LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Rati - Refi

Ratificere
Stadfæste, foretage ratificering eller ratifikation af en traktat.

Ratifikation
Stadfæst(else).

Ratihabere
Foretage en stadfæstelse af en ikke-myndigs tilsagn.

Ratio
Fornuft, årsag, fforhold, plan, system.

Ratio finalis
Hensigtsårsag.

Ratio legis
En lovs mening.

Ration
Mål, tilmål, tilmålt portion.

Rational
Fornuftsbestemt.

Rationalisere
Ordne rationelt, indføre arbejdsbesparende maskiner og metoder i produktionen.

Rationalisme
Troen på fornuften som det vigtigste erkendelsesmiddel, stræben mod at give bibelske undere en naturlig forklaring.

Rationalitet
Det at være rationel.

Rationel
Grundig, kyndig, fornuftsmæssig, praktisk og arbejdsbesparende.

Rationere
Iværksætte rationering.

Rationering
Planmæssig fordeling af fælles beholdning.

Rationes
Årsager.

Rattenendo
Tøvende.

Rattrapere
Indhente, genindfange.

Raucedo
Hæshed.

Rav
Rav er den millioner af år gamle forstende harpiks af Guldlærk (Pseudolarix amabilis).

Rav og Rekling
Rav og Rekling er de i strimler tørrede federe dele af helleflynderen. Se artiklen: Rav og Rekling

Ravage
Ødelæggelse, hærgning, forstyrelse, uorden.

Ravagere
Ødelægge, hærge.

Ravelin
Halvmåneformet fæstningsvold.

Ravenna
Ravenna, italiensk by. Se artiklen: Ravenna

Ravensburg
Ravensburg er en by i Württemberg, Tyskland.
Byen blev grundlagt cirka år 1000 af Welf 2., og blev i 1803 en del af Bayern og 1810 en del af Württemberg.

Raviolo
(flertal: ravioli). Italiensk for kogt, farseret makaroni.

Ravn
Ravn, kragefugl. Se artiklen: Ravn

Ravnegalder
Ravnegalder, digt. Se artiklen: Ravnegalder

Ravnenæbsben
Ravnenæbsben er en hageformet bøjet bentap på skulderbladets øverste rand. Se artiklen: Ravnenæbsben

Ravnholt
Ravnholt er et ofte forekommende stednavn. Se artiklen: Ravnholt

Ravningbroen
Ravningbroen, den næsten 760 meter lange og 5 meter brede bro over Ravning Enge / Vejle Å er bygget i vinteren 979 - 980 og er dermed samtidig med Trelleborgene. Som disse har den kun været i brug i en kort periode (cirka 5 år). Opførelsen, der har krævet en betydelig organisatorisk indsats og teknisk kunnen, tilskrives Harald Blåtand, der også menes at stå bag opførelsen af Trelleborgene.
Broen, der lå kun 10 km syd for Jelling bestod af 280 brofag med en indbyrdes afstand på 2,40 meter. Hvert brofag bestod af 4 egestolper af op til 6 meters længde, samt skråstolper til hver side.

Ravolie
Ravolie fås samtidig med ravsyre ved tør destillation af rav. Se artiklen: Ravolie

Raynauds sygdom
Raynauds sygdom er en sygdom, der viser sig ved koldbrand af nogle af fingerspidserne. Se artiklen: Raynauds sygdom

Rayon
Distrikt, omkreds, aktionsradius, afdeling i et stormagasin, kunstsilke.

Razzia
1. Afsøgning, ransagning, rovtogt. Se artiklen: Razzia
2. Overrumplende politiaktion.

Rcp.
(på recepter) forkortelse for recipe (latin): »Tag!«.

Re
1. (i romanske lande) noden d.
2. Angående, vedrørende.
3. Historisk stednavn nord for Tønsberg. Se artiklen: Re

Rea Silvia
Rea Silvia var efter det ældre romerske sagn en datter af Æneas. Se artiklen: Rea Silvia

Reader
Forelæser, læsebog, bogkonsulent. Se artiklen: Reader

Ready made
Færdiglavet.

Reagens
Stof, der undergår eller fremkalder forandring i forbindelse med andre stoffer. Se artiklen: Reagens

Reagensglas
Prøveglas. Glas til kemiske prøver. Se artiklen: Reagensglas

Reagenspapir
Reagenspapir, prøvepapir, filtrerpapir, som er gennemvædet med et prøvemiddel. Se artiklen: Reagenspapir

Reagere
Svare, modvirke, give udslag, vise reaktion. Se artiklen: Reagere

Reaktans
Selvinduktionsmodstand. Se artiklen: Reaktans

Reaktion
Modtryk, bagslag, bagstræb, modvirkning, udslag af påvirkning, svar, modstand mod fremskridt. Se artiklen: Reaktion

Reaktionstid
Tid, der foreløber fra sansepåvirkning til reaktionen.

