LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Refl - Reku

Reflation
Prisstigning, som udligner forudgående prisfald men ikke hæver prisniveauet mere.

Refleks
Tilbagekastet sanseindtryk (lys lyd med mere). Uvilkårlig nerve-reaktion. Genskin, genvirkning.

Refleksion
Det at afgive refleks. Eftertanke, overvejelse.

Refleksiv
Tilbagevisende (stedord), med samme begreb til genstand som grundleddet.

Refleksologi
Læren om reflekserne.

Reflektant
En, der reflekterer på et tilbud.

Reflektere
Fremmedord. Danske synonomer: overveje, gå ind på, tilbagekaste.

Reflektor
Spejlteleskop. Billeddannelsen sker ved lysets tilbagekastning fra et parabolsk spejl til sekundære spejle, som sender lyset ud gennem siden af kikkerten eller tilbage gennem et hul i hovedspejlet.

Reflektorisk
Refleksmæssig.

Refluere
Strømme tilbage.

Refluks
Tilbageflyden. Ebbe.

Reform
Nyordning, omdannelse, forbedring.

Reformation
Forbedring, fornyelse. Protestantisme.

Reformator
Fornyer, indfører af protestantismen.

Reformatorisk
Forbedrende, omdannende.

Reformere
Nyordne.

Reformisme
Arbejderbevægelse, der går ind for en gradvis overgang til socialisme.

Refrain
Omkvæd.

Refrakt
Brudt. (lægemiddel) i små mængder hurtigt efter hinanden.

Refraktion
Lysbrydning.

Refraktor
Astronomisk kikkert. Billeddannelsen sker via linsesystemer, objektiv og okular.

Refraktær
Opsætsig, ulydig, upåvirkelig af lægebehandling.

Refrangibilitet
Lysstråles evne til at brydes.

Refrigerantia
Kølende (læge)midler.

Refrigeration
Afkøling.

Refrigerator
Kølemaskine.

Refrigerere
Afkøle.

Refræn
Omkvæd.

Refuge
Tilflugt. Trafikhelle. Ø.

Refugium
Asyl.

Refundere
Tilbagebetale, godtgøre.

Refusere
1. Afslå. Tilbagevise. Afvise.
2. (om heste) vige over for en forhindring.

Refusion
Godtgørelse.

Refutation
Gendrivelse.

Refutere
Modbevise.

Regal
Kongelig.

Regale
Konges (eller stats) særrettighed.

Regalere
Traktere, fryde sig, overøse, nyde, gotte sig.

Regalement
Traktement.

Regalier
Kronsmykker.

Regatta
Kaproning, kapsejlads.

Regence
Formynderregering.

Regencestil
Forløber for rokokoen.

Regeneration
Genvækst, genopståen, det at forny, vokse ud igen.

Regenerere
Genudvikle sig, genopstå.

Regens
Fribolig for studenter.

Regenskirken
Da Christian 4. omkring 1620 byggede Regensen i København, indrettedes der i en af fløjene en kirkesal for studenternes andagtsøvelser. Salen blev kendt som Regenskirken.
Først efter kongens død, i 1656, blev Trinitatis Kirke på den modsatte side af Købmagergade indviet. Den skulle anvendes, ikke som sognekirke, men som universitets- og studenterkirke, og i denne egenskab overtog den den gamle regenskirkes funktion. Af samme grund blev kirken, i stedet for det for menigmand vanskeligt gennemskuelige navn "Trinitatis" oftere kaldt Regenskirken.
Den gamle sal overgik til andet brug (auditorium og læsestue). Men som det kan gå i sådanne tilfælde, klæbede det gamle navn ved salen, og resultatet var at betegnelsen "Regenskirken" i lang tid blev brugt i to forskellige betydninger.
At N.F.S. Grundtvig i 1810 holdt sin berømte dimisprædiken i "Regenskirken" er alle enige om. Men til trods for alle anstrengelser synes det endnu uopklaret om Grundtvig ved denne lejlighed prædikede i den gamle sal på Regensen eller i Trinitatis Kirke.
(I øvrigt blev, efter Frue Kirkes ødelæggelse i 1807, Trinitatis Kirke benyttet også af Frue Meninghed.)

