LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav U

U
1. Det 21. bogstav i det lantinske alfabet.
2. Kemisk tegn for Uran.

U Thant
U Thant (22. januar 1909 - 25. november 1974) var de Forenede Nationers tredje generalsekretær fra 1961 til 1971. Han blev valgt til posten, da den daværende generalsekretær Dag Hammarskjöld blev dræbt ved et flystyrt i september 1961.

U.K.
Forkortelse for United Kingdom.

Uafhængighedserklæringen
Erklæring udstedt i Philadelphia den 4.7.1776 på initiativ af blandt andre Thomas Jefferson. Ifølge uafhængighedserklæringen betragtede de engelske kolonier i Nordamerika sig herefter som frie og uafhængige stater. Som væsentlig bestanddel indeholdte uafhængighedserklæringen som indledning en erklæring om menneskerettighederne. (på engelsk: Declaration of Independence).

Uartikuleret
1. Utydelig.
2. Uforståelig (om lyd).

Uba
Uba, by i Brasilien.

Ubangi
Ubangi er Congo-flodens største biflod i højre bred. Ubangi falder i hovedfloden tæt syd for ækvator og danner her et 19 kilometer bredt delta.

Ubate
Ubate, by i Columbia.

Ubbe
1. Ubbe, en af Lodbrogsønnerne (Regnar Lodbrog), der i årene omkring 870 førte en vikingehær og hærgede i det østlige England, hvor Østangels konge Edmund (den hellige) faldt for deres pile. Har måske været dansk konge en kort tid. Død 878/877 i England.
2. Ubbe, en af Svend 2. Estridsens sønner, der ved kongevalget 1104 trak sig tilbage til fordel for Niels.
3. Ubbe, Niels' svigersøn U. Jarl, der var med i sammensværgelsen mod Knud Lavard og 1133 blev hængt af Erik Emun.

Ubeda
Ubeda, by i det sydlige Spanien. Ligger 40 kilometer nordøst for Jaen 600 meter over havets overflade på den langstrakte, frugtbare Loma de Ubeda eller plateauet mellem floderne Guadalquivir og Guadalimar.
Ubeda har et stort gammelt citadel med over 20 tårne samt nogle klostre og gotiske kirker.
På maurernes tid var Ubeda en blomstrende by. 1210 sejrede kongerne af Kastilien og Navarra her over maurerne.

Ubertas
Ubertas, romersk personifikation af frugtbarhed og overflødighed.

Ubesmittede undfangelse
Ubesmittede undfangelse, nemlig jomfru Marias, er en romersk-katolsk forestilling, som står i en nær forbindelse med denne kirkeafdelings Maria-kultus. Den kom først frem i middelalderen, hvor Thomas af Akvino afviser den, mens Duns Scotus optager den. Herefter bliver den til stadigt stridspunkt mellem dominikanerne og franciskanerne, der begger følger deres læremestre. I Trient bliver der ikke truffet nogen afgørelse. En sådan er først kommet ved Bullen Ineffebilis Deus af 8. december 1854. I denne har Pius 9. sanktioneret den franciskanske lære. Det hedder her, at »den saligste jomfru Maria i sin undfangelse første øjeblik på grund af en særegen nåde fra Guds side, med henblik på Kristi fortjenester, er blevet bevaret ren for enhver besmittelse af arveskylden«. Der statueres altså med andre ord et syndfrit menneske før Frelseren.

Ubi bene, ibi patria
Ubi bene, ibi patria, latinsk talemåde: »hvor der er godt at være, der er mit fædreland«. Den stammer fra den romerske digter Pacavius, som citeres af Cicero i Tusculanae disputationes, Vers 108, men den samme tanke udtrykkes på græsk allerede af Aristofanes (Plutos vers 1151).

Ubier
Ubier, germansk folk, der på Cæsars tid boede på den højre Rhin-bred, syd for sugambrerne, men senere måtte bosætte sig på venstre Rhin-bred. De gik til sidst op i frankerne.

