LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Rekv - Repu

Rekviem
Katolsk sjælemesse for de døde.

Rekvirent
Den, der kræever en fogedforretning eller lignende.

Rekvirere
Kræve, sende bud efter, bestille.

Rekvisit
Tilbehør, redskab.

Rekvisition
Bestillingsseddel. Tidligere anvendes ordene krav(sret) og indkrav.

Rekvisitus
Den, mod hvem en fogedforretning eller lignende foretages.

Rekvisitør
Forvalter af teaterrekvisitter.

Rekyl
Tilbagestød fra skydevåben.

Rekylere
Støde bagud.

Rekylgevær
Et selvladende gevær, der lader ved hjælp af rekylets tryk mod bundstykket.
Modsat: Gasgevær.

Relais
Forstærker og videresender af elektriske impulser. Stavemåden relais gik af brug i dansk før 1940. Staves nu relæ.

Relaksation
Afslappelse, formildelse af en straf.

Relaksere
Løsne, slappe, fritage.

Relaps
Tilbagefald.

Relapsere
Få tilbagefald.

Relatere
Sætte i relation til.

Relation
Forhold, forbindelse, beretning.

Relativ
Forholdsbestem, forholdsvis, delvis, henførende (stedord).

Relativisme
Læren om, at intet er absolut.

Relativitet
Forholdsmæssighed, forholdsbestemthed.

Relatorisk
Fortællende.

Release
Frigivelse til offentliggørelse.

Relegation
Forvisning, bortvisning.

Relegere
Bortvise, ekskludere.

Relevans
Det at være vedkommende (sagen), vigtig.

Relevation
Lettelse, forskånelse.

Releve
Mellemret efter suppen.

Reliabilitet
Pålidelighed.

Relief
Billedhuggerarbejde, der kun delvis træder frem fra baggrunden.

Religion
Religion, tro på noget guddommeligt. Se artiklen: Religion

Religioner
Religioner, for en oversigt over religioner se artiklen: Religioner

Religionsvidenskab
Religionsvidenskab er videnskaben om religioner, hvor teologi mere er en videnskab om gud. Religionsvidenskaben ser på religioner fra forskellige etablerede videnskabers synsvinkel, for eksempel: Fra sociologien, fra antropologien, fra psykologien med flere og anvender disse videnskabers tilgange og metode til at kunne beskrive, analysere, fortolke og somme tider sammenligne forskellige religioner. Religionsvidenskaben tilstræber at forholde sig så objektivt så muligt til forskellige religioner og livsanskuelser.

Religioso
1. Fromt, højtideligt.
2. Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles andægtigt; højtideligt.

Religiøs
From, gudfrygtig.

Religiøsitet
Gudsfrygt.

Relikt
Levning af fortidigt plante- eller dyreliv.

Relikvier
Helgenlevn.

Reluition
Indløsning af et pant.

Reluktans
Magnetisk modstand, modstræben, ulyst.

Relæ
1. Forstærker og videresender af elektriske impulser.
2. Et relæ er en elektrisk komponent. Et relæ fungerer som en elektrisk styret kontakt eller omskifter. Et elektromagnetisk relæ består af en elektromagnet og et større eller mindre antal kontakter som sluttes eller brydes når der sendes elektrisk strøm gennem magnetens vikling. Sådanne relæer indgik i store mængder i de telefoncentraler som var forgængere til de i dag benyttede digitale centraler.
Der findes også faststof relæer som for eksempel optokoblere.

Rem
Måleenhed for ioniserende stråling.

Remanens
Beståend, bestandighed, forbliven, rest.

Remanent
Tilbageblivende.

Remarkabel
Bemærkelsesværdig.

Rembours
Bankbetaling til sælger mod købers veksel.

Remboursere
Godtgøre, dække.

Remediere
Afhjælpe, råde bod på.

Remedium
Redskab, lægemiddel, lovlig afvigelse fra en mønts normalvægt.

Reminder
Påmindelsesannonce, rykkerskrivelse.

