LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Syll -

Syllaba
Stavelse

Syllabarium
ABC-bog.

Syllabere
Stave.

Syllabering
Bogstavering.

Syllabisk
Stavelses-.

Syllepsis
Delvis ukorrekt udtryk.

Syllogisere
Drage en logisk dom uddelt af flere slutninger.

Sylvia Plath
Sylvia Plath (27. oktober 1932 - 1963), amerikansk lyriker.

Symbiose
Samliv mellem dyr og/eller planter (For eksempel myrer og bladlus).

Symbol
Tegn eller genstand, der repræsenterer et begreb. Sindbillede.

Symbolik
Læren om eller brug af symboler. Sindbilledsprog.

Symbolisere
Udtrykke sindbilledligt.

Symbolisme
1. Kunstnerisk stilperiode i Europa 1890-1910. I Danmark 1890-1910
2. Brug af symbolder, billedtale.

Symbolsk
Billedlig.

Symfoni
Sonate for orkester. Orkesterstykke i 3-4 satser.

Symfoniorkester
Stort, blandet orkester.

Symfonisk
Af form som en symfoni.

Symfonisk digtning
Malende orkesterværk, der beskriver en begivenhed.

Symfyse
Sammenvoksning.

Symmaki
Militæralliance.

Symmetri
Spejlbilledlighed mellem et heles to halvdele, ligemål, retmål.

Symmetrisk
Målret.

Sympatetisk
Sympatisk, tiltalende, samfølende. Usynligt (blæk).

Sympati
Samfølelse, medfølen, indbyrdes velvilje, medhu, velvilje.

Sympatisere
Stemme overens, samstemme.

Sympatisk
Tiltalende, deltagende.

Symposium
Drikkelag, gæstebud.

Symptom
1. Sygdomstegn.
2. Kendemærke, "julemærke".

Symptomatisk
Betegnende, typisk.

Synagoge
En synagoge er et jødisk bedehus. Den 8. april 1730 blev den første amerikanske jødiske synagoge indviet i New York.

Synagogen i Læderstræde
Synagogen i Læderstræde, København, nedbrændte ved bybranden i 1795. Der blev bygget en ny i Krystalgade, også i København, 1830-33. Synagogen blev tegnet af professor C.F. Hetsch.

Synallagmatisk
Gensidigt forpligtende.

Synaloiphe
Sammentrækning af to stavelser.

Syndens Blomster
Syndens Blomster er skrevet af Charles Baudelaire.

Syndetikon
Fiskelim.

Syndikalisme
Yderliggående socialistisk retning.

Syndikat
1. Embedet som syndikus.
2. Firmasammenslutning med fælles indkøbs- og salgsafdeling.
3. Fransk fagforening.
4. Engelsk konsortium.

Syndikus
Juridisk rådgiver for politisk samfund eller lignende.

Syndrom
Sammentræf, samling af typiske symptomer.

Syneki
Sammenhæng.

Synekisk
Sammenhængende.

Synergi
Medvirken.

Synergetisk
Medvirkende.

Synergisme
Samvirke (mellem organer).

Synesis
Forstand, mening.

Synftig
Djærv, saftig, drøj.

Syngenetisk
Opstået samtidig.

Synkope
1. Vokalbortfald i et ord.
2. Jazzspillemåde med de betonede toner lige efter taktslaget.
3. besvimelse, sammenfald.

Synkrese
To vokalers sammentrækning til en diftong.

Synkretisme
1. Mæglingsforsøg i en trossag.
2. Sammensmeltning af religioner eller filosofiske retninger.

Synkronistisk
Samtidig.

Synkronisering
Det at gøre ting samtidig.

Synkronisme
Samtidighed.

Synode
1. Præsteråd, kirketing, kirkemøde.
2. Det øverste russiske kirkeråd.
3. Protestantisk fællesråd af præster og lægfolk.

Synonym
1. Ord med samme betydning som et andet. I ældre dansk sprog blev ordet samnavn også brugt som betegnelse for et synonym.
2. Enstydig, ligetydig.

Synonymik
Læren om eller ordbog over synonymer.

Synopse
Oversigt, resumé, sammentrængt filmmanuskript. Udgave af de tre første evangelier i tre parallelle spalter.

Synoptikerne
Matthæus, Markus og Lukas.

Synoptisk
Overskueligt udformet.

Syntagma
Samling af beslægtede skrifter.

Syntagme
Mindste syntaktiske enhed.

Syntaks
Ordføjningslære, sætningslære.

Syntaktisk
Syntaksmæssig.

Syntese
Sammenføjen til en helhed.

Synton
Selskabeligt indstillet, harmonisk.