Ubikvitet
Ubikvitet (Kirkeligt latin for allestedsnærværelse). Kristi legemes og blods allestedsnærværelse i nadveren. Ordet opstod under striden om nadveren mellem lutheranere og reformerte. De første holdt på Ubikvitet, de sidste forkastede den og mente, at Jesu legemlige eksisten var bundet til et bestemt sted i himmelen.

Ubikvitær
Allestedsnærværende. Overalt forekommende.

Ubisa
Ubisa, landskab i ækvatoriale Mellemafrika.

Uccle
Uccle, by i Belgien, 5 kilometer syd for Bruxelles.

Uchapara
Uchapara, flod i Bolivia, hørende til Amazonas' flodsystem. Den udspringer i nærheden af bjerget Illimani og strømmer mod nord optagende adskillige tilløb, hvoraf Madidi er det betydeligste. Ved Villa Bella udmunder Uchapara i venstre side af den vandfaldsrige Mamore.

UCLA
UCLA er en forkortelse for University of California.

Udbud
Udbud, kaldtes i middelalderen befalingen til at foretage krigstogt. Kongen kunne udbyde leding, når denne ikke gik uden for rigets grænser, men var dette tilfældet, måtte folkets (senere stormændenes) samtykke til. Kongen kunne i øvrigt, i alt fald fra det 13. århundrede, når udbud var sket, vælge imellem, om han ville have den egentlige ledingsydelse eller en sum penge af hver »havn«, hvilket kaldtes udbudsløsen eller ledingspenge.

Uddannelse
Uddannelse er et udtryk der omfatter det at lære en specifik færdighed, og sommetider mindre håndgribeligt: at få viden, god dømmekraft og visdom.
Uddannelsen begynder det øjeblik en baby bliver født og fortsætter hele livet. For nogle er kampene og triumferne i det daglige liv meget mere lærerige end en formel skolegang (Eller som Mark Twain siger: »Jeg lader aldrig skolen komme i vejen for min uddannelse»). Familiemedlemmer har en stor uddannende indflydelse - ofte mere end de selv indser - selvom familiens uddannende indflydelse er meget uformel.
En formel uddannelse indtræffer når samfundet forpligter sig til at uddanne folk, som regel de unge. En formel uddannelse har fordelen af at være rimelig systematisk og grundig. Men kritikere har altid fremhævet at dem der sørger for uddannelsen, om det er kirken, staten eller en anden gruppe, næsten altid vil forsøge at danne de studerende efter deres idealer.
I de senere år er en livslang uddannelse ved at blive almindeligt, og mange voksne har opgivet at tænke på skolen som et sted kun for børn. De seneste års teknologiske udvikling indenfor bærbare apparater har også gjort at man ikke behøver befinde sig på skolebænken for at modtage undervisning. Nogle gange kan uddannelsen foregå online lige præcis når vi behøver en viden om et eller andet specielt emne.
Kategorier
Klassisk uddannelse - Læsning - Matematik - Sprog - Videnskab - Etik - Fysisk uddannelse - Religiøs uddannelse
Formel uddannelse
Folkeskole - Friskole - Efterskole - Højskole - Teknisk skole - Gymnasium - Universitet
Uddannelsespolitik
Analfabet - Standardiserede test - Uddannelsesreform - Skolevalg - Skolebestyrelse
Uformel uddannelse
Tidlig instruktion - Hjemmeskole
Teori og metoder
Uddannelsesfilosofi - Uddannelsesmetoder – Læremetoder