Reaktionær
Bagstræbende. Se artiklen: Reaktionær

Reaktionstid
Hvis et individ foretager en eller anden bevægelse, kalder man tiden der forløber mellem, at påvirkningen rammer sanseorganet, og at reaktionsbevægelsen udløses, for reaktionstid. Se artiklen: a href="http://lexopen.dk/ord/r/e/ReReaktionstid.html" onmouseover="window.status='Reaktionstid'; return true" onmouseout="window.status=' '; return true">Reaktionstid

Reaktivere
Gøre virksom igen.

Reaktor
Atomreaktor, motor i reaktorfly.

Reaktorfly
Fly der drives efter raketsystem og ikke af en propelmotor.

Real
1. Gammel spansk og portugisisk mønt. Se artiklen: Real
2. Saglig, virkelig, eksisterende.

Realeksamen
Blev afskaffet i 1978.

Realia
Viden på reale områder. Se artiklen: Realia

Realisabel
Som kan gøres til genstand for virkeliggørelse.

Realisere
Virkeliggøre, (ud)sælge. Se artiklen: Realisere

Realisme
1. Virkelighedssans.
2. Virkelighedsdigtning.
3. Kunstretning der gengiver den ubesmykkede virkelighed.

Realismen
Kunstnerisk stilperiode i Europa 1840-1870. I Danmark 1860-1880.

Realist
1. Tilhænger af realisme.
2. Realskoleelev.

Realistisk
Virkelighedstro, usminket, praktisk gennemførlig.

Realiter
I virkeligheden. Se artiklen: Realiter

Realitet
Virkelighed, kendsgerning.

Realkommentar
Indholdskommentar.

Realkontrakt
Realkontrakt (romerretlig begreb). Se artiklen: Realkontrakt

Realkredit
Lån mod sikkerhed i fast ejendom.

Realløn
Købeværdien af en pengeløn.

Realpolitik
Politik, der bestemmes af praktiske hensyn.

Realregister
Sagregister. Se artiklen: Realregister

Reassumere
Foretage genoptagelse af en retssag. Se artiklen: Reassumere

Reassumtion
Reassumtion (latin), genoptagelse. Se artiklen: Reassumtion

Reassurance
Gen(for)sikring.

Reassurere
Genforsikre.

Reaumur
Termometer-inddeling på 80 grader.

Reb
Reb (søvæsen). At tage reb ind, at rebe, rebning, kaldes det at formindske sejlene. Se artiklen: Reb

Rebdragen
Rebdragen kaldtes i middelalderen den jord, som ved måling med et reb var udloddet mellem deltagerne i et landsbyfællig. Se artiklen: Rebdragen

Rebec
Rebec, et middelalderligt strygeinstrument. Se artiklen: Rebec

Rebel
Oprører. Se artiklen: Rebel

Rebellere
Lave oprør.

Rebelsk
Oprørsk.

Rebild
Rebild, landsby i det nordøstlige Jylland (Himmerland). Se artiklen: Rebild

Rebondere
Kastes tilbage, prelle af.

Rebroussere
Et tog siges at rebroussere, når det efter stop på en station forlader denne i samme retning som den hvorfra det ankom.

Rebslagning
Rebslagning, sammensnoring af flere garn til reb. Se artiklen: Rebslagning

Rebsmænd
Rebsmænd, mænd der udmeldtes for at foretage rebning af en landsbys marker. Se artiklen: Rebsmænd

Rebus
Billedgåde. Se artiklen: Rebus

Rebus sic stantibus
Rebus sic stantibus (latin), når sagerne står således, under sådanne forhold.

Rec.
Rec., Forkortelse af recipe (på recepter).

Recambio
Modveksel.

Recaimer
Sofa uden ryglæn men med sidelæn.

Receiver
Modtager.

Recensent
Kritiker, anmelder.

Recensere
Foretage anmeldelse, kritisk bedømmelse. Se artiklen: Recensere

Recent
Recent (latin), ny, frisk, nylig. I geologien betegnelse for i nutiden.

Recente dannelser
Recente dannelser er sådanne, hvis aflejring foregår i nutiden.

Recepisse
Modtagelsesbevis. Se artiklen: Recepisse

Recepissere
Udstede recepisse.

Recept
Opskrift (specifikation på medicin).

Receptar
Farmaceut, som laver medicin. Se artiklen: Receptar

Receptibel
Modtagelig.

Receptibilitet
Modtagelighed.

Reception
Modtagelse.

Receptiv
Modtagelig, lærenem.

Receptor
Modtager, sanseorgan, antenne.

Receptur
Arbejdsplads for receptaren.

