LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav V - Vers

V
1. 22. bogstav i det danske og latinske alfabet.
2. Romertal for 5.
3. Forkortelse for volt.
4. Kemisk tegn for vanadium.
5. Forkortelse for von og van i navne.
6. Forkortelse for vest.
7. Partibogstav for Venstre.

V-tegn
Det berømte »V-tegn«, et af Churchills vartegn, stammer fra en belgisk radioreporter, Victor de Laveleye, i slutningen af 1940. Ordet »sejr« på henholdsvis engelsk, hollandsk og fransk starter med V. Senere satte man lyd på V-tegnet. Det blev morseversionen af bogstavet »V« og åbningstakten til Beethovens Skæbnesymfoni på tromme - tre korte og en lang tone, og dette blev åbningsstrofen på alle europæiske udsendelser på BBC.

Vacat
Vacat er en betegnelse for en side uden tekst.

Vaccination
Kopsætning. Indpodning af vaccine.

Vaccine
Immuniserende (svækket) smitstof.

Vaccinere
Foretage vaccination.

Vacere
være ledig.

Vacetto
Ikke for hurtigt.

Vacillante
Vaklende.

Vacillation
1. Vaklen, tøven
2. Ustadighed.

Vacillere
1. Vakle, slingre.
2. Nøle.