Uddevalla
Uddevalla, by i det vestlige Sverige med 30.539 indbyggere (2003). Kommunen har 49.871 indbyggere. Ligger 70 kilometer nord for Göteborg i en dalsænkning ved den østlige ende af byfjorden, der er en fortsættelse af Hakefjorden. Uddevalla ligger på begge sider af Bäfveå og omgives af et stærkt kuperet, men ret bart terræn. Byen er særdeles regelmæssigt anlagt. Af bygninger nævnes den 1811 opførte kirke. Uddevalla eller Oddevalla fik sine købstadsprivilegier 1498. Under krigene mellem Danmark og Sverige led den meget, og da den 1658 var blevet svensk, blev den holdt nede til gunst for Göteborg. I 17. århundrede lykkedes det den dog at blive en hovedudførelsesplads for Vermland tømmer og jernmalm. Men da Trollhätta-kanalen åbnedes, overgik denne eksport helt til Göteborg, og Uddevalla gik tilbage. Hertil bidrog også sildefiskeriets ophør samt den frygtelige ildebrand, der 1806 lagde så at sige hele byen i aske. I byens nærhed ligger badestedet Gustafsberg.

Uddød
Uddød betyder at en art ikke længere findes på jorden, alle individer indenfor arten er døde.
Dog kan man også tale om at en art er uddød indenfor et bestemt område, hvor den tidligere levede for eksempel er ulven uddød i Danmark.
Når en art er uddød på jorden er det umuligt at genskabe den igen. Eksempler på uddøde arter kunne være alle dinosaurerarterne, som man nu kun kan finde rester af som forsteninger. I nyere tid er mange andre arter uddøde f.eks. den tasmaske pungulv, quaggaen, dronten og moaen.
Er en art uddød i et område er det ofte vanskeligt at lokke den tilbage igen. Det skyldes ofte at miljøet er ændret, så levebetingelserne for arten ikke længere opfyldes. F.eks. er Danmark alt for kultiveret til at ulven ville kunne genetablere en bestand her. Det forsøges dog af og til at genindføre en ellers uddød art i et område, blandt andet gennem naturgenopretning og udsættelser af individer af arten i området. Et eksempel kunne være på Klosterheden i Jylland, hvor en flok bævere på forsøgsbasis er genudsat trods det, at bæveren i flere 100 år har været uddød i Danmark. Bæveren hjælper med til naturgenopretningen i området og kan måske bringe flere lokalt uddøde arter tilbage dertil.
Man forsøger at redde arter, der er i fare for at uddø totalt ved at frede dem og deres leveområder. For eksempel er sneleoparden og pandaen fredet og et målrettet avlsarbejde forsøger at forhindre at de få individer, der er tilbage går til grunde uden at give et bidrag i form af levedygtige stærke unger til den lille bestand der er tilbage. Udrydningstruede arter, hvor der kun er få individer tilbage er konstant i fare for at blive indavlet og på den måde bliver arten endnu mere svækket da modstandskraft mod sygdomme derved bliver mindre.
I enkelte tilfælde har man forsøgt at rekonstruere en uddød art, ved at avle på nulevende lignende arter - et eksempel kunne være uroksen - så man får en form, der ligner den uddøde. Desværre er det kun en rekonstruktion, de oprindelige gener og karakteristika for arten er gået tabt og kan aldrig fuldstændigt rekonstrueres ud fra en lignende art.
Man håber på med tiden måske at kunne lave bedre rekonstruktioner ved hjælp af genteknologi og kloning, så for eksempel mammutten kan genopstå. Der findes rester af uddøde mammutter, hvor der er håb om at finde genrester, som man kan bygge arten op efter igen. Men som med de udrydningstruede arter er der et stort problem med indavl her, da man kun vil have en enkelt udgave fra et enkelt individ, af artens genkombinationer på denne måde. Kloning af arten vil være eneste måde at opformere individer på og de vil være meget sårbare overfor sygdomme.

Udenomsbekvemmeligheder
Udrum.

Udfarvet
Betegnelse for en fugls fjerdragt, når den er kønsmoden.

Udgangshastighed
Den hastighed, hagl eller et projektil har, når det forlader geværmundingen.

Udgårdsloke
Udgårdsloke er i nordisk mytologi konge over jætterne.