Regent
En (fyrste), der regerer et land.

Regering
Et lands styre.

Regesta
Kronologisk dokument-liste.

Reggae
Rytmisk musikform fra Jamaica.

Regie
Scene- eller filmsrekvisiter. En regissørs arbejde. Iscenesættelse, forvaltning af statsmonopoler.

Regime
Styre(måde), -sæt, styrelse, regeringsform.

Regimen
Foreskreven levemåde, diæt.

Regiment
Hærafdeling, ledet af en oberst.

Regimente
Herredømme, styresæt, styrelse.

Regina
Dronning.

Reginfred
Reginfred, søn af Halvdan og bror til Harald og Sigfred/Sigurd
Han døde vistnok i 814.

Region
Egn, kreds, område.

Regional
Egns-.

Regionalisme
Hjemstavnsbevægelse.

Regissør
Teaterfunktionær der sørger for at rekvisitter, kulisser og kostumer er i orden. (i udlandet) sceneinstruktør.

Register
Indholdsliste, emneliste, protokol, en orgelstemmes piber, stemmeleje.

Registered
Anbefalet (brev), patenteret.

Registerton
(Skibsmål) cirka 2,83 kubikmeter.

Registrant
Protokol.

Registrator
En der fører en protokol.

Registratur
Indførelse i et register. Stedet hvor det sker.

Registrere
Bogføre, optegne, give udtryk for.

Reglement
Regulativ, forskrift, rettesnor.

Reglementarisk
Foreskreven, lovbefalet.

Reglementeret
Foreskreven.

Regnar Lodbrog
Regnar Lodbrog er en dansk sagnkonge, og ikke en mytisk figur.
Lodbrog betyder en loden dragt, men er bare et forvansket irsk udtryk for en helårs viking. Mange var kun vikinger om sommeren, når det var sejlvejr for åbne både. Men Regnar var en flygtning og kunne ikke vende hjem.
Regnar havde sønnerne Ubbe, Halvdan og Sigurt Orm I Øje, men han havde også døtre.

Regnbueørred
Regnbueørreden er indført fra Amerika i 1885. Det største eksemplar bliver sjældent over 70-75 centimeter lange og 10-12 kilo. De fleste regnbueørreder er dambrugsfisk, det vil sige opdrættede fisk. Danmark er en af de største ørredproducenter i verden. Den har fået sit navn på grund af den røde streg langs sidelinjen på fisken. Dens yngels fjender er gedde og ål. Nogle gange lever den i saltvand (også ved Vadehavet) men så bliver den kaldt Steelhead. Fisken lever af insekter, mindre fisk, aborrer og skaller.

Regnorm
Regnormen bliver 10-12 centimeter. Regnormen har ingen øjne, da den lever under jorden. I jorden hvor den lever, spiser den planterester, og fordøjer dem. Den spiser også visne blade, som den trækker ned i jorden og spiser. Den kommer frem nede i jorden ved at spise jord og så krybe derhen, hvor den har spist. Dens fjender er muldvarpe og fugle. Regnormen giver god muldjord, da dens ekskrementer med fordøjede planter straks omdannes til næringsrig plantemuld. Regnormens gange ilter jorden, så planterne trives bedre. Regnormen ånder genem huden.

Regnum
(Konge)rige, kongeværdighed.

Regnum animale
Dyreriget.

Regnum coeleste
Det himmelske rige.

Regnum minerale
Mineralriget.

Regnum terrestre
Det jordiske rige.

Regnum vegetabile
Planteriget.

Regredere
Vige, gøre regres krav på at få en udgift godtgjort.

Regression
Tilbagegang, vigen.

Regressiv
Tilbageskridende, tilbagevirkende.

Regrettabel
Beklagelig.

Regrettere
Beklage.

Reguladetri
Forholdsregning.

Regularisere
Svarer til regulere.

Regularitet
Regelmæssighed.

Regulativ
Reglement.

Regulator
Middel beregnet at at ordne, gøre regelmæssig, tilpasse.

Regulere
Fastsætte, ordne.