Synæresis
Sammentrækning af to vokaler til en.

Synæstesi
Et sanseindtryks fremkalden af fornemmelse fra andet sanseområde.

Synål
Synåle med øjne blev i cirka 1370 opfundet i Nürnberg, Tyskland. De tidligere synåle havde en hage a la en hæklenål.

Syracus
Syracus (latin Syracusae, italiensk Siracusa) var i oldtiden den største og rigeste by på Sicilien. Den var anlagt af korinthiere, efter traditionen 734 f.Kr., i virkeligheden dog måske noget senere. Den ældste by var anlagt på øen Ortygia, der ved et smalt sund adskilles fra Sicilien, hvorved der på begge sider dannes gode havne. Men allerede lige over for øen, hvor der opstod en ny bydel, som kaldtes Achradina. Oprindelig herskede der i Syrakus et aristokratisk regimente, ledet af de store ejendomsbesiddere, men i begyndelsen af 5. århundrede kom den i hænderne på Gelon, tyran i Gela, som regerede med uindskrænket magt og anvendte megen flid på at ophjælpe byen. Syrakus var på hans tid den største af alle græske byer; der opstod stadig nye bydele, således Tycha og Temenites (eller Neapolis) vest for Achradina, så at den oprindelige by på Ortygia nu kun udgjorde en ringe del af Syrakus. Samtidig bragte Gelon også mange andre byer i sin magt, så at Syrakus blev den mægtigste by på Sicilien. Navnlig vandt Gelon stort ry ved den sejr, han i forbindelse med Theron fra Akragas vandt over karthagerne (480). Han blev efterfulgt af sin bror Hieron (478-67), der udviklede sin magt endnu videre og samtidig viste sig som en beskytter af poesi og kunst. Men hans bror Thrasybulos, som fulgte efter ham, blev snart styrtet (466), og en demokratisk forfatning indført i Syrakus. Dermed mistede Syrakus rigtignok også sin magtstilling over de andre græske byer på Sicilien, men søgte dog senere efterhånden at vinde den tilbage. Men da Syrakus i forbund med de doriske stæder på Sicilien vendte sig imod de ioniske (navnlig chalkidiske) stæder sammensteds, blandede athenerne sig i striden. Efter at i årene 427-24 atheniske tropper havde kæmpet på Sicilien, gjorde athenerne 415 deres store krigstogt mod Syrakus. De begyndte at belejre byen, men kunne ikke tage den, tilmed da syrakusanerne fik hjælp fra Sparta, og det endte med et fuldstændigt nederlag for den atheniske hær. Men snart truede fra karthagernes side en ny far, idet flere af de betydeligste byer på Sicilien faldt i deres magt. Det blev da Syrakus, som under ledelse af den kraftige Dionysios, der 405 opkastede sig til tyran og beholdt magten lige til sin død (367), kom til at samle alle grækere på Sicilien til modstand mod karthagerne. Efter langvarige kampe lykkedes det ham at sikre sig herredømmet over den østlige del af øen. Under hans regering tiltog en bydel, Epipolai, vest for den ældre by, inddroges inden for fæstningsværkerne. Ortygia blev nu næsten helt forvandlet til tyrannens borg, hvor kun hans tjenere og tilhængere fik lov til at bo. Hans søn og efterfølger Dionysios 2. begyndte først under påvirkning af Dion og Platon at slappe regeringens tøjler, men slog snart ind på farens strenge regeringssystem. Men da den landsforviste Dion 357 landede på Sicilien med støtte fra Athen, måtte Dionysios forlade Syrakus, og Dion, som fik magten, søgte at indføre en lovordnet regering, men kunne hverken tilfredsstille folket eller tyrannens tilhængere. Efter hans drab (354) udbrød der heftige partistridigheder, hvorunder Dionysios igen fik magten i Syrakus (346). Da nu også karthagerne benyttede sig af lejligheden til på ny at trænge frem mod Syrakus, sendte Korinth, Syrakus moderstad, en hær under ledelse af Timoleon til hjælp (344). Denne mand fik Dionysios til at nedlægge regeringen og indførte en moderat forfatning i Syrakus, hvorefter han slog karthagerne og på ny befriede hele det østlige Sicilien fra fremmedherredømmet. Men efter hans død opstod der igen partistridigheder i Syrakus, som endte med, at den kraftige og grusomme Agathokles opkastede sig til tyran (316). Han indførte støttet på pøbelen og lejetropperne et voldsherredømme i Syrakus, men indlagde sig samtidig store fortjenester ved med kraft at optage kampen mod karthagerne. Han antog senere kongetitlen. Efter hans død (289) indtrådte der både i Syrakus og overhovedet på Sicilien en opløsningstilstand, som kong Pyrrhos af Epeiros forgæves søgte at råde bod på (278-76). Bedre held havde den syrakusanske feltherre Hieron, som 269 valgtes til konge i Syrakus, hvor han regerede lige til sin død (215). Han søgte under den første puniske krig en støtte hos romerne og opnåede derved at sikre sig herredømmet over det østlige Sicilien. Under ham blomstrede Sicilien op på ny, og digtekunst (Theokrit) og videnskab (Archimedes) fandt pleje. Men efter Hierons død fik det karthagisk sindede parti overhånd, hvilket førte til, at romerne belejrede og indtog Syrakus med storm (212). Byen blev plyndret og trådte fra nu af i et afhængighedsforhold til Rom. Den gamle glans vendte aldrig mere tilbage.