Vadehavet
Isen smelter over Danmark - Vadehavets dannelse.
I Weichselistiden for 60 - 12 tusind år siden lå isen tungt over Danmark, undtagen over det sydvestlige Jylland. Weichselistiden var den sidste af mange istider.
Da isen efterhånden smeltede over resten af Danmark løb store smeltevandsfloder mod vest, ud over Vest - og Sønderjylland. Tæt ved isranden var strømmen i floderne meget stærk, så selv store sten blev revet med af strømmen. Jo længere væk fra isranden floderne løb, jo mere forgrenede de sig, og jo svagere blev strømmen. De tungeste sten blev først aflejret. Senere faldt grus, sand og mudder til bunds.
Alt smeltevandsmaterialet dannede efterhånden nye lavtliggende områder i den del af Danmark, som nu er Sydvestjylland og Vadehavet.
Tidevandet
Hele Vadehavsområdet er stærkt påvirket af tidevandet, der igen er påvirket af månens tiltrækningskraft. Tiltrækningskraften giver tidevandet en regelmæssig periode på 6 1/4 time mellem højvande og lavvande. Vejret indvirker også på tidevandet. Vind fra vest presser vand ind mod Vadehavskysten og forstærker højvandets effekt med op til 4 meter ved orkan.
Almindeligvis er forskellen på højvande og lavvande ved Ho Bugt ca. 1 1/2 meter.
Marskdannelsen
Tidevandet fører sand og organisk materiale med sig ind til de lavlandede områder, vaderne, som oversvømmes af og til. På de områder, hvor planter har kunnet slå rod, står vandet så stille, at materialer, der bliver ført med vandet, kan synke til bunds.
Jo flere planter, der vokser i et område, jo mere materiale bliver bundfældet, og dermed vokser landet, og der dannes marsk. Ved Rømø vokser landet med op til en decimeter om året, så det er store mængder af sand og organisk materiale, der kan føres med tidevandet.
Nogle steder graves grøfter i kanten af specielle slikgårde, der er hegnet ind med risknipper, så vandet nemmere løber af vaden, og slik kan bundfældes. Landet vokser dermed hurtigere. Denne teknik kaldes grøbling og man kan nogle steder tydeligt se, at det nydannede land er ruflet som et vaskebrædt, eftersom de gamle grøfter, ikke vokser så hurtigt som de omgivende "marker".
Når marsken er så høj, at den ikke længere oversvømmes, vokser den ikke mere. Hvis man laver et spadestik i marskjorden, kan man tydeligt se, hvor sandbunden når til, og hvor meget tilført materiale, der er lagt ovenpå gennem årene. Det tilførte materiale, klægen, er nemlig helt mørk, i modsætning til den lyse sandbund.
Planterne
Planterne, der indvandrer på vaderne er helt specielt tilpassede det ekstreme miljø. De skal ikke alene kunne tåle skiftevis at være vanddækkede og tørlagte. De skal også kunne tåle skiftende saliniteter.
Havvandet ved Vadehavet har et saltindhold på mellem 25 og 35 promille, men på områder, der ikke konstant er oversvømmede, vil noget af vandet fordampe og efterlade saltet i jorden. Derved bliver saliniteten meget højere. På områder, der sjældent oversvømmes vil det meste salt blive skyllet væk med regnvandet, så her vil saliniteten være lavere end i havvandet.
Det er derfor kun få tilpassede arter, der kan tåle at leve i sådan et miljø. Længere oppe i marsken bliver miljøet mere konstant, og her kan andre planter begynde at indvandre og fortrænge de ekstremt salttålende arter.
Det kan derfor tydeligt ses i marsken, at forskellige plantesamfund efterhånden afløser hinanden på strækningen fra den vanddækkede flade og ind mod land.
Nogle planter har særlig betydning for indvinding af havbund og kystsikring. Kveller, spartina og annelgræs vokser ud på vaderne i slikgårdene. De specielle planter, der bruges til landvinding kan tåle saltvandet og de holder på det slik, der skylles ind ved højvande, så slikgårdene efterhånden bliver tørlagt.
Dyrene
Ligesom hos planterne er det kun få dyrearter, der kan tåle skiftevis at være vanddækket og tørlagt. Dyrene i Vadehavet er derfor nødt til at være godt tilpassede miljøet, eller også må de nøjes med at opholde sig på vaderne, når der er vand nok ved højvande, eller når vaderne er tørlagte ved lavvande.
Bortset fra det lidt besværlige miljø er Vadehavet et supergodt spisekammer. Det lave vand giver optimale betingelser for, at alger kan leve der, da der er masser af lys og næring. Specielt kiselalger lever her i stort tal. Andre dyr lever af kiselalgerne, f.eks. andet plankton, filtratorer og mudderædere.
Små rovdyr, f.eks. søstjerner, lever af algeæderne og større rovdyr, f.eks. fugle, lever igen af de mindre rovdyr.
Tilsammen udgør Vadehavets dyr og planter en stor og kompliceret fødekæde. Vadehavet er derfor et af verdens 10 vigtigste vådområder. Det har status som vildt- og naturreservat.
De forskellige fuglearter i Vadehavet har delt spisekammeret op i små nicher, så der ikke er to arter, der præcist lever af det samme. Derfor har hver art et specielt næb, der netop er tilpasset til at fange de dyr, som denne art lever af.
Klyden for eksempel har et meget specielt opadbøjet næb, som er perfekt tilpasset til at skumme vandoverfladen og vadeoverfladen for smådyr.
Strandskaden har et meget kraftigt næb, der er så stærkt, at den kan tvinge en blåmuslings to skaller fra hinanden. Det er noget af en bedrift - prøv selv om du kan få en blåmusling til at åbne skallerne bare en lille smule en dag, du er ved stranden (Men husk at passe på muslingen, så den ikke kommer til skade!)
Gravanden har et rigtigt snadrenæb. Den lever af de smådyr, for eksempel dyndsneglen og slikkrebsen, der lever i de øverste lag i vadefladen, og den spiser også af de salttålende planters frø.

Vademecum
Lommehåndbog.

Vagabond
Landstryger, omstrejfer.

Vagabondere
Flakke om, strejfe om.

Vagant
Omstrejfende.

Vagation
Omstrejfen.

Vagere
Strejfe om.

Vagina
Moderskeden.

Vaginitis
Skedebetændelse.

Vagn Holmboe
Komponist født i Horsens.

Vagrant
Vagabond, omstrejfer.

