LexOpen
   - Dit online leksikon

  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         


Bogstav Zezere

Zezere
Zezere, flod i det mellemste Portugal, udspringer på den østlige skråning af Serra da Estrella, strømmer hovedsagelig i sydvestlig retning og udmunder ved Constancia i højre bred af Tejo. Zezere der er 215 kilometer lang, har et rivende løb.

Zhong Guo
Zhong Guo er den kinesiske betegnelse for Kina.

Ziad
Drengenavn.

Ziani
Ziani, venetiansk slægt, hvoraf to navnkundige doger. Den ene, Sebastiano Ziani, regerede 1173-79, i hvilket sidste år han døde. Under ham var det, at republikkens forfatning forandredes i udpræget artistokratisk retning. Udadtil vandt Venezia mange sejre og megen anseelse under denne doge, der sluttede forbund med de lombardiske byer. Kejser Frederik Barbarossas flåde blev slået, og 1177 mæglede Ziani fred mellem kejseren og pave Alexander 3. i selve byen. Det er fra hans tid, at den berømte ceremoni, dogens trolovelse med havet, daterer sig.
Under sønnen, Pietro, doge 1205-29 (Enrico Dandolos efterfølger), blev genueserne slået, og store landstrækninger i Grækenland samt Korfu, Malta og Kandia kom under Venezias herredømme.

Zier
Drengenavn.

Zibet
Tidligere anvendte man zibet til parfumefremstilling. Zibet er sekret fra desmerdyrs gatkirtler.

Zichy
Zichy, en af Ungarns ældste og mest fremragende adelsætter, kendes allerede i 13. århundrede, fik 1655 friherre- og 1679 grevetitel.
1) Karl (1753-1826), blev 1775 ansat i hofkammeret i Wien, vandt Josef 2.s yndest og blev 1788 Judex Curiae og leder af Ungarns forvaltning. Han virkede på landdagen 1790 og 1792 meget for at dæmpe uroen i Ungarn og tilvejebringe forsoning mellem regeringen og folket. 1802-08 styrede han de østrigske finanser, dog uden særlig dygtighed, og forblev minister indtil sin død, nydende både kejser Frants' og Metternichs tillid.
2) Franz (1783-1862), den foregåendes søn, var 1848 feltmarskalløjtnant og kommandant i Venezia, men lod sig overrumple af oprørerne og overgav dem byen uden modstand, blev derfor 1849 dømt til 10 års fængsel, men benådedes 1851,
3) Franz (1811-1900), blev marts 1848 understatssekretær i det ungarske handelsministerium under Szechenyi, men afgik september samme år, da bruddet med Østrig indtrådte. Var 1874-79 østrigsk diplomat i Konstantinopel.
4) Ferdinand, er født 1829, var 1865 vicepræsident for statholderrådet i Ungarn, valgtes senere til rigsdagens underhus og hørte til Deak-partiet, men sluttede sig efter 1876 til det konservative parti. Han var 1894 leder for overhusets modstand mod loven om blandede ægteskaber og blev siden fører for det klerikale »Folkeparti«.
5) Eugen, er født 1837, har vist særlig iver for udviklingen af Ungarns industri, ved oprettelse af mange tekniske skoler og ledelse af store udstillinger. Er siden 1867 medlem af rigsdagen og drog 1895 på rejse til Kaukasien og 1897 til Mongoliet og Sibirien for at finde magyarernes oprindelige hjemstav. Udgav Voyages en Caucase et en Asie centrale (1897-1902). 1884 udnævntes han til geheimeraad.

Ziehklinge
Ziehklinge (tysk), en lille fjederhård stålplade, hvis kanter ved at trykkes med et polerstål forsynes med en grad, og som føres skråt hen over høvlet træarbejde for at udslette høvlstrøgene.

Ziggurat
Ziggurat, monumentale tempelbygninger i Mesopotamien. Er fra 3. årtusinde f.Kr.

Zigøjner
Zigøjner, ældre stavemåde for sigøjner.

Zilas
Drengenavn.

Zimbabwe
Zimbabwe, land i Afrika. Se artiklen: Zimbabwe

Zimmer
Zimmer, talmål, i skindhandlen = 4 deger = 40 skind.

Zimon
Drengenavn.

Zingaresco
Sigøjneragtigt.