Syrianos
Syrianos fra Alexandria, græsk nyplatonisk filosof, levede i 1. halvdel af 5. århundrede e.Kr. Han forfattede talrige kommentarer til ældre græske skrifter, navnlig filosofiske, for eksempel Platons og ARistoteles'. Vi har endnu af ham en kommentar til Aristoteles metafysik og til Hermogenes' retoriske skrifter.

Syrien
Syrien, land i Mellemøsten. Se artiklen: Syrien

Syrinks
Syrinksen er et af verdens ældste og mest udbredte blæseinstrumenter. Den er også bedre kendt som en panfløjte.

Syrinx
Syrinx (græsk) kaldes en arkadisk najade, datter af flodguden Ladon. Hun hørte efter sagnet til Pans omgivelser; men da han fattede kærlighed til hende, flygtede hun for ham til floden og forvandledes til rør. Som efterligning af den lyd, som fremkom ved vindens susen i rørene, opfandt Pan den fløjte, som siden bar Syrinx' navn (Syrinks). I virkeligheden er det omvendt; panfløjten er personificeret i Syrinx og sagnet senere dannet.

System
Samhørnde hele, metode, planmæssighed.

Systemet
Ordet bruges i overført betydning som en betegnelse for det etablerede samfund.

Systemadministrator
I computerterminologi person der har adgang til at rette i systemets opsætning, oprette nye brugerkonti på maskinen og lignende. Systemadministratorens konto er "root" på Linux.

Systematik
Metodisk fremgangsmåde.

Systematiker
En, der arbejder planmæssigt.

Systematisere
Ordne, planbinde.

Systematisk
Planbunden.

Systematologi
Læren om videnskabelige systemer.

Systemfil
I computerterminologi en fil eventuel et program, som brugeren ikke skal ændre. Oftest sker dette ved at brugerrettigheder ikke giver mulighed for at lave ændringer.

Systofte Skovby
Systofte Skovby er beliggende på Falster og har 361 indbyggere.

Systole
1. I den medicinske verden er det den rytmiske sammentrækning af hjertet.
2. Kort udtale af en lang stavelse.

Syv
7 er
* et primtal
og der er:
* 7 dage i en uge
* 7 dødssynder
* 7 dyder (4 kardinaldyder og 3 teologiske dyder)
* 7 små dværge i eventyret om Snehvide
* 7 spillere på banen af gangen for hvert hold i håndbold
* 7 underværker
* 7 års ulykke, hvis man smadrer et spejl

Syvende dags adventister
Frikirke oprettet i Danmark i 1877.

Syvsoverdag
Syvsoverdagen er en katolsk helligdag ære for syv kristne brødre, der i følge legenden, lod sig mure inde i en hule nær Efesos, Tyrkiet, under kristenforfølgelserne cirka år 250. De vågnede først op efter 200 år.

Syzygier
Fællesbetegnelse for ny- og fuldmåne.

Szlachta
Szlachta (polsk: szlachta, dansk: ~adel) var en privilegeret samfundsklasse i Kongeriget Polen. Se artiklen: Szlachta

Sæby
By beliggende ved Kattegat.

Sæde
Den fordybning i jorden eller i en græstue, hvor haren sidder om dagen.

Sækmøl
Sækmøl, familie af sommerfugle. Se artiklen: Sækmøl

Sæler
Sæler, familie af rovdyr. Se artiklen: Sæler

Særimner
Særimner er i den nordiske mytologi en galt, der bor i Valhalla. Grisen er fortryllet og benyttes i køkkenet som en rigelig kilde til frisk kød. Når kokken Andrimner skærer tykke bøffer ud af siden på Særimner vokser kødet straks frem igen. På den måde er der masser af mad til hele einherjehæren hver aften. Se artiklen: Særimner

Sæson
Årstid, -tid, virketid.