Vajsenhus
Vajsenhus er en ældre betegnelse for et hjem for forældeløse.

Vakance
Tjenstledighed, ledig stilling.

Vakant
Ubesat.

Vakation
Fritagelse for en pligt.

Vakuum
1. Lufttomt rum.
2. Tomrum.

Valabel
1. Gyldig.
2. Retsgyldig.

Valby
Valby er en bydel i København med 46.197 (2003) indbyggere.

Valdemar 1. den Store
Valdemar 1. den Store, dansk konge 1157-1182. Se artiklen: Valdemar 1. den Store

Valdemar 2. Sejr
Dansk konge 1202-1241.

Valdemar 3.
Dansk konge 1326-1330.

Valdemar 4. Atterdag
Dansk konge 1340-1375.

Valdemar Poulsen
Valdemar Poulsen (23. november 1869 - 1942), dansk ingeniør. I 1898 opfandt han det magnetiske lagringsprincip, der blev grundlaget for båndoptageren og vor tids harddiske. En anden stor opfindelse var buegeneratoren, der revolutionerede den trådløse telegrafi.

Valdemarsdag
Den 15. juni er det Valdemarsdag. Det var på denne dag i 1219, at Dannebrog faldt ned fra himmelen i Estland, hvor danskerne kæmpede mod venderne.

Valdhorn
Jagthorn.

Valdimar Briem
Valdimar Briem (1. februar 1848 -), islandsk præst og religiøs digter, cand.theol fra præsteskolen i Reykjavik 1872 og følgende år præst til Hreppholar og Stori-Niipur, viet som vicebiskop over Skålholts Bispedømme 1910. Briem var medlem af den Komité, der 1878 blev nedsat for at revidere den islandske salmebog. Komiteens salmebog udkom 1886; i den findes 100 originale salmer af Briem. Hans hovedværk er omfangsrige digtsamlinger over emner af Biblen, »Bibliuljoo« (2 bind, 1896 - 97) og »Davios sálmar« (1898). Briem er Islands betydeligste salmedigter siden Hallgrimur Pjetursson; han er rig på ideer og fuldendt, hvad formen angår.

Vale
Vale er Lokes søn. Han lever som ulv og har en bror ved navn Narfe. De to var bedste venner indtil engang Vale blev gal på Narfe. Uheldigvis var han en ulv og kom til at slå sin bror ihjel.

Valens
1. Gyldighed.
2. Det antal brintatomer, hvormed et bestemt grundstofatom kan forbinde sig.

Valentin
Valentin er et latinsk helgennavn, som egentlig betyder den raske, den sunde.
Der findes tre helgener med navnet Valentin, og Valentin opfattes normalt som værende skytshelgen for blandt andre kærestefolk og epileptikere.
Den første Valentin var en kristen præst i Rom på Claudius den Andens tid. Han blev halshugget den 14. februar 269 e.Kr.
Ifølge traditionen havde Claudius problemer med at rekruttere soldater til sin hær, hvorfor han forbød indgåelse af forlovelser og ægteskab i Rom. Præsten Valentin viede i hemmelighed de par, der ønskede det. Claidius lod Valentin arrestere, og straffen var, at han skulle bankes ihjel med køller og - som om, det ikke var nok - have hovedet kappet af. Mens Valentin ventede på sin henrettelse, blev han gode venner med fangevogterens datter. Inden han blev halshugget, sendte han et brev til hende, ifølge traditionen underskrevet "din Valentin". Kilderne til ovennævnte kan ikke findes i nogle ældre historier, og opfattes ofte som en legende.
Nummer to var biskop i Terni og blev henrettet 14. februar 273. Den tredje Valentin af Rätien har helgendag den 7. januar.
Omkring 498 udnævnte pave Gelasius den 14. februar til Valentinsdag.
I 1950'erne forsøgte blandt andet blomsterhandlere at indføre Valentinsdagen i Danmark. Men dengang gik ideen i sig selv. I begyndelse af 90'erne har man så forsøgt igen, og det ser ud til at skikken er ved at vinde indpas i Danmark. Valentins dag er blevet fejret siden det 16. århundrede i England og Skotland.