Zink
Zink, hvidblåt metallisk grundstof. Zink er et livsnødvendigt mineral, der indgår i en række forskellige enzymer, som omdanner proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. Desuden er zink en vigtig byggesten for kroppens celler. Den kemiske formel er Zn.Grundstof nummer 30.
I Europa lærte man først at udvinde Zink i første halvdel af 18. århundrede, men allerede i 16. århundrede kom der Zink til Holland fra Kina og Ostindien.

Zink
Zink (italiensk Cornetto, fransk Cornet a Bouquin, latin lituus), et forældet blæseinstrument, der i 16.-17. århundrede indtog den melodiførende stemme i instrumentalmusikken og, efter på dette område at være fortrængt af violinen, holdt sig i brug hos bymusikanterne, blandt andet ved tårnblæsning, til langt ind i 18. århundrede. Zink var et træblæseinstrument, for så vidt som røret var af træ, men det blæstes ligesom vore moderne messinginstrumenter ved hjælp af et kedelformigt mundstykke af elfenben eller hårdt træ, og var forsynet med syv lydhuller. Den forekom i forskellige størrelser. De små arter var lige: Cornetto diritto med løst mundstykke og Cornetto muto (»stille zink«), hvis mundstykke var drejet i eet med røret. De kades også »hvide zink« i modsætning til de store, »sorte«, krumme zink, der var sammenlimede af to lange stykker og overtrukne med læder. Også disse forekom i to former: Cornetto curvo og Cornetto torto. Denne sidste havde et s-formigt mundstykke ligesom fagotten og blev forløberen for den senere serpent.

Zinnia
Zinnia, slægt af kurvblomstfamilien. Ses i Mexico.

Zion
Zion, navn på et af Jerusalems høje, oprindelig den sydøstlige høj, der ved en (i senere tid udjævnet) sænkning var skilt fra den nord for liggende høj. På Zion var jebusitterbyen bygget. Denne erobredes først af David og kaldtes nu Davids-byen. Efter at Salomo havde bygget sit palads og templet på den nordligere høj, blev Zion det almindelige navn for denne, tempelbjerget, og efterhånden det hellige navn for Jerusalem med dets tempel. Der har hersket en del uklarhed med hensyn til, hvad er oprindelig mentes med Zion, idet navnet fra 4. århundrede blev almindelig brugt om den sydvestlige høj.

Zionisme
Bevægelse for at gøre palæstina jødisk. Bevægelsen blev grundlagt 1897 og fik sit mål opfyldt med dannelsen af staten Israel i 1948.

Zions Vises Protokoller
Zions Vises Protokoller, var informationer opfundet af det russiske politi i 1905 for at starte en række jødepogromer. De blev også senere anvendt af de tyske nazister i deres propaganda.

Zirconium
Zirconium, grundstof med forkortelsen Zr.

Zirpháea crispáta
Zirpháea crispáta er det videnskabelige navn for en stor boremusling.

Zloty
Zloty er en polsk møntenhed. Zloty betyder guldstykke på polsk.
På grund af hyperinflation i de første år af 1990'erne, blev decimalet flyttet fire positioner. 10.000 af den gamle valuta (PLZ) blev til en ny zloty (PLN).
Zloty blev introduceret i 1924 efter hyperinflation og monetært kaos i årene efter 1. verdenskrig. Den afløste den polske mark, som havde været i brug siden 1919.
1 zloty = 100 groszy = 0,1687 gram guld; 1 zloty = 1.800.000 polske mark.

Zn
Zn er den kemiske formel for grundstof nr. 30 zink.

Zna
Zna, navn på et par floder i det mellemste Rusland.

Zoantropi
Sindssygdom med forestilling om at være et dyr.

Zobel
Et rovdyr af mårslægten. Et værdifuldt og efterstræbt pelsdyr. Udbredt i Sibirien.

Zodiacus
Astronomisk betegnelse for dyrekredsen.

