LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Rera - Revo

Reraffinere
Rense spildeolie.

Rer(um) oecon(omiarium)
I nationaløkonomi.

Res
Ting, sag.

Res accessoria
Res accessoria er latin for en biting.

Res dubia
Tvivlsom sag.

Res mobilis
Løsøre.

Res publica
Staten.

Res sacræ
Gudsdyrkelsen.

Research
Videnskabelig undersøgelse.

Reseau
Tvivlsom kniplingsbund.

Resecere
Foretage en mindre amputation.

Reservat
Område, hvis natur og indfødte er fredede.

Reservation
Forbehold, tilbageholdenhed, uselskabelighed.

Reservatis reservandis
Med fornødent forbehold.

Reserve
1. Nødhjælp, forsyning, forråd.
2. Hjælpehær, tropper til brug i nødstilfælde.
3. Tilbageholdenhed.

Reservere
Sikre, særholde, forbeholde.

Reserveret
Tilbageholden, forbeholden.

Reservist
Soldat af reserven.

Reservoir
Vandbeholder.

Residens
Kongesæde, regentby eller -bolig. Tilholdssted.

Resident
Gesandt af lavere rang.

Residerende kapellan
Fast ansat hjælpepræst.

Residual
Tilbageblivende, rest.

Residuum
Rest, levn, bundfald.

Resignation
Forsagelse, tålmod.

Resignere
Forsage, give afkald, finde sig i sin skæbne.

Resinøs
Harpiksagtig.

Resistans
Elektrisk modstand.

Resistens
Modstandsdygtighed, hvis en bakterie er resistent overfor penicillin dør den ikke af penicillinbehandling.

Resistere
Gøre modstand.

Resistibel
Til at modstå.

Reskontro
Regnskabsbog med konti for alle et firmas forbindelser.

Reskribere
Udstede en forordning fra en regent eller regering.

Resocialisere
Hjælpe straffet person tilbage til normal tilværelse i samfundet.

Resolut
Rask, snarrådig, rådsnar, beslutsom.

Resolution
Beslutning, øvrighedsbestemmelse, tilkendegivelse, vedtaget af en forsamling.

Resolvere
Beslutte, bestemme.

Resonans
Medsvingning, genklang, klangfylde, ekko, forståelse.

Resonere
Genklinge, svinge med.
Se også ræsonnere.

Resorbentia
Opsugende midler.

Resorbere
Opsuge.

Resorption
Opsugning.

Respekt
1. Agtelse, ærefrygt.
2. Sky.

Respektabel
Agtværdig.

Respektabilitet
Agtværdighed.

Respektere
Tage hensyn til, agte. Skåne. Overholde (en lov).

Respektiv
Pågældende.

Respektive
(tit) forskellige, henholdsvis.

Respektuøs
Respektfuld.

Respirabel
Respirabel er latin for noget som kan indåndes. Modsat irrespirabel.

Respiration
Åndedræt, vejrtrækning.

Respirator
Apparat til kunstigt åndedræt.

Respirere
Trække vejret, ånde.

Respit
Frist, udsættelse. Handicap ved kapsejlads.

Responde
På et telegram betegnelsen for svar!.

Respondent
Medforsvarer af en disputats.

Respondere
Svare, svare til.

Responsabel
Ansvarlig.

Responsabilitet
Ansvar.

Responsorium
Vekselsang mellem præst og menighed.

Responsum
Svar, udtalelse fra en fagmand.

Respublica
Staten.

Ressort
Område, fag, drivfjeder, øvrighedsområde.

Ressource
Hjælpekilde, tilflugt, udvej.

Restance
Efterstand, restgæld, ubetalt gæld.

Restant
En, der er bagud med betalingen.

Restere
Stå tilbage, mangle.

Restaurant
Spisehus.

Restaurantia
Styrkemidler.

Restauration
Genoprettelse, istandsættelse, tilbagegivelse, genindsættelse af en forjaget fyrste.

Restaurator
En, der restaurerer.

Restaurere
Føre tilbage til den oprindelige skikkelse.

Restaurering
Istandsættelse.

Restere
Være tilovers eller restant, mangle.

Restituere
Tilbagegive, genindsætte, genoprette, helbrede.

Restitueret
Helbredt, kommet sig, rask igen.

Restitution
Genoprettelse, helbredelse, tilbagegivelse.

Restriktion
Indskrænkning, hæmmende foranstaltning.

Restriktiv
Indskrænkende.

Restriktionsenzymer
Enzymer findes i celler, vævsvæsker og kirtelsekreter, og de fungerer som katalysatorer for forskellige kemiske processer i organismen. Restriktionsenzymerne er i stand til at læse og genkende en bestemt DNA-sekvens. Hver gang denne sekvens forekommer i et DNA-molekyle, klipper enzymerne DNA-strengen over. Resultatet er, at et stort DNA-molekyle herved opdeles i et antal mindre og veldefinerede stykker.

Resultant
Samvirkende kræfters sum.

Resultat
1. Udbytte.
2. Virkning, følge.
3. Udfald, facit.

Resultere i
Ende med, afstedkomme.

Resumé
Sammendrag, kort gengivelse.

Resurrektion
Opstandelse.