Regulær
Regelmæssig, ordentlig, rigtig, figur med lige store sider og vinkler.

Rehabilitation
Æresoprejsning, genindsættelse i en tidligere værdighed.

Rehabilitering
(Æres)oprejsning.

Reichsmark
Tidligere tysk mønt svarendet il 100 pfennig.

Reificere
Tingsliggøre, forvandle fra abstrakt til konkret.

Reimplantation
Genindsættelse af løsrevet legemsdel.

Reimport
Genindførsel af varer.

Reimportere
Genindføre.

Reimpression
Genoptrykning.

Reimprimere
Genoptrykke.

Reine
Dronning

Reine douairiere
Enkedronning.

Reinkarnation
Det at genfødes i et andet legeme.

Reinstallere
Genindsætte, genanbringe.

ReiserFS
I computerterminologi et filsystem, som hurtigt kan reparere sig selv efter for eksempel strømsvigt. Diske med ReiserFS må ikke være mere end 75% fyldte på grund af systemets design. Findes for eksempel hos styresystemet Linux.

Reit.
(på recepter) forkortelse for reiteretur »kan udleveres påny«.

Reiteration
Gentagelse.

Reiterativ
Gentagen.

Reiterere
Gentage.

Rejekt
forkastet, kasseret, dumpet til eksamen.

Rejektion
Det at afvise, lade dumpe, kassere.

Rejnfan
Rejnfan er en plante der dufter stærkt. Den er cirka 50-100 centimeter høj. Blomsterne ligner små gule knapper med et skær af guld, og derfor er der nogle, der kalder den »guldknap«. Den er almindelig langs vejkanter og markskel og på bakkeskrænter, men den vokser også ved stranden. Den blomstrer i juli-september. Bomsterfluer og sommerfugle sætter sig på »guldknapperne« og suger nektar.

Rekalcitrant
Oprørsk, genstridig.

Rekalcitrere
Sparke bagud, stritte imod.

Rekapitulation
Det at gentage, give en oversigt over hovedpunkterne.

Rekapitulere
Gentage, gensamle.

Rekaptur
(= reprise) genopførelse af teater eller filmstykke.

Reklamation
Klage, indsigelse.

Reklame
Offentlig anbefaling af varer.

Reklamere
Gøre reklame eller indsigelse.

Reklusion
Afsondring, eneboerliv.

Rekognition
Godkendelse, vedkendelse, statsafgift ved ejerskifte.

Rekognoscere
Udspejde, undersøge.

Rekommandation
Anbefaling.

Rekommandere
Anbefale.

Rekommandør
Markedsudråber.

Rekompensation
Erstatning.

Rekompensere
Erstatte.

Rekonciliabel
Forsonlig.

Rekonciliation
Forlig, forsoning.

Rekonciliere
Forsone, forlige.

Rekonstruere
Foretage en genfremstilling, omdannelse.

Rekonstruktion
Genfremstilling.

Rekonvalescens
Tiden mellem helbredelse og kræfternes tilbagevenden.

Rekonvalescent
En, der er ved at komme sig.

Rekonvention
Modklage mod sagsøgeren.

Rekord
Toppræstation (især sportslig).

Rekreation
Hvile, adspredelse.

Rekrut
Soldat under uddannelse. Efter rekruttiden bliver soldaten menig.

Rekruttere
Hverve.

Rektangel
Retvinklet firkant.

Rektangulær
Rektangelformet.

Rektapapir
Personligt, uoverdragligt værdipapir.

Rektificere
Berigtige, rense ved gentagen destillation.

Rektifikation
Det at rektificere, retliniær buelængde-bestemmelse.

Rektilinear
Retlinjet.

Rektor
Leder af en højere læreanstalt.

Rektorat
En rektors embede og værdighed.

Rekuperation
Genvindelse, rekonvalescens.

Rekuperativ
Helbredende, styrkende.

Rekuperere
Genvinde, komme sig.

Rekurrere
Ty til, vende tilbage, søge regres (hos).

Rekurrende
Tilbagevendende.

Rekurs
Tilflugt, regres, appel af dom.

Rekusation
Vægring, af slag.

Rekusere
Frabede sig, stritte imod.