Zodiakal-lyset
Tilbagekastet sollys fra interplanetart støv der befinder sig i samme plan som jordens bane om Solen. Kaldes også for Dyrekreds-lyset.
Zodikal-lyset blev opdaget af G.D. Cassini 18. marts 1683 (Decouverte de la lumière céleste qui paroist dans le Zodiaque, Paris 1685) og iagttaget af ham sammen med Fatio, der fortsatte sine obervationer i Duillier ved Geneve til 1686. Tidligere har man spredte meddelelser om zodikal-lyset. Således blev det bemærket i Rom 410, var kendt i Orienten under navnet »dem falske morgenrøde« og omtales også i koranen. Det nævnes af T. Brahe og Kepler, men Cassini er den første, som systematisk observerede det gennem længere tid, og Childrey den første, fra hvem man har en på egen iagttagelse grundet beskrivelse af zodikal-lyset (Britannia Baconica, London 1661). Senere er det blevet observeret af talrige forskere som Schmidt, Heis, Jones, Serpieri, Searle, Gruey, Marchand, Barnard og andre.

Zodiakus
Zodiakus, andet ord for dyrekredsen.

Zoe
Zoe, byzantinske kejserinder.
1) Kejser Leos 6.s mætresse, mor til Konstantin 7., efter hvis tronbestigelse (912) hun regerede en tid i hans navn.
2) Datter af Konstantin 8. og gift med dennes efterfølger Romanos 3., efter hvis død (1034) hun fik en stor indflydelse på rigets styrelse. Hun hævede sin elsker Michael 4. på kejsertronen og senere Michael 5., som dog frigjorde sig for hendes indflydelse og satte hende i fængsel tillige med hendes søster Theodora. Men efter at være kommet fri igen udnævntes søstrene til regerende kejserinder (1042). Dog blev Theodora snart skubbet til side, og Zoe, som ægtede kejser Konstantin 9., regerede sammen med ham til sin død (1050).

Zofingen
Zofingen, by i Schweiz, ligger 14 kilomter syd vest for Aarau, 442 meter over havet på højre side af Wigger-dalen. Zofingen ligger i en frugtbar slette, der gennemstrømmes af Wigger. Allerede under Karl den Tykke havde Zofingen møntret. En tid lang var den fri rigsstad, men kom derpå under Østrig og var ofte residens for østrigske fyrster. I omegnen findes flere romerske bygningslevninger.

Zoforos
Zoforos (græsk), frise med figurer af levende væsener. Også i Dyrekredsen.

Zohar
Zohar, anden skrivemåde for det hebraiske ord, som måske oftere gengives ved sohar, og som betyder »lysglans«. Navn på en bog af kabbalistisk indhold som under form af en art kommentar til de fem mosebøger giver oplysning om den hemmelige og skjulte betynding, der ligger i de i bøgerne meddelte fortællinger og guddommelige bud.

Zoll
Zoll, tysk navn for Tomme.

Zoltan
Drengenavn.

Zoisk
Dyrisk, hørende til dyr.

Zombi
Zombi er i voodoo betegnelsen for en genopvækket død person. Populær skikkelse i en lang række gyserfilm.

Zona
Zona (=herpes zoster), helvedesild.

Zone
1. Jord(bælte), himmelegn, område, mindste afdeling af en geologisk formation.
2. I matematikken den del af en kugles overflade, der begrænses af to paralelle planer der skærer kuglen.

Zoneloven
Zoneloven (by- og landzoneloven) er en dansk lov vedtaget i 1969 omhandlende regler for bebyggelse og udstykning.

Zontaklubber
Zontaklubber (indiansk zonta: pålidelig) er en række kvindeklubber med det formål at arbejde for øget samarbejde mellem selverhvervende kvinder i forskellige lande, fred og international forståelse.

Zoo
1. Zoologisk have.
2. Zoo (græsk) dyre-.

Zooerasti
Kønslig omgang med dyr.

Zoofag
Zoofag (græsk), kødædende.

Zoofil
Dyrevenlig.

Zoogeografi
Læren om dyrenes udbredelse på jorden.

Zoogoni
Læren om dyrenes forplantning.

Zoolit
Dyreforstening.

Zoolog
En der dyrker zoologi.

