LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Styv - Sulf

Styver
Gammel dansk mønt lig 2 skilling.

Styx
Flod uden om det græske dødsrige. Også betegnelsen for underverdenen. Se artiklen: Styx

Ständchen
Serenade.

Stærkstrøm
Ordet stærkstrøm bruges især som førsteled i sammensætninger, som f.eks. stærkstrømsanlæg, stærkstrømskabel, stærkstrøms(elektro)teknik.
Disse ord refererer til anvendelsen af elektrisk energi: hvorledes denne frembringes, forsendes til de steder hvor den bruges, og på brugsstedet omsættes til lys, mekanisk arbejde, og meget andet.
Dette i modsætning til svagstrøm, hvor elektriciteten tjener til de mange former for kommunikation.

Stævn
En stævn er i skibsterminologi betegnelsen for skibets forende.

Stævningsskov
Stævningsskoven er den tidligst kendte form for skovdrift i Danmark. Se artiklen: Stævningsskov

Støder
Hund, der kommer for tæt på fuglevildte, så det letter for tidligt til, at der kan afgives skud (flyver op).

Støkiolog
Ekspert i læren om grundstofferne.

Støkiologi
Læren om grundstofferne.

Støttetandede
Gnaverfamilie, hvor overmundens fire fortænder sidder parvis bag hinanden. Til familien hører hare og kanin.

Stålorm
Føder levende unger.

Sua Santitá
»Hans Hellighed« paven.

Sua sponte
Af egen drift, spontant.

Sub
Under, underordnet.

Sub prætextu
Under påskud af.

Sub pøna
Under strafansvar.

Sub rosa
I fortrolighed.

Subakut
Behersket.

Subakvatisk
Undervands-.

Subaltern
Underordnet.

Subalternation
Underordning, udledning fra en almen dom til en dom af mindre omfang.

Subalternitet
Underordnethed.

Subastral
(Under stjernerne) jordisk.

Subdelirium
Lettere deliriumsanfald.

Subdividere
Dele i underafdelinger.

Subdominant
Fjerde tone i en toneart.

Suberøs
Korkagtig.

Subfebril
Ikke over 38,5 grader i feber.

Subhastation
Løsøreauktion.

Subito
Hurtigt, pludseligt.

Subjekt
Grundled (modsat objekt), forfalden (person), vrag, ego'et, jeg'et.

Subjektion
Underkastelse.

Subjektiv
Grundleds-, påvirket af personligt skøn (modsat objektiv), personlig, selvpræget.

Subjugere
Undertvinge.

Subjunktion
Forbindelse, tilføjelse.

Subjunktiv
Ønskemåde.

Subkrustal
Fra jordskorpens nederste afsnit.

Subkultur
Underkultur.

Sublim
Høj, ophøjet.

Sublimation
Rensning ved fordampning og påfølgende fortætning.

Sublimere
Forædle, opløfte.

Sublimering
Omstilling af en primitiv drift mod et sublimt mål. En hindret drift bliver drivkraft i en højere virksomhed.

Subliminal
Underbevidst.

Sublunarisk
(Under månen) jordisk.

Submarin
Undersøisk.

Submarine
Undervandsbåd.

Submergere
Foretage neddykning.

Submersion
Oversvømmelse.

Submission
Underkastelse, underdanighed.

Submissiv
Lydig, ydmyg.

Submultiplum
Et tal, som går op i et andet.

Subordination
Det at underordne.

Subornation
Det at forlede, forlokke eller bestikke.

Subreption
Tilsnigelse, svig.

Subrogation
Det at indsætte en stedfortræder.

Subsekutiv
Efterfølgende.

Subsekvens
Det efterfølgende.

Subsidier
Hjælpemidler.

Subsidium
Reserve, hjælpemiddel, tilflugssted.

Subsidær
Som kan træde i stedet for noget andet.

Subsidiært
Ændringsvis, eller også.

Subsignation
Undertegning.

Subsignere
Undertegne, signere.

Subsistens
Livsunderhold, udkomme.

Subsistenløs
Penge- og arbejdsløs.

Subsistensmidler
Levnedsmidler, udkomme.

Subsistent
Eksisterende, iboende.

Subsistere
Have til livets ophold.

Subskribent
En, der tegner sig for et værk, udsendt som hæfter.

Subskribere
Holde.

Subskription
1. Det at subskribere.
2. Tegning af aktier eller af offentlig lån.

Substans
Råemne, stof.

Substantialitet
Virkelighed, betydningsfuldhed.

Substantialiter
væsentligt.

Substantiel
Væsentlig, solid, tung(tvejende).

Substantiv
Navneord

Substantivere
Gøre til navneord

Substantivisk
Navneordsagtig.

Substantiv
Navneord.

Substituere
Sætte i stede, stedsætte, afløse.

Substitut
Stedmand, stedfortræder, afløser, afløsning, erstatning.

Substitution
Erstatning med noget andet, indsættelse af en vikar.

