturmedicin er naturprodukter anvendt til medicinsk behandling. Mennesket har igennem mange hundrede år benyttet sig af tilgængelige mineralske og animalske produkter til at behandle sygdomme hos mennesker og dyr. Brugen af naturmedicin stoppede med fremvæksten af den kemiske industri som var i stand til dels
1. at udvinde de virksomme stoffer fra naturmedicinen og dels
2. syntetisere nye virksomme stoffer.
Ligeledes har fremkomsten af et sygehusvæsen, som fortrinsvis holder sig til videnskabeligt dokumenterede metoder i behandlingen af sygdomme, betydet at naturmedicinen er udgået. Naturmedicin har dog siden 1970'erne genvundet en væsentlig interesse uden for det etablerede sundhedssystem.
Eksempler på naturmedicin er pilebark som er blevet benyttet som smertestillende middel. Pilebarken indeholder salisylsyre, som iøvrigt i dag er den virksomme ingrediens i mange industrielt fremstillede produkter til smertebehandling.

Naturpleje
Plejeforanstaltninger, der foretages for at vedligeholde og forbedre betingelserne for dyr og planter, men også for at bevare specielle landskabstyper.

Naturtone
Naturtoner kaldes samtlige de toner, som man kan frembringe på et blæseinstrument uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler, ventiler, bøjler og så videre, med andre ord, instrumentets grundtone, og dennes overtoner.

Naturvidenskabelige reservater
Oprettet med hjemmel i den tidligere reservatlov, dels for at beskytte særligt værdifulde fuglelokaliteter, dels åbne mulighed for videnskabelige undersøgelser i områderne.

Natus
Født, den fødte.

Nauarchos
Nauarchos (græsk), flådeanfører, admiral. Særlig i Sparta var stillingen som nauarchos et fast embede, som dog kun måtte beklædes et år af den samme mand.

Naukrari
Naukrari var i det antikke Athen navnet på en ældgammel inddeling af landet. Af de 4 fyler var hver delt i 3 trittyer, og hver af disse i 4 naukrarier. Inddelingen i naukrarier var en lokal inddeling, hvis formål blandt andet var at lette skatteopkrævningen. Hver naukrari var desuden forpligtet til at stille et krigsskib, hvis udrustning lededes af en naukrar. Kleisthenes skal i forbindelse med sin omordning af fyleinddelingen have indrettet 50 naukrarier i stedet for de tidligere 48, men naukrariernes betydning blev fra den tid formindsket, idet inddelingen i demer blev den, der anvendtes i de fleste sammenhæng.

Naumaki
Naumaki (græsk), søslag. Særlig bruges ordet om de efterligninger af søslag, som fremstilledes for publikum i Rom ved de store fester, hvilket i kejsertiden blev ret almindeligt. På kunstige søer eller i amfiteateret, hvis scene fyldtes med vand, samledes talrige skibe, hvorpå gladiatorer leverede hinanden blodige kampe til folkets forlystelse.

Naupaktos
Naupaktos, by i det ozoliske Lokris i oldtiden. Den blev erobret af athenerne omtrent 460 f.Kr. og af dem overladt til de messeniere, som havde forladt deres hjem efter den 3. messeniske krig. Senere kom den imidlertid igen i lokrernes magt. Naupaktos lå på samme sted som det nuværende Lepanto.

Naupati
Søsyge.

Nauplia
Nauplia, Nauplion, Anapoli, venetianernes Napoli di Romania, by på Peloponnes i det sydlige Grækenland, ligger 44 kilometer sydsydvest for Korinth ved bunden af Nauplia- eller Argos Bugten. Nauplia er en regelmæssig bygget by, der ligger mellem havet og klipperne og forsvares af tre, nu forfaldne citadeller. Med sin rummelige havn, der kunne rumme 600 skibe, var Nauplia tidligere et særdeles vigtigt punkt. I oldtiden var den oprindelig en selvstændig havneby, men sank senere ned til at blive udhavn for Argos. I middelalderen spillede den en stor rolle. En tid var den hovedstad i et fransk hertugdømme. 1389-1540 og 1686-1715 var den venetiansk. Efter at tyrkerne i december 1822 havde overgivet byen, samledes her 30. april 1823 den første hellenske folkesamling, og hovedstad vedblev den at være til 1834. 1833 landede i Nauplia kong Otto, og 1862 udbrød her den militæropstand, der jog ham bort.