Zoologi
Zoologi (græsk) kaldes den gren af naturvidenskaben, som har den særlige opgave at studere dyrerigets naturhistorie. Den er, samtidig med at videnskaben i tidens løb har udviklet sig, blevet spaltet i et antal underafdelinger.
Zoologiens historie
På grund af den store betydning, dyreverdenen har for menneskelivet, er det let forståeligt, dels at der selv hos ganske lavt stående folkefærd findes et ingenlunde ringe kendskab til de almindelige forekommende dyrs liv og færden, dels at, hos de civiliserede folkeslag, zoologien bliver en af de først opdyrkede grene af naturhistorien. I Grækenland lader således studiet af dyrene sig føre tilbage til de ældste tider, ihvorvel Aristoteles (i 4. århundrede f.Kr.) gerne nævnes som videnskabens grundlægger og det ikke med urette. Ved kritisk at samle sine forgængeres iagttagelser og sammenstille dem med talrige egne ny skabte han nemlig en række værker, som holdt sig uovertrufne helt ned til den nyere tids begyndelse. Dyreriget deler Aristoteles i to hovedgrupper: Bloddyr og blodløse dyr og hver af disse igen i fire underafdelinger. I øvrigt skal udformning af systemet eller indgående beskrivelse af de enkelte former ikke søges hos Aristoteles, hvis styrke derimod ligger i den ægte videnskabelige måde, på hvilken han betrager dyret som levende organisme i dets forholdt til omverdenen, både med hensyn til udvikling, bygning og livsforhold. Foruden Aristoteles har oldtiden kun en nævneværdig forfatter at opvise, romeren Plinius den Ældre (i 1. århundrede). Hans store naturhistorie, som behanlder alt i naturen, er dog uden større værid, idet den ingen egne iagttagelser indeholder, men kum, med større flid end kritik, er sammenskrevet af talrige ældre kilder.

Zoologisk have
Offentligt tilgængeligt område, hvor dyr holdes i fangenskab (dyrepark). Blandt de største er London Zoo (1828), Antwerpen (1843) og Berlin (1844).
Menageriet, den zoologiske haves forløber er kendt allerede fra den klassiske oldtid. For eksempel havde man i Rom på kejsertiden lejlighed til at se både elefanter og giraffer, løver og leoparder, som rigmænd havde ladet føre over til Italien. Langt senere, under de store opdagelsesrejser, bragtes tillige mange før ukendte dyr til Europa, og der opstod nu ligefrem en kappestrid mellem fyrstehofferne om, hvem der kunne skaffe sig de største mærkværdigheder. At det habsburgske hus ved sine vidtstrakte besiddelser i så henseende måtte være heldigt stillet, er let forståeligt. Allerede i midten af 16. århundrede blev der da også i Østrig anlagt flere forskellige menagerier. Selv op til Norden nåede i den følgende tid skikken at holde »vilde dyr«. Christian 4. havde således adskillige bjørne gående på Københavns Slot, og senere, under Frederik 3., oprettedes sammensteds endog et helt menageri, som efter de opbevarede regnskaber at dømme har været ret righoldigt. Det indeholdt for eksempel 1 løve, 2 tigre, 1 leopard og 1 los. Samtidig drev »marekatte« og papegøjer ret uhindret deres spil rundt i slottes værelser, mens endelig en del større dyr, såsom kameler og dromedarer, blev holdt opstaldede på Esrom. At dyrebestanden både i Danmark og i andre lande var ganske tilfældig sammensat og tilmed hyppig vekslende, var kun en nødvendig følge af tidens dårlige transportmidler og af den totale mangel på indsigt i, hvorledes sådanne fremmede dyr burde behandles.

Zoologisk Museum
Zoologisk Museum er en samling under Københavns Universitet. Blev grundlagt i 1862 som en sammenlægning af Det Kgl. Naturhistoriske Museum og Universitetets Zoologiske Samlinger.

Zoome
Zoome, fotografisk betegnelse for det at »trække« et motiv til sig eller væk fra sig ved hjælp af et objektiv med variabel brændvidde.

Zoon
Zoon (græsk) levende væsen, dyr.

Zoonomi
Zoonomi (græsk) er læren om de almindelige love for dyrenes liv og udvikling. Mens zoologien nærmest beskæfter sig med systematik, artsbestemmelsen, dyrenes bygning, tager zoonomien mere almindelige synspunkter. Men nogen virkelig skarp adskillelse mellem de to videnskabsgrene er det vanskeligt at opstille.

Zoonoser
Zoonoser (græsk) er sygdomme og infektioner der kan overføres mellem dyr og mennesker. Et eksempel er bakterien Salmonella.

Zoopalæontologi
Læren om de uddøde dyr.

Zooparasit
Snyltedyr.