Valentin
Valentin, navn på en pave, som 827 regerede en måneds tid, og på flere helgener, hvis liv og gerninger er ganske indhyllede i sagn. To af dem skulle have lidt martyrdøden samme dato 14. februar i 3. århundrede, og denne dag blev derfor St. Valentins dag.

Valerina Messalina
Den romerske kejserinde Valerina Messalina var Claudius' første hustru. Han lod hende henrette for ægteskabsbrud i 48 e.Kr.

Valet
Tjener.

Valetta
Hovedstad i Malta.

Valhal
Se Valhalla.

Valhalla
Valhalla eller Valhal er i nordisk mytologi Odins bolig i Asgård. Det er stedet for de vikinger der dør i kamp ("Val" betyder falden kriger).
Valhalla har 540 porte og der kan komme 800 krigere ud på en gang af hver port. Taget er dækket med gyldne skjolde og væggene er gjort af spydskafter.

Valid
1. Gyldighed.
2. Retsgyldig.
3. Sund.

Validation
Stadfæstelse.

Validere
1. Stadfæste.
2. Gælde.

Validitet
Gyldighed.

Valise
1. Vadsæk.
2. Kuffert.

Valkyrie
1. Valkyrier (de valkårende) var i nordisk mytologi dem som udpegede de krigere der skulle dø i kamp og drage til Valhal.
Valkyrier:
* Brynhild
2. Krigerisk kvinde.

Valkyrien
Opera af Wagner, komponeret 1856. 1. del af Nibelungens Ring.

Vallak
Kastreret hingst.

Vallensbæk
Vallensbæk er en by/kommune syd for København.

Valor intrinsecus
En mønts metalværdi.

Valorisere
Fordyre ved opkøb og lagring.

Valsens land
Østrig kaldes også for valsens land.

Valuere
Vurdere.

Valuta
1. Penge(værd), værdi.
2. Den officielle møntfod i et land, et lands møntsystem.

Valutarisk
1. Vedrørende valutaen.
2. Pengemæssig.

Valvation
1. Vurdering.
2. Statens fastsættelse af møntværdien.

Valør
1. Værdi.
2. Betydningsnuance.

Vamp
Kvinde, der besnærer og udsuger mænd.

Vampyr
1. En vampyr er et menneske, som udsuger andre for eksempel en ågerkarl.
2. Væsen som suger blod fra mennesker.

Vampyrisme
Blodsugertendens.

Vanadin
Vanadin er grundstof nummer 23. Det er et hvidgråt metal, som blandt andet tilsættes stål og støbejern for at øge disses sejhed.

Vand
Vand er et molekyle der består af to atomer hydrogen og et atom ilt, det giver den kemiske formel H2O. Vand er nødvendigt for liv og måske en af årsagerne til at livet netop er opstået på jorden.
Celsius-temperaturskalaen er baseret på vandmolekylets fysiske egenskaber, hvor 0 grader er defineret som rent vands frysepunkt og 100 grader er defineret som rent vands kogepunkt ved 1 atmosfæres tryk.
Vand har et meget højt smelte- og kogepunkt i forhold til, hvad de fleste andre molekyler af samme størrelse/vægt har. Dette skyldes, at vandmolekylerne er i stand til at lave hydrogenbindinger til hinanden, hvorved de "holder fast" i hinanden i stedet for at fordampe.
Rent vand har en neutral pH-værdi på 7.
Vand
Synonymer
Is (fast form), damp (gasform)
Struktur

Sumformel
H2O
Farve
Farveløs
Fysiske egenskaber
molvægt
18,015 g/mol
Smeltepunkt
0,00°C
Kogepunkt
100,0°C
Densitet
0,9970 g/cm3 (stuetemp.)
Syre/base-egenskaber
pKa
13,995
Diverse
CAS-nummer
7732-18-5
E-nummer
Intet E-nummer

Vandal
Hærgende barbar.