Nauplios
Nauplios, græsk sagnperson. Se artiklen: Nauplios

Nauru
Land i Stillehavet. Se artiklen: Nauru

Nausa
Nausa (Naussa), by på den græske ø Paros blandt Kykladerne, ligger på nordkysten og har en lille havn.

Nausea
1. Nausea (græsk), søsyge eller kvalme.
2. Væmmelse.

Nauseosa
Nauseosa, kvalmeforårsagende lægemidler, anvendes nu næsten aldrig i lægekunsten, men havde i tidligere tider spillet en ikke ringe rolle. Som Nauseosa anvendes væsentligst de samme midler, der benyttes som brækmidler, men i mindre dosis, der da gentages oftere.

Nausikaa
Nausikaa, kvindelig hovedperson i Odysseen. Se artiklen: Nausikaa

Nauta
Nauta, by i det nordøstlige Peru.

Nautik
Nautik (græsk), søkyndighed, skibsfartskunst, navigation.

Nautisk
Søfarts-.

Nautisk instrument
Nautiske instrumenter, instrumenter, der tjener til navigationens rette førelse om bord. For så vidt kunne herunder altså regnes kompas, log, lod, pejlskiver, søure, kikkerter og meget andet. I reglen - og i daglig tale - anvendes dog betegnelsen kun på de særlige apparater, hvoraf man til søs betjener sig, når astronomiske observationer skulle anstilles. Af disse er sekstanten (med eller uden kunstig horisont) det almindeligste; oktanter og cirkler bruges også, men forekommer sjældnere. De benyttes i forbindelse med et ur. Søur eller observationsur (et almindeligt, pålideligt lommeur med sekundviser).

Nautisk mil
Sømil (1.852 meter).

Nauvoo
Nauvoo, Nauvoo City, by i USA, stat Illinois, ligger 172 kilometer vestnordvest for Springfield på venstre bred af Mississippi. I 1840'erne, da byen var mormonernes hovedsæde, nåede den 18.000 indbyggere. 1838 førte Joseph Smith sine tilhængere til Nauvoo fra Ohio, og da han 1844 var dræbt i Karthago, og »hedningernes« angreb stadig tiltog, førte hans efterfølger Brigham Young 1847 sit »folk« til Utah. Mormonernes tempel i Nauvoo, der var bygget 1841, ødelagdes 1848 ved ildebrand og området købtes af kommunisten Cabet, der 1852 her stiftede et kommunistisk samfund, som bestod indtil 1864.

Navaja
Navaja (spansk), egentlig en barberkniv, af latin novacula. Overført enhver foldekniv. I Spanien bærer almuen tit sådanne, af skrækindjagende dimensioner, i skærfet og anvender dem med stor virtuositet som et farligt våben.

Navajo
Navajo (spansk: navácho (knivindianere)), nordamerikansk indianerstamme, hørende til athabaskerne. Navajoer var allerede på opdagelsens tid (1541) flittige agerbrugere, der opførte store kornbeholdere og vandede markerne ved et netværk af kanaler.

Naval
Naval (latin), hvad der vedrører skibsfart og søvæsen overhovedet. Flåde-, skibs-, sø-.

Navan
Navan, by i det østlige Irland, ved sammenløbet af Boyne og Blackwater. 5 kilometer syd for byen ligger ruinerne af Bective Abbey.