Zoopatologi
Læren om dyrenes sygdomme.

Zooplankton
Zooplankton er en række meget små vandlevende dyr. Eksempelvis dafnier eller vandlopper.

Zopf
Zopf (tysk), hårpisk. Efter tysk kunsthistorisk terminologi forstår man ved Zopf enten blot det samme som rokoko eller den overgangsstil, der betegner et tilbageslag mod rokokoens udartninger og dekorative yppighed og derfor søger tilbage imod større linjerenhed. Den genoptager studiet af antikkerne, men ofte på ret nøgtern og pedantisk vis, og betegner således en overgang til empirestilen. Opfattet på denne måde bliver zopf altså beslægtet med - eller kan tages som et andet udtryk for - den franske Style Louis Seize.

Zopf-stil
Sen rokoko. Se artiklen zopf.

Zoppo
Zoppo (italiensk) hinkende, haltende.

Zopyros
Zopyros, søn af Megabyzos, fornem perser på Darius 1.s tid. Herodot fortæller om ham, at han, da Darius længe forgæves havde belejret Babylon, lemlæstede sig selv, fremstillede sig for babylonerne som et offer for Darius' grusomhed og tilbød dem sin bistand mod perserne. Da han havde fået overdraget ledelsen af babylonernes hær, udleverede han efter en forud aftalt plan byen til Darius. Zopyros-sagnet går i forskellige variationer igen i persernes historiske overleveringer og i flere orientalske eventyr.

Zor
Zor, navn på byen Sur, oldtidens Tyros.

Zoran
Drengenavn.

Zorille
Zoriller er en slægt af mårer. De er langhårede og deres sekret fra stinkkirtlerne er endnu mere stinkende end de amerikanske stinkdyrs. De lever i syd- og østafrika.

Zorndorf
Zorndorf, landsby nordøst for Küstrin, kendt for Frederik den Stores sejr over russerne 25. august 1758.

Zoroaster
Zoroaster, det græske navn på den iranske religionsstifter, som iranerne selv kaldte Zarathustra (nypersisk Zerduscht). Hverken om hans levetid eller hans hjemstavn ved vi klar besked. Sandsynligvis er han født i Nord- eller Østiran i tiden mellem 1000 og 600 f.Kr. Han var til på en tid, da folket i hans hjemstavn stod i overgangen fra nomadeliv til bosiddende landbrug, og hans virksomhed blev da på en gang en økonomisk og en religiøs reformation. Zoroaster blev landbrugets forkæmper over for nomade- og røverliv og ahuratroens forkæmper mod daevadyrkerne. Ahuraer og daevaer var to sæt af gamle naturguder, hvis respektive tilhængere efterhånden var kommet i skarp opposition til hinanden. Zoroaster forædlede ahuradyrkelsen, omformede den til en art monoteisme, idet der kun blev een ahura (Ahura Mazda), som stod over alle andre guddommelige væsener. Han rensede sin lære for de elementer af folketroen, som ikke passede i ensemblet, og gav den en ejendommelig, abstrakt filosofisk karakter, idet navnlig de seks amschaspander eller højere guder under Ahura Mazdas overhøjhed blev personifikationer af moralske begreber. Denne betingede monoteisme var forbundet med en betinget dualisme, idet der over for den gode, lyse og rene gudeverden kom til at stå en ond, mørk og uren djævleverden, hvori daeverne fik plads, og hvis overhoved blev Angro Mainjuseh. Men denne djævleverden var forud bestemt til engang at bukke under for Ahura Mazdas vælde. Indtil dette sker, hersker der en uafbrudt kamp mellem de to åndeverdener, og i denne kmap har mennesket sin plads og livsopgave. Derfor bliver udviklingen, fremskridtet, civilisationen, baseret på jordens dyrkning, den mest fortjenstfulde virksomhed, idet den er et led i kampen mod dødens og urenhedens magter.
De få positive oplysninger, vi har om Zoroasters liv, stammer mest fra de gathiske hymner. Vi hører her, at Zoroaster var af spitamidernes slægt, søn af Pouruschaspa, at hans hustru, Hvogvi, var brordatter af Djamaspa, kong Vischtaspas vesir. I disse to mænd, Vischtaspa og Djamaspa, havde Zoroaster trofaste beskyttere, men Vischtaspa var kun en lille provinsfyrste uden betydelig magt, og Zoroaster havde hårde kampe at overkomme med mægtige modstandere fra daevadyrkernes lejr. Senere Zoroaster-biografier, hvis resultater foreligger i den nypersiske Zerduschtnameh, har udsmykket profetens liv med en mængde legendariske træk.