Remington
Våbensmeden Remington begyndte i 1870 at masseproducere symaskiner og i 1874 sendte han den første Remington-skrivemaskine på markedet. Æren for konstruktionen af denne har C.L. Shole. Det allerførste patent på en skrivemaskine går helt tilbage til 1714.

Reminiscens
Erindring, mindelse, huskerest, minderest.

Reminiscere
1. Anden søndag i fasten.
2. Fremdrage erindringer.

Remis
Uafgjort spil i skak.

Remis ouvert
(På telegram) udleveres åbent.

Remise
Vognhal, hyrevogn, trægruppe, art fægteangreb.

Remisse
Oversendelse af penge eller værdipapirer.

Remission
Gradvis aftagen af sygdomssymptom.

Remittenda
Usolgte varer (for eksempel bøger) som returneres.

Remittent
Den, til hvem en veksel udstedes.

Remittere
Tilbagesende, oversendet.

Remitterende
Gradvis aftagende og påny stigende.

Remonstration
Modforestilling.

Remonstrere
Gøre forestilling, protestere, advare, vægre sig.

Remonte
Ung, uafrettet militærhest.

Remonterende
Som bærer blomst eller frugt to gange om året.

Remotion
Fjernelse, afsættelse.

Removere
Fjerne, afsætte.

Remplacement
Det at erstatte, afløse.

Remplacere
Afløse, træde i steden for.

Remuneration
Belønning for en tjeneste.

Ren granulatus
Skrumpenyre.

Ren mobilis
Vandrenyre

Renaissance
Genfødsel, genbyrd.

Renal
Nyre-.

Rencontre
Uventet møde, mindre kamp.

Rendant
Regnskabsfører.

Rendebøsse
Rendebøsse, flitsbue med skæfte og løb. Se artiklen: Rendebøsse

Rendement
Udbytte.

Renden
Renden er navnet på den nordlige del af Kongedyb. Se artiklen: Renden

Rendesten
Rendesten kaldes en bestemt type rende. Se artiklen: Rendesten

Rendez-vous
Stævnemøde. Se artiklen: Rendez-vous

Rendez-vous-plads
Rendez-vous-plads den til samling af en troppestyrke angivne plads. Se artiklen: Rendez-vous-plads

Rending
Rending, fremstilling af smedeligt jern umiddelbart af malmen. Se artiklen: Rending

Rendsborg
Rendsborg, by i Slesvig-Holsten. Se artiklen: Rendsborg

Renegat
Renegat, fremmedord for frafalden, overløber. Se artiklen: Renegat

Renegere
Fornægte, svigte.

Renfrew
Renfrew, skotsk by. Se artiklen: Renfrew

Rengagement
Rengagement, fornyelse af ansættelse. Se artiklen: Renegat

Reni
Reni, rumænsk by. Se artiklen: Reni

Reniform
Nyreformet.

Reno
Reno er en flod i Norditalien.
Reno er den største by i Nevada, USA. Byen er også kendt som skilsmissebyen, da den har meget lempelige skilsmisselove.

Renoir
Instruerede filmen Den store illusion.

Renommé
Ry, rygte, navn, omdømme.

Renommeret
Berømt, kendt.

Renonce
Det at mangle kort i en bestemt farve.

Renoncere
Give afkald.

Renovation
Fornyelse, bortskaffelse af affald.

Rensdyr
Rensdyret kommer fra Lapland, Canada og det nordlige Sovjetunionen.

Renseignement
Oplysning, meddelelse.

Rentabel
Indbringende, lønnende.

Rentabilitet
Rentebæren, evne til at give overskud.

Rente
Udbytte, afgift.

Rentere sig
Give udbytte.

Rentier
En, der lever af renterne af sin formue.

Renunciation
Afkald, (tron) frasigelse.

Renunciere
Give afkald.

Renversere
Udføre en sidebevægelse under skoleridt.

Renæssance
Genfødsel, genopblomstring.

Renæssancen
Fra fransk: Re naitre = at fødes igen.
Kunstnerisk stilperiode i Europa fra 1400-1580. I Danmark fra 1530-1640.