Resuscitation
Det at genopvække, forny.

Retablere
Genoprette. (Skrives også reetablere.)

Retaliation
Gengæld, hævn.

Retard
Betegnelsen for langsommere på en urregulator.

Retardation
Forsinkelse, bremsning.

Retardere
Sinke, opsætte, hæmme, bremse.

Retenere
Tilbageholde.

Retention
Tilbageholdelse.

Retiarius
Netbevæbnet gladiator.

Reticens
Fortielse.

Reticent
Tavs, diskret.

Retikulær
Netformet.

Retirade
Tilbagetog, toilet.

Retire
Indesluttet, reserveret.

Retirere
Vige, flygte.

Retor
Taler, lærer i talekunst.

Retorik
Talekunst.

Retorisk
Veltalende, udtryksfuld.

Retorkvere
Svare med samme mønt.

Retorsion
Lovlig gengæld(else) af overgreb, "svar på tiltale".

Retorsiv
Gengældende, hævn-.

Retort
Gengæld, hævn, destillerkolbe.

Retouchere
Det at rette, forbedre eller forskønne (specielt et fotografi).

Retouchør
En, der retoucherer.

Retraktion
Sammentrækning, skrumpning af væv.

Retranchement
Befæstet linje.

Retranchere
Afskære, forskanse.

Retransmission
Gen- eller videreudsendelse (i radioen).

Retribuere
Gengælde, give tilbage.

Retribution
Gengældelse, godtgørelse, belønning.

Retro
Tilbage.

Retroaktion
Tilbagevirkning.

Retrofleksion
Tilbagebøjning.

Retrograd
Tilbagegående, som går fra øst mod vest.

Retrogradation
Tilbageskriden.

Retrospektiv
Tilbageskuende.

Retroversion
Tilbagedrejning.

Retrovirus
En virus som kopierer sit DNA ind i cellerne på den vært der angribes. Derved får immunforsvaret svært ved at bekæmpe virus. Når virus sidder inde på cellens DNA kan den omprogrammere cellen til at bruge energien på at lave en masse viruskopier. Når der er produceret mange viruskopier sprænges cellen og alle de nye viruskopier angriber hver sin nye celle, hvorefter processen kan gentages. Et eksempel på en retrovirus er hiv.

Retræte
Tilbagetog, tilbagetræden, signal til flugt eller til at gå til ro.

Retrætepost
Lettere hverv for en, der har trukket sig tilbage.

Retspsykiatrisk afdeling
Foruden Sikringsafdelingen på Vestsjælland, har Danmark fem retspsykiatriske afdelinger, hvor patienter kan idømmes forvaring.

Retur
Tilbagerejse, tilbagegang, usolgte tilbagesendte varer, tilbage.

Returkommission
Bestikkelse for at sikre sig en leverance.

Returnere
Sende eller vende tilbage.

Reumatisk
Lidende af muskel- og senesmerter.

Reumatisme
Værk, (flyve)gigt. Muskel- og senesmerter.

Reunere
Genforene.

Reunion
1. Genforening.
2. Réunion, fransk ø. Se artiklen: Réunion

Reussere
Have succes.

Rev
Revle/sandbanke.

Revalidere
Gøre gyldig, brugbar igen, gengive invaliderede deres arbejdsevne.

Revalidering
Det at revalidere.

Revaluering
Opskrivning af møntfods formelle værdi.

Revanche
Revanche er et fremmedord af fransk oprindelse som på dansk betegner en oprejsning, hævn eller gengældelse.

Revanche-match
Omkamp på taberens udfordring.

Reveille
Militært signal til at stå op.

Revelation
Afsløring, åbenbaring.

Revelere
Afsløre, røbe.

Revenu
Indtægt.

Reverberation
Tilbagestrålen af lys eller varme.

Reverens
Ærbødighed, (ærbødigt) buk.

Reverenter talt
Rent ud sagt, med tugt at melde.

Reverere
Højagte, ære.

Rêveri
Drømmeri.

Revers
Bagside, (modsat avers), vrangen, dragtopslag, skriftlig forpligtelse.

Reversibel
Som kan vendes, omstødelig.

Reversibilitet
Vendbarhed, omstødelighed.

Reversion
Omvending.

Revertere
Vende, omvende.

Revidere
Kontroller og rette, foretage revision.

Revier
1. I jagtterminologi betegnelsen for det jagtterræn, en jæger eller en gruppe jægere råder over. Staves også revir.
2. KZ-lejrs infirmeri.

Review
Tidsskrift, anmeldelse.

Revir
I jagtterminologi betegnelsen for det jagtterræn, en jæger eller en gruppe jægere råder over. Staves også revier.

Revision
Regnskabskontrol, sidste korrektur før trykning.

Revisor
En, der reviderer.

Revokation
Tilbagekaldelse.

Revokatorisk
Tilbagekaldende.

Revolte
Opstand, rejsning, oprør.

Revoltere
Gøre oprør.

Revolution
Omvæltning, drejning, omløb omkring en stol.

Revolutionere
Gøre oprør, nyskabe, dreje.

Revolutionær
Oprørsk.

Revolvere
Dreje, rotere, retorkvere.