Navarino
Navarion, Neokastron, officielt og i oldtiden kaldet Pylos, havneby på sydvestkysten af den græske halvø Peloponnesos, Nomos Messenia, ligger på en klippe syd for indløbet til den 11 kilometer lange og 7,7 kilometer brede bugt ved Navarino.
Indløbene til ankerpladserne er snævre. Nord for det nordlige, der tilsandede i slutningen af middelalderen, hæver sig forbjerget Koryphasion, hvor oldtidens Pylos lå, og hvor der i middelalderen lå en fransk borg, der i slutningen af 14. århundrede fik navnet »Chasteau Navarres« efter nogle navarresiske eventyrere. Dette navn gik senere over på byen. Da tyrkerne 1572 befæstede det sydlige indløb, opstod i nærheden det ny Navarino, hvis navn blev mest kendt under den græske frihedskrig som skueplads for gentagne myrderier samt for det store søslag 20. oktober 1827. Den tyrkisk-ægyptiske flåde på 82 skibe under Kapudan Bei lå i bugten og skulle af den forenede engelsk-fransk-russiske flåde på 26 skibe under den engelske viceadmiral Codrington forhindres i at løbe ud. Derved opstod en kamp, i hvilken 55 tyrkiske skibe blev ødelagt og cirka 6.000 mand omkom. Man ser endnu under vandet vragene af flere sunkne skibe.

Navarra
Navarra, gammelt spansk/fransk kongedømme. Se artiklen: Navarra

Naver
Naver er betegnelsen på et berejst skandinavisk håndværker.

Naveren
Naveren, en grund i Kattegat cirka 3 kilometer sydøst for Grenå Havn. Den mindste dybde over stenpuller er 1 meter vand. Nordøst for grunden ligger et sømærke.

Navigabel
Navigabel (latin), sejlbar, styrbar.

Navigare necesse est, vivere non (est) necesse
»At sejle er nødvendigt, at leve er ikke nødvendigt«.

Navigation
Navigation (latin), den videnskab, der går ud på ved observationer og beregninger at finde vej over havet.
1. Beregning af et skibs eller luftfartøjs kurs.
2. Sejlkunst.
3. Det at styre et skib.

Navigationsakten
Navigationsakten kaldes den engelske lov, som udstedtes under Cromwells styrelse 6. oktober 1651 for at fremme Englands skibsfart og særlig lamme dens vigtigste medbejler, Nederlandenes handel. Den gik ud på at forbyde fremmede skibe at indføre til England andre varer end deres eget hjemlands frembringelser og at forbeholde engelske skibe alene at føre alle varer fra de fremmede verdensdele til England og dets kolonier.
Navagationsakten fornyedes og skærpedes under Karl 2. 1661-64, men mildnedes 1667 ved freden i Breda derhen, at tyske varer kunne indføres i nederlandske skibe. Efter den nordamerikanske frihedskrig blev navigationsakten væsentlig indskrænket, fordi Fristaterne 1787 vedtog en næsten enslydende lov og derved tvang England ind på et gensidighedssystem. Yderligere ændredes den 1821-25, og endelig blev den 1849 aldeles afskaffet, undtagen med hensyn til kystfarten, og 1854 også for dennes vedkommende.

Navigatør
En navigatør er en, der er uddannet i navigation.

Navigere
Styre.

Navkratis
Navkratis, græsk af Herodot, Athenæus og andre omtalt by i Vestægypten ved en af Nilens arme, anlagt af nybyggere fra Milet under Amasis (560) eller måske allerede under Psametik 1. Navkratis blev snart sæde for en ikke ringe industri og midtpunkt for grækernes handel i Ægypten. Hvor Navkratis lå, var længe helt ukendt, indtil Flinders Petrie ved at foretage systematiske udgravninger i ruinerne Nebireh, nær kanalen Abu-Dibab, 75 kilometer sydøst for Alexandria, 1884 påviste, at Navkratis havde ligget der. Ved udgravningerne, der bekostedes af Egypt Exploration Fund, fandtes her blandt andet mange græske indskrifter, rester af templer for Apollon, Zeus og Athene, mange skår af græske vaser, talrige småfigurer og lignende. De græske indskrifter tolkedes af hans medarbejdere Ernest A. Gardner og andre. Det store rige materiale, der snart sås at have den største betydning for græsk sprogstudium og oldgranskning, gav anledning til mange afhandlinger og stridsskrifter.