Udparring i opdræt
Placering af han og hun i samme voliere for at få dem til at acceptere hinanden. Hos plygame fugle bliver der sat flere høner til 1 hane.

Udsagnsord
Et udsagnsord (latin: verbum) er en ordklasse i det danske sprog der udtrykker en handling.
I navnemåde sættes at foran udsagnsord.
De fleste udsagnsord har 8 bøjningsformer, sammenfattet ved:
( navnemåde | bydemåde | [passiv] ( nutid | datid ) | ( nutids | datids ) tillægsform )
Eksempel:
Løbe, Løb, Løber, Løbet, Løbende

Udsætningsdirektiv
EU's udsætningsdirektiv (dir. 2001/18/EF) angiver reglerne for miljø- og sundhedsgodkendelse af gensplejsede produkter til salg (markedsføringstilladelse). Reglerne dækker også for forsøg med udsætning af gensplejsede organismer. Reglerne omfatter kun levende gensplejsede organismer og er indført i den danske lov om miljø og genteknologi.

Udvandring
Individer, der på grund af overbefolkning, fødemangel eller ændrede omgivelser drager bort fra et område.

Udviklingsplatform
I computerterminologi styresystem (og maskine) til udvikling af programmer enten til samme type styresystem eller til andre styresystemer.

Udviklingsroman
Udviklingsroman betegner en roman, der beskriver en persons hele livsforløb, uden imidlertid at kulminere i en afklaret sluttilstand, som det er tilfældet i dannelsesromanen.

Uffe Ellemann-Jensen
Uffe Ellemann-Jensen var Danmarks udenrigsminister 1982-1993.

Uffe Hin Spage
Uffe Hin Spage er en dansk sagnhlet, der med sin fars sværd (Skræp) besejrede to saksere på en holm i Ejderen.

UFO
1. Forkortelse for Uidentificeret Flyvende Objekt. På engelsk unidentified flying objects. Uforklarlige himmelfænomener.
2. »Flyvende tallerkener«.

Ufologi
Udforskning af UFO'er.

Ufonaut
Fører af en UFO.

Uganda
Uganda, land i Afrika. Se artiklen: Uganda

Uge
En ugeinddeling på 7 døgn er anvendt i årtusinder. Allerede i Kaldæa, det gamle ægypten og hos jøderne var en sådan tidsinddeling, helt uafhængigt af året, taget i brug. I Europa eksisterede der rundt om uger med andre antal dage, men den kristne kirke, der havde overtaget 7 dagesugen fra jøderne, indførte ved sin fremtrængen dette overalt.

Ugenummerering
Den anvendte nummerering af ugerne i kalendariet er i overensstemmelse med den af Dansk Standardiseringsråd DS/EN 28601 vedtagne standard. Efter denne standard omfatter et ugenummer altid et tidsrum på 7 dage, og mandag er den første dag i ugen. Den første uge, som indeholder mindst 4 dage af det nye år , er uge 1 og vil altid være den uge, hvor første torsdag i januar forekommer.

Ugle
Fugl. Kaldes også for visdommens fugl.

Ugler (sommerfugle)
Ugler er en familie af sommerfugle. Se artiklen: Ugler

Uglspil
Spøgefugl, spilopmager.

UHF
Ultrahøj frekvens. (engelsk forkortelse for ultra high frequency). Elektromagnetiske bølger med en frekvens på over 30 Mhz, svarende til bølgelængder under 10 meter.

UK
Forkortelse for United Kingdom = Storbritannien.

Uistiti
Sydamerikansk egernabe.

Uitlander
Hollandsk for udlænding. Boernes navn på indvandrede fremmede i Sydafrika.

Ukas
Russisk for det usagte. Anordning udstedt af tsaren.

Ukraine
Ukraine, land i Østeuropa. Se artiklen: Ukraine

Ukrudt
Ugræs.

Ukulele
Hawaiiansk guitarlignende strengeinstrument.

Ulan
Ulan, tatarisk for tapper. Let, lansebevæbnet rytter, især i Polen.