Vandalisme
Hærværk.

Vandarve
Vandarve er af urteslægten portulakfamilien. I Danmark findes to små arter med modstillede blade og hvide, næsten altid lukkede blomster. Den vokser på oversvømmede arealer.

Vandbænkebider
Vandbænkebideren bliver op til 18-25 millimeter. Den er smal og ret flad den ligner på nogen punkter et krebsdyr, men har intet skjold så alle dens led er synlige. Den er almindelig i Danmark, den lever mest i mindre søer og større åer. Hannen er den største og bærer hunnen på maven. Dens yndlings levesteder er på tætbevoksede steder med planter og nedfaldne blade. Den lever af rådne planter. Dens naturlige fjender er blandt andet skorpionstæge og skøjteløber. Den bevæger sig ved at kravle på bunden, hvor den den også spiser. Den sorterer maden med kindbakkerne. Den ånder med gæller.

Vandkalv
Vandkalven lever i søer, fordi der dér er masser af føde.

Vandmand
Vandmanden er cirka 40 centimeter i diameter, men tit er den kun halvt så stor. Den findes langs Danmarks kyster, hvor den i mere beskyttede farvande kan optræde i stort antal. Vandmanden formerer sig ved æg. Ud af disse kommer der en lille larve, der efter at have svømmet rundt en tid fæster sig på en sten, eller et andet fast underlag og her udvikler sig til en lille vandmand der er den ukønnede generation. I det tidlige forår bliver vandmanden længere og begynder at danne ringformede tegn fra oven og ned, og tilsidst bliver det en rigtig vandmand. En vandmand lever i cirka et halv år. Den lever på steder med dybt vand og blød brænding, føden består af smådyr som fiskeyngel og hundestejler.
Vandmand er en gople, der ikke rigtigt har nogle fjender, for den består af 95% vand.

Vandredue
Vandredue, uddød fugl. Se artiklen: Vandredue

Vandrefalk
Vandrefalk (Falco peregrinus) er en af verdens hurtigste fugle. Se artiklen: Vandrefalk

Vandretur
En vandretur er en gåtur - ofte af længere varighed (med eller uden overnatning).

Vandrotte
Danmarks største studsmus er vandrotten eller måske bedre kendt som mosegrisen.

Vandskel
Et vandskel er grænsen mellem to floders afvandingsområde.

Vandstære
Vandstære er de eneste spurvefugle, der kan svømme.

Vandværk
Vandværk, bygning. Se artiklen: Se artiklen: Vandværk

Vaner
Vanerne er den anden gudeslægt i den nordiske mytologi, de holder til i Vanaheim. Vanerne har andre skikke end gudeslægten aserne, der bor i Asgård. Blandt andet er det kvinderne, der styrer samfundet og tager politiske beslutninger. Vanerne har deres egen trolddom, sejdmagi. Se artiklen: Vaner

Vangede
Vangede ligger i den vestlige del af Gentofte Kommune. Vangede er vel nok mest kendt fra Dan Turèlls bog Vangede Billeder.

Vanilokvens
Praleri.

Vanilokvent
Stortalende.

Vanløse
Vanløse er en bydel i København med 36.223 (2003) indbyggere.

Vannevar Bush
Vannevar Bush (11. marts 1890 - 30. juni 1974) var videnskabelig rådgiver for præsident Roosevelt.
Han ses normalt som ophavsmand til ideerne om hypertekst, endeligt udtrykt i artiklen »As We May Think« i Atlantic Monthly i juli 1945. Det system han foreslog - Memex (Memory Extender) - blev aldrig virkeliggjort, men dannede grundlaget for senere forskning. Men allerede i begyndelsen af 30-erne havde Bush skitseret de første ideer til Memex.
Vannevar Bush blev uddannet ved Taft University.
Bush blev medlem af National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) i 1939, i 1940 blev han formand for National Defense Research Committee og i 1941 direktør for Office of Scientific Research and Development der bl.a. ledede Manhattan projektet, der udviklede USA's atomvåben.