Substrat
Grundlag, jordbund, et lands oprindeligt fortrængte sprog.

Substruktion
Grundlag, basis.

Subsumere
Indbefatte, underordne.

Subsumption
Indordning.

Subterfugium
Påskud, udflugt.

Subterran
Underjordisk.

Subtil
Fin, skarpsindig, spidsfindig, vanskelig at forklare eller forså.

Subtilitet
Noget subtilt.

Subtitle
Engelsk betegnelse for undertitel, films undertekst.

Subtrahend
Det tal, som skal trækkes fra et andet.

Subtrahere
Trække fra, fradrage.

Subtraktion
Fratrækning.

Subtropisk
Fra strøget mellem de tempererede og de tropiske zoner.

Suburban
Forstads-.

Suburb
Forstad.

Subvention
Statsvederlag.

Subway
Fodgængertunnel.

Subvention
Statstilskud.

Subventionere
Understøtte.

Subversion
Omstyrtning.

Subversiv
Nedbrydende.

Subvertere
Omstyrte, ødelægge.

Succedere
Efterfølge.

Succes
Heldigt udfald, held, sejr, bifald.

Successibilitet
Arveberettigelse.

Succession
Tronfølge, arvefølge.

Successiv
Efterhånden, lidt efter lidt, følgende efter hinanden.

Successive
På række, i træk, lidt efter lidt.

Successor
Arvtager, tronfølger.

Succinet
Kortfattet, lakonisk.

Succursale
Annekskirke.

Succussion
Rysten, rystelse.

Sucrose
Sucrose (Saccharose, almindeligt sukker) er et kulhydrat (disaccharid) sammensat af glucose og fructose. Ved hydrolyse kan sucrose adskilles i disse bestanddele, hvorved fremkommer en blanding kaldet invertsukker.

Sudamina
»Hedetøj«, blæreudslet, der skyldes varme.

Sudan
Sudan er Afrikas største land med et areal på næsten en million kvadratkilometer. Se artiklen: Sudan

Sudarium
Svedebad, svededug.

Sudation
Sveden.

Sudatorium
Svedebad

Sudd
Sudd er et stort og næsten uigennemtrængeligt sumpområde i Sudan. Sumpområdet var den største forhindring, da Nilen blev udforsket.

Sudor
Sved.

Suecia
Sverige.

Suecica
Svensk.

Suezkanalen
Suez-kanalen blev indviet den 17. november 1869 af kejserinde Eugénie af Frankrig, og forbandt dermed Middelhavet med det Røde Hav.
Det er verdens længste kanal, som er farbar for store skibe. Den er 162,2 kilometer lang og mellem 300 og 365 meter bred.
Det tog ti år at bygge kanalen som i alt beskæftigede 1,5 millioner mennesker. 120.000 af disse døde under arbejdet. Den primære dødsårsag var kolera, fulgt af et opskruet arbejdstempo.
Det var den franske ingeniør Ferdinand de Lesseps, der havde fået idéen til kanalen, og han var også entreprenør på arbejdet.

Sufficiens
Tilstrækkelighed.

Sufficient
Tilstrækkelig.

Suffiks
Ordendelse.

Suffisance
Overlegen selvsikkerhed.

Suffisant
Selvsikker, selvglad.

Sufflere
Hviske en skuespillers rolle.

Sufflør
Mand, der sufflerer.

Suffocato
Dæmpet.

Suffokation
Kvælning.

Suffokere
Kvæle.

Suffragium
Stemme, stemmeafgivning, votering.

Suggerere
Indgive, tvangsvirke.

Suggestibel
Let påvirkelig for suggestion.

Suggestion
Påvirkning af bevidstheden udenom forstanden især under hypnose.

Suggestiv
Som fremkalder suggestion.

Suicida
Selvmorder.

Suicidium
Selvmord.

Suidas
Suidas (Suda) er en omfattende 900-tals byzantinsk (græsk) historisk encyklopædi over Middelhavslandene i oldtiden.

Suitcase
Håndkuffert.

Suite
Række, følge. Værelser, musikstykker med mere.

Sujet
Emne, stof, genstand.

Sukat
Sukrede skaller af en slags store citroner.

Sukker
Sukker fremstilles af sukkerroens safter eller af sukkerør. For sukkerroen fremstilles sukker ved at roen vaskes og snittes, derefter gennemskylles den med varmt vand. Saften indeholder sukker, 85% vand og roerester. Saften renses før fordampning og kogning indledes. Når det bliver kogt, krystalliseres det og udskilles gennem centrifugering, og derefter tørres det.