Ulan Bator
Hovedstad i Mongoliet.

Ulanka
En ulans våbenfrakke, oprindelig af tyrkisk snit.

Ulceration
Lation for sårdannelse, på grund af sygelig tilstand. Er en ringere grad end Ulcus.

Ulcerere
Danne sår, være fuld af sår.

Ulcerøs
Sårdannende. Fuld af sår.

Ulcus
Lation for kronisk sår med ringe tilbøjelighed til heling. Ulcus opstår på baggrund af indre årsager og ikke ved læsioner. Vulnus er ulcus modsat.

Ulcus decubitale
Liggesår

Ulcus duodeni
Sår i tolvfingertarmen

Ulcus durum
Det første sår ved syfilis.

Ulcus molle
Blød chanker

Ulcus rodens
Hudkræft med fordybet sårflade.

Ulcus venereum
Venerisk sårdannelse.

Ulcus Ventriculi
Mavesår.

Ulektomi
Græsk for operativ fjernelse af et ar.

Ulema
Tyrkisk for de lærde. De tyrkisk gejstlige og jurister.

Ulitis
Græsk for betændelse i tandkødet.

Ulk
Ulken (Myxocephalus scorpius) er almindelig ved Vesterhavet. Se artiklen: Ulk

Ull
Jagtgud.

Ulna
Latin for albueben.

Ulnaris
Vedrørende albuebenet.

Ulnarisparalyse
Latinsk/græsk for lammelse af albuenerven.

Ulnær
Vedrørende albuebenet.

Ulorragi
Græsk for bløden fra tandkødet.

Ulotriker
Person, der er krushåret.

Ulotrisk
Krushåret.

Ultimativ
I form af et ultimatum.

Ultimatum
Krav om definitivt svar.

Ultimo
I slutningen af eller sidste dag af måneden.

Ultor
Hævner.

Ultra
Udover, hinsides.

Ultraisme
Yderliggående politik.

Ultralyd
Lydbølger med højt svingningstal.

Ultralydsundersøgelse
Ultralydsundersøgelse er et lægeligt udtryk for en undersøgelse af det indre af kroppen ved hjælp af ikke hørbare lydbølger.

Ultramarin
Dybblå.

Ultramundan
Overjordisk, oversanselig.

Ultranational
(= chauvinistisk) yderligtgående patriotisk.

Ultrarøde stråler
Infrarøde stråler.

Ultraviolette stråler
Usynlige kemisk virksomme stråler uden for de violette stråler i spektret.

Ultravisibel
Kun synlig i specialmikroskop.

Ululation
Det at ululere

Ululere
Hyle, skrige.

Ulv
Ulven er et pattedyr. Se artiklen: Ulv

Ulvepark
En af Europas største ulveparker er beliggende i Skandinavisk Dyrepark i Djursland.

Umbellifer
Skærmplante.

Umbra
1. Umbra er navnet for en brun farve (jordfarve) som dannes ved forvitring af manganholdige jernmalme.
2. Skygge.

Umpire
Sportsdommer.

Un poco (piu)
En smule (mere).

Una Corda
Med pianopedalen.

Unanim
Enstemmig.

Unanimitet
Enstemmighed.

Unbefangen
1. Uhildet, ubekymret.
2. Naturlig, troskyldig.

Uncle Sam
Personifikation af USA.

Unction
Salvning.

Undecime
Inteval på elleve toner.

Underground
»Underjordisk« modstandsbevægelse inden for kultur, litteratur og lignende, mod det etablerede samfund.

Understatement
»Underdrivelse«.

Underuld
Tætte korte hår hos pattedyr. Ulden er helt eller delvis skjult af dækhårene.

Undine
Vandnymfe.

Undulation
Bølgebevægelse.

Undulatorisk
Bølgende.

Undulere
Bølge, gøre bølget.

Unere
Forene, danne en union.

UNESCO
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. FN's organisation for opdragelse, videnskab og kultur.