Sæt
Tennishalvleg.

Sætte
Hare og hjortvildt sætter (føder) afkom.

Sætter
Hunhare.

Søkogleaks
Søkogleaks er en sumpplante med trinde, svampede, bladløse stængler, der kan blive 2-3 meter lange og ender med en forgrenet top af små, rødbrune, kogleligende aks med små, tvekønnede blomster, som betyder at de kan befrugte sig selv. Den er almindelig ved sø- og åbredder. Den blomstrer i juni/juli måned.
Guldsmedelarverne er meget afhængige af vandplanter som søkogleaks. Guldsmedelarverne bruger stænglerne til at kravle op ad og gøre sig fast til, når de skal op af vandet og skifte hud, hvorefter de fremstår som flyvende insekter.

Søkøer
Søkøer, orden af pattedyr. Se artiklen: Søkøer

Sølje
Sølje er et i Norge hyppig forekommende smykke, navnlig brystsmykke. Se artiklen: Sølje

Sølv
Grundstof 47 er argentum, også kendt som sølv. De vigtigste sølvproducenter er Canada, USA, Mexico, Peru og Australien.

Sølvmåge
Sølvmågen er cirka 60 cm. I Danmark er den den mest almindelige af de store måger og også den største af de måger, der har grå ryg og sorte vingerspidser. Næbbet er kraftigt og gult med en rød plet. Benene er lyserøde. Om vinteren har hovedet mørke streger. Ungfuglene har almindeligvis lys ryg. Sølvmågen er en meget dominerende fugl, der grådigt kaster sig over alt spiseligt affald for eksempel i fiskerihavne og på lossepladser. Sølvmågen er en almindelig ynglefugl i Danmark.

Sømil
Sømil (også kaldet nautistisk mil) er en længdeenhed benyttet til søs.
En sømil svarer til 1.852 meter.

Sømrokke
Sømrokken er 90-120 cm. De unge er tornede på både oversiden og undersiden. De voksne har kun få store pigge spredt på oversiden og en række pigge fra nakken ud på halen, hvor der er to siderækker, hvilket er grunden til navnet. Sømrokken er almindelig i Vesterhavet, Skagerrak og det dybe Kattegat. Den lever af fisk, krebsdyr og bunddyr, hvilket den selv er. Den yngler sommeren igennem. De glatte mørke ægkapsler er seks cm lange og fire cm bredde. Dens kød smager vidunderligt og kan bruges i stedet for hummer. Hunnen kan blive indtil en tredjedel større end hannen. Hannens bugfinner er omdannet til parringsorganer. De kønsmodne hanner har noget der hedder karder, et parti med krumme hudtænder som findes på brystfinnernes over-underside og hoved. Sandsynligvis er karderne et våben som hannerne bruger til indbyrdes kampe om hunnerne. Den styrer med halen, og "flyver" gennem vandet med bugfinnerne, der bølger. Gællerne sidder neden under fisken. Der sidder de fem i hver side. Den camouflerer sig i sandet, så kun øjnene stikker op over sandet.

Søndag
Ugedag. På latin Solis dies (Solens dag).

Sønder Vedby Skovhuse
Sønder Vedby Skovhuse er beliggende på Falster og har 280 indbyggere.

Sønderborg
Sønderborg er den største by på Als.

Sønderjyllands Symfoniorkester
Grundlagt i 1963.

Sønderskydning
Skydning på for tæt hold, så vildtet ødelægges (plutskydning).

Søpindsvin
Søpindsvinet er et rigtigt flot dyr. Strong ylocentrotus er et spiseligt søpindsvin. Det er 8 cm i diameter. Det hører ligesom de to følgende til de "regulære" søpindsvin, der er regelsmæssigt radiært opbygget. Ret almindeligt i danske farvande, men som regel ikke på lavt vand. Spiseligt søpindsvin, er 10 cm eller mere i diameter, og er så det største søpindsvin i Danmark. Det er ret almindeligt i Nordsøen, Limfjorden og i den nordlige og østlige del af Kattegat, hvor det især findes på hård algebevokset bund. Det har et meget kraftigt tandapparat, den såkaldte "Aristoteles´ lygte," hvormed det gnaver alger, rurer og andre dyr. Det kaldes spiseligt, fordi kønsorganerne, der findes i den øverste del af skallen, spises mange steder, dog ikke her i landet. De minder om smagen af østers. Dens fjende er rødhajen.
Søpindsvinet har fem kraftige tænder, der er ophængt i et kæbeapparat, som kaldes Aristoteles Lygte. Søpindsvinets sugefødder er ordnet i ti rækker fra mund til topfelt.