Sukker, fabrikation af
Sukker har siden oldtiden været fremstillet af saften fra sukkerrør, men siden Napoleonskrigene har man i Europa fremstillet sukker af saften fra sukkerroer. I begge tilfælde snittes og/eller knuses råvaren og saften presses ud, og reduceres ved indkogning indtil den begynder at krystallisere.
Fordi sukkerroer gror i jorden må de vaskes som første led i oparbejdningen, og udbyttet af saft forøges ved udludning. Den udtrukne saft benævnes tyndsaft og indeholder 10-12 % sukker inden den renses med kalk og indkoges.
Den koncentrerede saft med sit indhold af sukkerkrystaller centrifugeres, hvorved den adskilles i en flydende bestanddel kaldet sirup og et fast stof kaldet råsukker.
En del af siruppen tappes fra og sælges til husholdningsbrug. Ofte sælges en del også til industrielle anvendelser hvor farven er af mindre betydning.
Resten indkoges igen og sendes tilbage til centrifugering, hvorved fås en mørkere fast masse kaldet farin (også kaldet puddersukker eller brunt sukker). Det flydende restprodukt som kaldes melasse anvendes hovedsagelig som kreaturfoder, men også som udgangspunkt for spiritusfabrikation (for eksempel vestindisk rom).
Råsukkeret viderebehandles enten på samme fabrik eller på en anden fabrik, et sukkerraffinaderi, hvor det renses/bleges, blandt andet ved vaskning, omkrystallisation og filtrering gennem aktivt kul og kiselgur for at ende som stødt melis = normal hvid sukker, som det bruges til dagligt og som tidligere kunne fås i flere variationer m.h.t. farven afhængig af blandingsforholdet mellem sukkeret kommende fra de forskellige centrifugeringtrin af råsukkermassen. Det lidt mørkere sukker bruges ofte til industrielle processer, hvor farven ikke spiller ind på færdigvaren, men det kan også sendes tilbage i processen igen ligesom siruppen og dermed blive til mere hvidt sukker. Således holdes spildet nede på et minimum og sukker er derfor et meget meget rent stof, over 99,9% rent sucrose, hvoraf størstedelen af de 0,1% er vand..
Flormelis er fintmalet hvidt sukker som benyttes til blandt andet »glasurdekorationer«.
Hugget sukker er fremstillet af normalt sukker blot presset som terninger via en speciel proces, mens sukkeret stadig er lidt fugtigt.
Efterhånden som man blev bedre til at styre krystalliseringsprocessen i sukkerkogerne og fik bedre centrifuger til at slynge melassen fra det sukkerkrystallerne, fik man basis for de i udseende finere sukkerarter.
Kandis er blot krystaller, der har fået lov til at vokse sig store under »krystalleringsprocessen« og det var var hvad man kunne fremstille i »sukkerets barndom«, men efterspørgslen blev »hængende«, derfor kan man stadig købe kandis, men en moderne sukkerfabrik har ikke tid til at tage sig at et sådant specielt produkt i dag.
Der er kemisk ingen forskel på rørsukker eller sukkeroesukker, men der kan være smagsforskelle stammende fra selve fremstillingsprocessen.
Man skelner mellem tre grader af raffinering:
* brunt sukker indeholder stadig en del melasse, og har derfor en brun eller gylden farve og en sirupsagtig smag
* blånet sukker er renset til det kun er svagt gulligt, og derefter tilsat en lille smule ultramarin farve (blånelse, optisk hvidt) for at skjule det gullige skær
* klart sukker er renset til det er helt farveløst. Det er betydeligt dyrere end det almindelige blånede sukker.
I 1999 blev der produceret 552.000 tons sukker i Danmark.

Sukkersyge
Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, hvor blodets indhold af sukker (glukose) er øget ud over det normale. Se artiklen: Sukkersyge

Sukkerør
En tropisk græsart, Saccharum Officinarum. Stammer formodentlig fra Polynesien, men har været dyrket i Indien før 510 før vor tidsregning, da den persiske kejser Darius under en invasion i Indien fandt »et siv som giver honning uden bier«. Dyrkningen af sukker spredtes gennem Nordafrika til Spanien med den Muhammedanske erobringskrig, og sukker hjemførtes til Nordeuropa med korstogene.
Columbus plantede sukkerrør i Caribien, hvor de trivedes og etablerede en stærk økonomi.
Efter Napoleonskrigenes fastlandsspærring for en tid gjorde sukker til en mangelvare, udvikledes fremstillingen af roesukker, og i dag udgør roesukker cirka 30% af verdens forbrug.

Sukkulent
Saftig, plante med kødfulde, saftige blade og stængler.

Sukkumbere
Bukke under.

Sukkurere
Komme til hjælp.

Sulcatus
Furet

Sulcus
Fure.

Sulfat
Svovlforbindelse, hvor svovl er i sit højeste oxidationstrin.

Sulfid
Svovlforbindelse, hvor svovl er i et negativt oxidationstrin.

Sulfit
Svovlforbindelse, hvor svovl er oxideret, men ikke i sit højeste oxidationstrin.

Sulfo
Et rensemiddel, forkortelse af sulfonat.

Sulfonat
Salte af sulfonsyrer. Talrige anvendelser, blandt andet som sovemiddel.

Sulfonamider
Bakteriedræbende stoffer der anvendes mod infektionssygdomme.

Sulfur
Svovl.