Vanrøgt
Betegnelse der bruges når husdyr, herunder katte og hunde, holdes i strid med dyreværnslovens regler.

Vansire
Skæmme.

Vant
I skibsterminologi betegnelsen for en line der afstiver masterne på tværs af skibet.

Vanuatu
Land i Oceaninen. Se artiklen: Vanuatu

Varanasi
Den hellige hinduby i Indien, Varanasi, hed tidligere Benares.

Varde
1. Varde, en stendysse eller opbygning af mursten eller tømmer. Se artiklen: Varde
2. Varde, dansk by. Se artiklen: Varde

Variabel
Skiftende, foranderlig.

Variant
Afvig(else), læsemåde.

Varbørste
Varbørste er et, hos pattedyr, særligt langt, stivt og tykt hår, placeret i ansigtet. Normalt på snudens sider og læberne. Varbørsterne fungerer som en art følehår.

Variere
Skifte, afvige.

Varietet
Afart, afændring.

Varuna
Himmelgud, vandgud (Indien).

Varv
Varv er betegnelsen for et lagdelt sediment, der udviser en årstidsvariation. I Sverige er der etableret en såkaldt varvkronologi flere tusinde år tilbage i tiden.

Vasco da Gama
Vasco da Gama, opdagelsesrejsende. Se artiklen: Vasco da Gama

Vaseline
Vaseline blev opfundet i New York i 1859 af kemikeren Robert Chesebrough. Det var et all-round middel til blandt andet pletfjerning, behandling af småsår og rustbehandling.

Vatikanstaten
Vatikanstaten er en bystat i Rom, Italien. Se artiklen: Vatikanstaten

Vattersot
Vandsot.

Vauchamps
Vauchamps, landsby i det franske departement Marne, sydvest for Epernay. her og i Etoges tætved sloges franskmændene under Marmont Blücher 14. februar 1814.

Vayu
Vayu, vindguden i den gamle indiske mytologi. I Rigveda sammenstilles han ofte med Indra eller under navnet Vata med regnguden Parjanya; begge skikkelser er i virkeligheden identiske; kun synes den sidste at være mere konkret opfattet (som den fysiske vind). Han skildres som den, der farer frem, hurtig som tanken, på sin strålende vogn med rødt forspand og et gyldent sæde og har Indra ved sin side; han bringer sundhed og langt liv. Da kun ganske få af Rigvedas hymner er henvendte til ham, synes han ikke at have spillet nogen fremtrædende rolle i det indiske Pantheon.

Ve
Ve er i nordisk mytologi en af de første aser. Søn af jætten Borr. Broder til Odin og Vile.
Ve deltog i drabet på Ymer.

Vectigalia
Vectigalia (latin), statsindtægter, skatter. Ordet blev brugt af romerne dels om faste afgifter, som påhvilede provinserne, dels om indirekte afgifter som told og tiende af korn og lignende.

Veddumboller
Suppe med brejboller. Egnsret fra Hadsund.

Vegar
En vegar lever udelukkende af planteføde og ydermere undlader vegaren at bruge animalske produkter til beklædning.

Vegetabilier
Plantestoffer.

Vegetar
Plantespiser.

Vegetation
Vegetation (botanik) betegner i almindelighed et begrænset områdes plantevækst.
Synonymer: Plantevækst, vækstliv.

Vegetere
Gro, være uvirksom, føre et drømmeliv.

Vejovis
Det underjordiskes gud i romersk mytologi.

Veksel
En veksel er i jagtterminologi en sti, der dannes grundet vildtets hyppige færdsel.