Søpølse
Søpølser er havlevende bunddyr, som lever af plankton eller slam. Til søpølsernes familie hører blandt andet også søagurker og ormepølser.

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag er en provins i Norge. Befolkningstallet var i 2002 266.323 indbyggere, svarende til 5,8% af den totale befolkning. Arealet er på 18.832 kvadratkilometer. Administrationen er placeret i Trondheim.
Kommuner
* Agdenes
* Bjugn
* Frøya
* Hemne
* Hitra
* Holtålen
* Klæbu
* Malvik
* Meldal
* Melhus
* Midtre Gauldal
* Oppdal
* Orkdal
* Osen
* Rennebu
* Rissa
* Roan
* Røros
* Selbu
* Skaun
* Snillfjord
* Trondheim
* Tydal
* Ørland
* Åfjord

Søren Gyldendal-prisen
Dansk litteraturpris uddelt årligt siden 1958 med en prissum på 10.000 kr.

Søren Kierkegaard
Søren Aabye Kierkegaard (5. maj 1813 - 11. november 1855) er den største danske filosof og er fader til den religiøse eksistentialisme.
Han har blandt andet en stadielære hvor ånden opdeles i tre stadier: det æstetiske, det etiske og det religiøse.

Søren Kragh-Jacobsen
Instruerede filmen Mifunes sidste sang.

Søren Norby
Søren Norby dansk søkriger, (død 1539).
Deltog sandsynligvis i krigene mod Lübeck og Sverige i 1530. Chef for en eskadre under angreb på Ålandsøerne og straffetogter mod venden i 1509 og 1511 samt deltager i slag mellem danske og lybsk flåde ved Bornholm 1511 - slaget endte uafgjort.
Søren Norby forlenedes som belønning med Børringe kloster i fri forlening samt Haraldsborg Len som pantelen. I 1514 blev han lensmand på Island.
Christian 2. gjorde ham i 1517 til flådens øverstbefalende og samtidig lensmand på Visborg og Gotland under krigen mod Sverige.
Han indtog Øland (og Borgholm) i 1519 og i 1520 spærrede han Stockholm fra søsiden. Senere samme år blev han lensmand på Kalmar slot.

Søren Peder Lauritz Sørensen
Søren Peder Lauritz Sørensen (1868-1939), dansk kemiker som blandt andet er kendt for at have indtroduceret pH skalaen. Fra 1901 var han leder af Carlsberg laboratoriet i København.

Søslaget ved Jylland
Søslaget ved Jylland. Se artiklen: Søslaget ved Jylland

Søsol
En søsol er en mangearmet søstjerne. De kan være røde eller gule. Der er to arter der er almindelige i danmark.

Søstjerne
Søstjernen har en ret flad krop, der er trukket ud i fem arme. Den har en over og en underside, men den har ikke en forende og en bagende. Den har heller ikke et hoved. Munden sidder på undersiden af kroppen midt mellem de 5 arme. Hos de fleste søstjerner er armene 6-7 cm lange, men de kan blive meget længere helt op til 25 cm på de store. Når søstjernen kryber omkring, er den først og fremmest interesseret i at finde føde. Den lever af mange forskellige ting, men den vil helst have blåmuslinger. I maj, juni eller juli gyder søstjernerne deres æg. Søstjernens fjender er fisk men også troldkrabber og strandkrabber.

Søværnet
Søværnet (flåden)er en del af det danske forsvar og har ansvaret for farvandsovervågning og forsvaret til søs. Desuden har søværnet ansvar for søredning og forureningsbekæmpelse i de danske farvande.
Søværnet består af Søværnets Operative Kommando(SOK) en række skibe fordelt på 4 eskadrer:
1. Eskadre: Inspektionsskibe, isbrydere
2. Eskadre: Korvetter, patruljefartøjer
3. Eskadre: Minelæggere, minerydningsfartøjer, miljøskibene og Kongeskibet Dannebrog
5. Eskadre: Undervandsbåde, frømandskorpset
samt 2 flådestationer, Flådestation Frederikshavn og Flådestation Korsør.
Desuden har søværnet 5 skoler: Taktik- og våbenskolen(TVS), Søværnets teknikskole(TKS), Søværnets oficersskole(SOS), sergent og reserveofficersskolen(SRS) samt Søværnets ekserserskole(SES – Auderød).

Såt
I jagtterminologi et afgrænset skov- eller markområde, hvorfra vildtet drives (jages) ud til jægere, der er placeret (stillet på post) omkring området. Betegnelsen klapjagtområde bruges også om en såt.