Unfair
Ufin(t), uhæderlig.

Ung leg
Dansk film, der i 1956 gjorde Klaus Pagh berømt.

Ungarn
Land i Europa. Se artiklen Ungarn

Ungarsk
Finsk-ugrisk sprog, som sammen med finsk er de eneste repræsentanter i Europa.

Ungdomsorganisation
Der findes et stort antal ungdomsorganisationer i Danmark. Mange af dem er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Ungdomssløvsind
Dementia præcox.

Ungedødelighed
Den dødelighed, der er balndt ikke kønsmodne individer.

Ungeførende
Betegnelsen bruges om en hun, der har unger.

Ungefær
Omtrent.

Ungfugl
Fugl, der ikke er kønsmoden.

Unguentum
Latin for parfume eller salve (som i lægemiddel eller kosmetik).

Ungulata
Hovdyrene.

Ungventum
Salve. Se Unguentum.

Ungvinøs
Salveagtig, fed.

UNHCR
UNHCR har hovedkvarter i Geneve, Schweiz. Kontoret for FN's højkommissær for flygtninge beskytter og hjælper flygtninge efter henvendelse fra et FN land. Efterfølgende assisterer organisationen med hjælp ved flygtninges genhusning i deres oprindelige hjemland. UNHCR fik nobelprisen i 1954 og 1981.

Unifikation
Det at unificere.

Unificere
Forene, samle.

Uniform
Ensarter (klædedragt).

Uniformere
Gøre ens, enrette.

Uniformisme
Stræben efter ensartethed.

Unigenitus
Den enbårne.

Unik
Mageløs.

Unikum
(Tit) eneste, enestående, sjældenhed.

Unilateral
Ensidet, ensidig.

Union
Forbund.

Unionist
Tilhænger af en union.

Uniseksual
Enkønnet.

Unisex
Udviskning af kønsforskelle i påklædning og lignende.

Unison
Med samme melodi i alle stemmerne.

Unisono
Musikalsk udtryk der betegner, at der skal spilles i enklang, det vil sige at flere instrumenter samtidigt spiller den samme melodidel.

Unit
Enhed, måleenhed.

Unitar
Fornægter af Treenigheden.

Unitarer
Frikirke oprettet i Danmark i 1900.

Unitarisme
1. Unitarernes religion.
2. Stræben efter politisk enhed.

United Nations
Forenede Nationer.

United States of America.
Amerikas Forenede Stater.

Unitet
Enhed.

Univers
Verdens-Alt.

Universal
Universel, almen, altomfattende, almindelig.

Universalisme
1. Stræben efter eller kraft til at omfatte alt.
2. Troen på at Guds nåde omfatter alle.

Universalitet
Almindelighed, altomfattende viden.

Universitas
Helhed, samfund, universitet.

Universet
Universet begyndte for ca 15 milliarder år siden. Big bang teorien siger at det hele begyndte da ingenting eksploderede og blev til universet. Grundstofferne helium og brint var de eneste bestandele af det nyfødte univers.
Stjernedannelser begyndte at forekomme i skyer, der havde opnået masse nok til at trække sig sammen. Grundet enormt tryk starter der en fusionsreaktion i stjernens indre. Et biprodukt af fusionsreaktionen er det periodiske systems andre grundstoffer.
Ved slutningen af stjernens levetid eksploderer den i en nova og slynger sin masse ud i rummet. Dette kan føre til at andre gasskyer opnår kritisk masse og nye stjerner og planetsystemer kan dannes.
Det er for nylig blevet foreslået at evolutionens principper gælder for universets udvikling såvel som jordens.
Hvis det er tilfældet, så kan det hænde at vi har fundet det grundlæggende princip bag fremdrift.

Universitarisk
Vedrørende et universitet.

Universitet
Vidensk, studie- og forskningsanstalt.

Universitetscenter
Højere læreanstalt, hvor der undervises i tradionelle universitets fag og også andre fag.