Reofor
Elektrisk strømleder.

Reol
Boghylde.

Reorganisation
Det at omordne, organisere påny.

Reparabel
Som kan udbedres eller rådes bod på.

Reparation
Udbedring, istandsættelse.

Reparatør
En, der istandsætter.

Reparere
Bøde.

Repartere
Fordele.

Repartition
Fordeling.

Repatriation
Gengive statsborgerskab.

Repent
Krybende.

Reperkussion
Tilbagekastning, tilbageslag, ekko, gentagelse.

Repertoire
Teaters spilleplan, kunstrers samlede antal roller, instuderede numre med mere.

Repetition
Gentalgelse, fornyet indøvelse.

Repetitorium
Kort, sammenfattende lærebog.

Repetitør
1. Musiker, der indøver partierne med de enkelte sangere og akkompagnerer ved prøverne.
2. Krigsskib, der gentager den kommanderendes signaler til flåden.

Repetere
Gentage, genlæse.

Repetitør
Indøver.

Replantation
Omplantning, genanbringelse (af mistet organ).

Replicere
Svare, tage til genmæle.

Replik
1. Svar, gensvar.
2. Skuespillerytring.
3. Sagsøgerens svar på sagsøgtes forsvar.

Reponere
Sætte i led, bringe på plads, foretage en reposition.

Réponse payée
På telegram beskrivelsen for svar betalt.

Reportage
Underretning(stjeneste), skildring, nyhedstjeneste.

Repos
Hvile, trappeafsats.

Reposition
Genanbringelse (specielt af et organ).

Repoussere
Hamre ophøjet mønster i metal.

Repremiere
Premiere ved genoptagelse af tidligere spillet skuespil.

Repressalier
Gengæld, "tak for sidst", hævn, statslige gengældelsesaktioner.

Repression
Undertrykkelse, afværgelse, bekæmpelse af kriminalitet.

Repressiv
Dæmpende, afværgende, hæmmende.

Repressiv tolerance
Tilsyneladende tolerance over for en gruppes krav, for derved at afværge, at den griber til voldsanvendelse.

Reprimande
Irettesættelse.

Reprimandere
Irettesætte.

Reprint
Fotografisk genoptryk af et værk.

Reprise
1. Genoptagelse, gentagelse.
2. Genopførelse af et film eller teaterstykke.
3. Stigning efter kursfald.
4. Generobring af en prise.

Reprobation
Det at fordømme, misbillige, afsky, vrage.

Reproche
Dadel.

Reprochere
Bebrejde, dadle.

Reproducere
Gengive, genfrembringe, genfremstille, eftergøre, lave en gengivelse af et kunstværk ad mekanisk vej.

Reproduktion
Kopi, aftryk, forplantning.

Reproduktiv
Gengivende, formende.

Reproduktiv kloning
Kloningen har til formål at frembringe børn, der er en nøjagtig genetisk kopi af den ene forælder.

Repræsentant
Stedmand, stedfortræder, udsending, agent, talerør (for), gennemsnitstype.

Repræsentation
Det at repræsentere, forsamling af repræsentanter, udgifter til officelle forpligtelser forbundet med ens embede.

Repræsentativ
Stedfortrædende, typisk, præsentabel.

Repræsentere
Træde i stedet for, gøre det ud for, optræde på andres vegne, svare til, udgøre.

Reptil
Krybdyr.

Republik
Stat med folkevalgt leder, fristat.

République Française
Den franske republik - Frankrig.

Repudiation
Det at forkaste.

Repudiere
Forkaste, forskyde, lade sig skille fra en ægtefælle, nægte.

Repugnant
Modstræbende, usmagelig, led.

Repugnation
Modvilje, modstand, afsky, modbydelighed.

Repugnere
Modsætte sig, stritte imod, ledes ved.

Repulsion
Frastødning.

Repulsiv
Frastødenden.

Reputabel
Agtværdig, velanset.

Reputation
Ry, omdømme.