Vektor
1. Ordet vektor kommer af det latinske vector, som betyder "en som bærer en anden".
2. I genteknologien er en vektor et stykke DNA, som kan overføre et gen fra en celle til en anden. En vektor kan for eksempel være et plasmid eller en virus.

Velour
Fløjl.

Ven
Ven, tidligere stavet Hveen, er en ø i Øresund. Den regnes som hørende til Skåne og var derfor til 1658 dansk.
Ven er berømt som det sted hvor Tycho Brahe havde sine observatorier Uraniborg og Stjerneborg.

Vene
Blodåre der fører blodet til hjertet. Modsat arterie.

Venedig
Venedig er en by i Italien. Venedig er kendt for sine kanaler og retten Fegato alla Venetiana (en lever specialitet).

Veneration
Ærbødighed, højagtelse.

Venezuela
Land i sydamerika. Se artiklen: Venezuela

Venstre
Dansk parti. Partiet har sammen med de konservative regeringsmagten i Danmark på nuværende tidspunkt (2002). Venstre sidder desuden på borgmesterstolen i 113 kommuner og 7 amter.

Venstresocialisterne
Venstresocialisterne (VS) blev dannet i 1967. Det blev dannet af en række medlemmer af SF, blandt andet nogle folketingsmedlemmer, som var utilfredse med SF's politik under det såkaldte 'Røde Kabinet' fra 1966 til 1967. Her havde SF og Socialdemokratiet flertal i Folketinget.

Ventil
(tit) Trækhul, spjæld.

Ventilation
Luftskifte.

Venus
1. Kærlighedens gudinde i romersk mytologi.
2. Planet i solsystemet.

Vera Lynn
Sangerinde.

Verbum
Udsagnsord.

Verdandi
Norne.

Verdens syv underværker
Verdens syv underværker blev beskrevet af Antinatros fra Sidon i 100-tallet f.Kr.
De syv underværker i den antikke oldtid var:
* Pyramiderne i Giza
* Babylons hængende haver
* Zeusstatuen i Olympia
* Artemistemplet i Efesos
* Mausoleum i Halikarnassos
* Kolossen på Rhodos
* Fyrtårnet på Faros ved Alexandria

Verdensarvsliste
UNESCO laver World Heritage List, Verdensarvsliste, som omfatter mere end 600 bygninger, monumenter og naturområder, der regnes for verdens kulturelle arv. Danmark har tre kultursteder med på listen. Jellingehøjene, Roskilde Domkirke og i november 2000 blev Kronborg Slot udnævnt til verdensmonument.

Verdensdel
Jordens syv verdensdele er: Europa, Asien, Afrika, Australien, Antarktis, Nord- og Sydamerika.

Verdun
Efter den fransk-tyske krig i 1870-71 blev den franske by Verdun udbygget til en stærk fæstning, hvor der under 1. verdenskrig blev udkæmpet meget hårde kampe i 1916 med næsten 1 million faldne til følge. I Citadellets kasematter er indrettet et voksmuseum til minde om kampene

Verdura
Italiensk for grøntsager.

Verificere
(tit) godkende, stadfæste.

Veritabel
Ægte, sandfærdig.

Verkhovny
Verkhovny er russisk for »øverstbefalende« Betegnelsen blev anvendt af Zhukov og andre af de sovjetiske officer under under 2. verdenskrig, når de talte om Josef Stalin.

Vermiceller
Fransk for tynde båndnudler.

Versailles-freden
Versailles-freden blev underskrevet den 28. juni 1919 af de krigsførende parter fra 1. Verdenskrig.
Fredsaftalen forpligtede Tyskland til at afskaffe almindelig værnepligt og ikke have en hær over 100.000 mand eller krigsskibe over en vis størrelse, ligesom Tyskland skulle yde en meget stor krigsskadeserstatning.

Versere
Være i Omløb, være (for).

Versificere
Sætte på vers.

Version
(tit) Fremstilling, oversættelse.