Unix
UNIX® er et meget udbredt operativsystem med rødder tilbage til systemet Multics. UNIX var et af de første udbredte operativsystemer med virtuel hukommelse, og det var under UNIX, man udviklede TCP/IP protokollerne, som får Internettet til at fungere.
Set fra et programmeringsmæssigt synspunkt er UNIX nemt, at have med at gøre fordi alle vigtige funktioner kan aktiveres fra programmeringssproget C.
Mange brugere finder UNIX komplekst, men baggrunden er blot at systemet er meget fleksibelt opbygget.

Unokulær
Enøjet.

UNRRA
Engelsk forkortelse for United Nations Relief and Rehabilitation Administration. FN's hjælpe- og genopbygningsorganisation.

Unse
Gammel vægt svarende til 30 gram.

Unter uns
Mellem os sagt.

Untergang des Abendlandes
Vesterlandenes (Europas) undergang. Titel på bog af Oswald Spengler.

U'ova
Italiensk for æg.

U'ovo al burro
Italiensk for spejlæg.

Up ewig ungedeelt
(plattysk) “for evigt udelt”. (om Slesvig og Holsten).

Up to date
Moderne, a jourført.

Upper ten (the)
Bourgoisiet, det fine selskab.

Uppercut
Boksestød på hagen

Uppsala
Uppsala ligger 70 kilometer nord for Stockholm og er Sveriges fjerde største by.
Universitet i Uppsala blev grundlagt i 1477 og er det første universitet i Sverige.

Uppsala Universitet
Universitet i Sverige grundlagt i 1477.

Upwelling
Upwelling er det fænomen, hvor bundvandet i havet, der er meget rigt på næringsstoffer, bliver tvunget op til overfladen, fordi det møder en stejl kontinentalsokkel. Udtrykket er et låneord fra engelsk. Næringsstofferne, der dermed kommer op i de vandlag, hvor der er lys og hvor planktonet derfor lever, bliver fødegrundlag for et rent boom af dyr. Planktonet blomstrer op og alle de dyr, der lever af planktonet strømmer til. Krill, de mange små bitte krebsdyr blomstrer op og hermed bliver hvaler og andre store rovdyr tiltrukket. Upwellingsfænomenet giver fødegrundlag for en kæmpestor fødekæde og dermed for rigtigt mange dyrearter. Upwelling sker for eksempel nogle steder ved østkysten af New Zealand og ved østkysten af USA.

Ur
1. Stendynge ved foden af et bjerg.
2. Ur eller kronometer er et mekanisk eller elektronisk apparat til visning af tiden.
3. Ur er en oldtidsby i Mesopotamien.

Ur-
Ældgammel, oprindelig.

Uradel
Uradel er den ældste adel, ofte anvendt om den adel der kan føres tilbage til middelalderen. I Danmark regnes den adel der kendes fra før reformationen som uradel.

Uragoga
Urindrivende midler.

Uran
(eller uranium). Radioaktivt grundstof (anvendes til dannelse af radium og atombomber).

Urania
Astronomiens muse hos grækerne.

Uranisme
Forældet betegnelse for homoseksualisme.

Uranognosi
Himmelkyndighed.

Uranograf
Ekspert i uranografi.

Uranografi
Beskrivelse af stjerne himmelen.

Uranos
1. Himmelgud i den græske mytologi.
2. Himmelen.

Uranoskopi
Stjerneobservation.

Uranus
Uranus er Solsystemets tredjestørste planet. Den blev opdaget i 1781 af W. Herschel.

Urban
1. Bymæssig.
2. Høflig, dannet.

Urban 2.
Pave Urban 2. tog i 1095 initiativet til det første korstog. For øvrigt har otte paver til nu båret navnet Urban.

Urbanisere
Gøre urban bibringe bymæssig dannelse.

Urbanisme
Byplanlægning.

Urbanitet
Dannelse, belevenhed.