Reces
En rigsdagssamlings eller konferences endelige skriftlige resultat. Større lovforordning.

Recessiv
(om arveanlæg). Vigende, svag (modsat dominant).

Recessus
Indskæring, fordybning, niche.

Rechts
Til højre, højre om (modsat links).

Recidiv
1. Recidiv er et lægeligt fagudtryk for en tilbagekomst af sygdom.
2. Løsladts tilbagefald til kriminalitet.

Recife
Brasiliansk by.

Recipe
Recipe, på recepter. »tag!«.

Recipient
Beholder.

Reciprocitet
Gensidighed.

Reciprok
Gensidig.

Reciprokt pronomen
Gensidigt tilbagevisende stedord.

Recirkulation
Genbrug (af affaldsstoffer med mere).

Recitation
Fremsigelse af digte.

Recitativ
I opera, kantate eller oratorium: et afsnit, der reciteres. Talelignende sangforedrag.

Recitator
En oplæser, foredragsholder.

Recitere
Fremsige (digte eller sange).

Reck
Gymnastikredskab.

Record
Optegnelse. Grammofonplade. Rekord.

Recorder
Båndoptager.

Rectascension
Et himmellegemes afstand (i tid) fra forårspunktet. Mål til brug for stedbestemmelse på himlen.

Rector magnificus
Universitetsrektor.

Rectum
Endetarm.

Recu
Modtagelsesbevis.

Recurrens
Tilbagefalds-, returnerende.

Red
Ankerplads uden for en havn.

Red Hat
Red Hat Linux er en Linuxdistribution. Se artiklen: Red Hat

Red tape
Embedskineseri, bureaukratisme.

Redaktion
Tilrettelægning af et skrift før trykning. Stedet hvor og personerne af hvem dette foretages.

Redaktionel
Vedrørende eller stammende fra redaktionen.

Redaktør
Leder eller medarbejder af en redaktion.

Reducere
Nedsætte, indskrænke.

Redan
Vinkelformet fæstningsværk.

Redemtion
Tilbagekøb.

Redigere
Affatte og befordre i trykken.

Rediskontere
Foretage viderediskontering til en anden bank.

Redivivus
Genoplivet, fornyet.

Redop
Skolegalop i fire tempi.

Redoute
Lukket, mindre skanse, trafikhelle.

Redressement
Det at rette et lem ud igen; gøre godt igen.

Reds
Reds er en film fra 1981 hvor Warren Beatty spiller forfatteren John Reed, som var i Rusland under Novemberrevolutionen i 1917.

Reducere
Formindske; sætte i led igen. Afilte. Gøre forhutlet. Forenkle en ligning.

Reduit
Tilflugtsskanse.

Reduktibel
Som kan reduceres.

Reduktion
Det at reducere.

Reduplicere
Fordoble.

Reduplikation
Fordobling af orddele (for eksmpel tit, tit, mama).

Redwood Forests
Skov i Californien, USA.

Reedukation
Genoplæring. Genoptræning.

Reeksport
Genudførsel.

Reeksportere
Genudføre (især i forarbejdet stand).

Reel
Pålidelig, virkelig, saglig, væsentlig, håndgribelig, hæderlig.

Reelle tal
De reelle tal, der skrives \mathbb{R}, er alle tal, der kan skrives som en uendelig decimalbrøk, altså
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{10^n}, a_n \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}.
Der gælder, simpelthen fordi vi kan antage at an = 0 fra et vist trin at regne, at de rationale tal er indeholdt i de reelle tal, da de hele tal og naturlige tal er indeholdt i de rationale, er disse også indeholdt i de reeelle.
De reelle tal kan konstrueres ved at medtage enhver følge af rationale tals grænseværdi; altså ved en fuldstændiggørelse af de rationale tal.
Vi kalder mængden af tal, som er i de reelle tal, men ikke i de rationale tal for de irrationale tal.
Da vi ved at mængden rationale tal er tæt i de reelle, og at de rationale tal er tællelige, har vi pr. definition at mængden af reelle tal er en seperabel mængde.

Reellitet
Det at være reel.

Reemtion
Tilbagekøb.

Reengagement
Genansættelse.

Reengagere
Fæste påny.

Refaktie
Vægtfradrag for beskadigelse af varer.

Refektorium
Spisesal i et kloster.

Referat
Gengivelse, beretning.

Referee
Sportsdommer.

Reference
Henvisning. (Specielt til person eller firma, hvor oplysninger om en ansøger kan fås).

Referendum
Folkeafstemning om en lov.

Referent
En der gengiver, skildrer eller henviser til.

Refill
Konsumvare til genpåfyldning af tømt emballage (hylster, flaske med mere).

Refined
(om stoffer) raffineret.