Navle
Navle. Fosterets ernæring sker gennem blodkar, der forbinder det med moderkagen. Disse blodkar er samlede i en streng, navlesnoren. Denne fæster sig til fosteret omtrent midt på bugen, og her passerer de omtalte blodkar gennem navleåbningen ind i underlivet. Efter fødslen tørrer navlesnoren ind og falder af. På det sted, hvor den havde sin tilhæftning, dannes et ar, der holder sig hele livet igennem, i form af en lille fordybning, som kaldes navle.

Navlesvin
Navlesvin, famile af parrettåede hovdyr. Se artiklen: Navlesvin

Navn
Navn, en betegnelse, der tillægges en person eller ting som individ, i modsætning til de betegnelser, der er dannede som fælles for en hel klasse af samme beskaffenhed.

Navnebøg
Navnebøg er en hyppig forekommende betegnelse for et stort og fritstående bøgetræ, når der i dettes bark er indskåret mange navne. Jo mere indskæringen holder sig til barkens ydre, døde lag, desto længere tid bliver navnet stående tydeligt. Hvis snittet derimod når ind gennem barken til dannelseslaget, udviskes navnet hurtig, idet der foregår en overvoksning over såret.

Navnedag
Navnedag, den dag, som i almanakken er viet til den helgen, hvis navn man bærer.

Navnefæste
Navnefæste, i nordisk oldtid en gave, som skænkedes sammen med, at man tildelte barnet navn. Kunne også kræves, når man fik et tilnavn eller øgenavn tildelt.

Navneord
Navneord (latin: substantiv) er en ordklasse i det danske sprog der beskriver ting.
De fleste navneord har 8 bøjningsformer, sammenfattet ved:
[ejefald af] ( bestemt | ubestemt )( ental | flertal )
Eksempel:
Hus, Huse, Huset, Husene, Huses, Husets, Husenes. (hedder også hus i ejefald af ubestemt ental)

Navnering
Navnering (fransk: cartouche) kalder man den aflange ring, hvori i Ægyptens monumentale skrift kongernes hieroglyfiske navne indesluttedes. I den allerældste tid synes navnering ikke at have været anvendt. I 4. dynasti havde kongen ikke mere end en, senere altid to navneringe. Dronninger havde kun en navnering.

Navtræ
Navtræ kaldes i skovbruget den vare, oftest af elm eller eg, som aflægges til brug ved navfabrikationen. Det er oftest hele stammestykker med lidt større tykkelse og længde, end de færdige nav skulle have. Veddet skal været retvokset og knastefrit.

Navy
Navy er engelsk for krigsflåde.

Navy Bay
Navy Bay, havn i Canada, ligger 1 kilometer fra Kingston mellem to landtanger ved den østlige ende af Ontario-søen og benyttes som krigshavn.

Naxos
Naxos, græsk koloni på østkysten af Sicilien i oldtiden. Den var anlagt fra Chalkis på Euboia allerede i 8. århundrede f.Kr. ved foden af bjerget Tauros og blev igen moderby til adskillige andre byer på Sicilien. 403 erobredes den af Dionysios i Syrakus, men senere anlagdes i dens sted oppe på bjerget Tauros byen Tauromenion.

Nayarit
Nayarit er en stat i det vestlige Mexico. Den deler mod nord grænse med Sinaloa og Durango, mod øst og syd Jalisco, mens Stillehavet ligger mod vest. Øgruppen Islas Tres Marias i Stillehavet er en del af Nayarit. Hovedstaden hedder Tepic. De større byer Acaponeta, Tecuala og Tuxpan ligger også i delstaten. ISO 3166-2 er MX-NAY.