Urd
Urd er den ene af de tre skæbnegudinder, nornerne, der spinder de levendes livstråde og klipper dem til. Urd er gudinde for fortiden. Nornerne holder til ved Urds brønd under Yggdrasil i Asgård.

Urdu
Nationalt sprog i Pakistan.

Uredo
Brændende, kløende udslæt.

Urentia
(=kaustika) ætsmidler.

Urgent
uopsættelig, vigtig, indtrængende.

Urgere
Hævde, gøre gældende, argumentere.

Uri
Schweizisk kanton.

Uriasbrev
Brev, der bringer overbringeren ulykke.

Uriaspost
Udsat, ofte livsfarlig plads.

Urinal
Vandladningskumme.

Urinere
Lade sit vand.

Urning
Homoseksuel person.

Uroskopi
Urinundersøgelse.

Urpremiere
Første opførelse overhovedet.

Urticaria
Nældefeber.

Uruguay
Uruguay, sydamerikansk land. Se artiklen Uruguay

Uræmi
Urinforgiftning.

USA
USA, land i Nordamerika. Se artiklen: USA

Usage
Skik og brug.

Usance
Vekselfrist, skik og brug.

Usbekistan
Usbekistan, land i Centralasien. Se artiklen: Usbekistan

Ushas
Morgenrødens gudinde (Indien).

Usur
1. Lokal vævforandring på grund af stadigt tryk.
2. Åger.

Usurere
Ågre.

Usurpation
1. Voldelig tilegnelse.
2. Tronran.

Usurpator
Magtraner, en der fortrænger en lovlig hersker.

Usurperer
Fortrænger en lovlig hersker.

Usus
Brug, skik og brug, hævd.

Ut
(i de romerske lande) tonen c.

Ut re mi fa sol la si
(i de romerske lande) noderne c d e f g a h

Ut infra
Som nedenfor.

Ut retro
Som nævnt omstående

Ut supra
Som ovenfor.

Utensilier
Redskaber, brugsgenstande.

Utilisation
Det at nyttiggøre, anvende.

Utilisere
Nyttigøre, anvende.

Utilisme
Nyttemoral.

Utilitarist
Tilhænger af eller vedrørende brugbarhed.

Utilitet
Brugbarhed, nytte.

Utopi
Uopnåeligt samfundsideal.

Utopisk
Uopnåelig.

Utopisk roman
Utopisk roman betegner en roman, hvis handling overvejende finder sted i lande, der ikke eksisterer. Utopiske romaner forholder sig typisk satirisk til samtidens eksisterende samfund. På dansk er Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske rejse et typisk eksempel.

Utopist
Fantast, sværmer.

Utugt
Forældet betegnelse for samleje uden for ægteskab.

Uva
Italiensk for vindrue.

Uvilitis
Drøbelbetændelse.

Uvula
Latin for lille drue. Drøbelen.

Uvular
Fonetisk lyd, der dannes med drøbelen (For eksempel det danske r).

Uvulitis
Betændelse af drøbelen.

Uvulær
Hørende til drøbelen.

Uwe Barschel
Uwe Barschel var vesttysk toppolitiker. Han blev den 11. oktober 1987 fundet død i badekarret på et hotel i Geneve, Schweiz. I følge de schweiziske myndigheder var det selvmord, men familien hævdede der var tale om mord.
Barschel havde i flere måneder været særdeles omstridt og fire dage tidligere var der rejst straffesag mod ham, da anklagemyndigheden mente, at han vidste langt mere om de gangstermetoder, der var brugt i de konservatives valgkamp i Tyskland, end han ville vedgå.
Blandt andet var der i valgkampen anvendt trusselsbreve og anonyme anmeldelser af lovovertrædelser begået af socialdemokratiske topkandidater.
Barschel havde indtil valget været regeringschef i delstaten Slesvig-Holsten.

Uxmal
Uxmal er en stor præ-columbiansk maya-ruinby. Se artiklen: Uxmal