Zorro
Zorro, eventyrsfigur iført sort kappe, maske og kårde. Zorro er den hemmelige betegnelse for den californiske adelsmand Don Diego de la Vega.

Zosimos
Zosimos, græsk historieskriver, levede omkring år 500. Vi har af ham et skrift om den romerske kejsertids historie, hvis første del (indtil 270) er ganske kortfattet, mens fremstillingen som slutter ved 410, senere bliver udførligere. Zosimos var hedning og anså opgivelsen af fædrenes tro for en hovedårsag til romerrigets forfald. Hans værk er udgivet af Mendelssohn (Leipzig 1887).

Zoster
Bæltestedet.

Zostéra marína
Zostéra marína er det videnskabelige navn for almindelig bændeltang eller ålegræs som det også kaldes.

Zr
Zr, forkortelse for grundstoffet zirkonium.

Zuav
Zuav er en militær titel. Se artiklen: Zuaver.

Zuaver
Zuaver, et slags fransk elitefodfolk. De oprettedes 1830 af general Clausel efter erobringen af Algérie. Styrken var 2 bataljoner, hvis mandskab fra begyndelsen dannedes af indfødte af kabylerstammerne, der var berømte for tapperhed. Befalingspersonalet var fransk, uniformen orientalsk med tyrkisk snit. Zuaver fik hurtig stort ry for tapperhed, og mange franskmænd indtrådte efterhånden i rækkerne. Under kampen med Abb-el Kader viste de indfødte Zuaver sig imidlertid upålidelige, og fra 1839 dannedes Zuaver udelukkende af franskmænd, mens de indfødte 1842 indtrådte i de af Bugeaud oprettede turkosregimenter. Zuavregimentet udvidedes 1831 til tre bataljoner, og 1852 dannede Napolen 3. af hver bataljon et regiment, idet tillige kejsergarden fik et zuavregiment på 2 bataljoner. Zuaver, der fik tilgang af udsøgte folk, navnlig mange frivillige, særlig fra Paris, havde kæmpet med særlig udmærkelse under Krim-krigen, i Italien, i Mexico og 1870-71 og i den senere tid i Tunis og Tonkin.

Zug
Zug, kanton i den centrale del af Schweiz, ligger omkring nordøstbredden af Zuger-søen og grænser mod nord til Zürich, mod øst og syd til schwyz og mod vest til Luzern og Aargau.

Zuger-sø
Zuger-sø, sø i Schweiz ved nordfoden af Alperne, ligger mellem kantonerne Schwyz, Zug og Luzern, 417 meter over havet ved den nordlige fod af Rigi og gennemstrømmes i sin nordlige del af floden Lorze, der kommer fra den mere alpeagtige Egeri-sø og fra Zuger-søen flyder mod nord til Reuss. Zuger-søen er 14 kilometer lang og indtil 4,5 kilometer bred. Den har et areal af 38,5 kvadratkilometer og en største dybde af 198 meter. Den skovklædte halvø Kiemen og det lige overfor liggende fremspring deler søen i en mindre sydlig eller øvre og en større nordlig eller nedre del, af hvilke den første er omgivet af bjerge og er dyb og grøn af farve, mens den sidste har fladere bredder, mindre dybder og fremherskende blå farvetone. Søen er rig på fisk, balndt hvilke rødforellen er særlig skattet. Bredderne er dækket af løv- og nåleskove eller med frugt- og vinhaver, villaer, slotte og byer. De vigtigste byer er Zug og Cham i kanton Zug og Arth og Immensee i Schwyz.

Zugspitze
Zugspitze, Weiszkogel, den højeste top i de bayerske Alper (Tyskland). Zugspitze ligger i Wettersteingruppen syd for Loisach-dalen og hæver sig som et mægtigt klippeparti 2.968 meter over havet og 2.000 meter over den ved dets nordfod liggende Eibsø. Zugspitze ender i en dobbeltspids, hvorfra man har et ganske pragtfuldt skue over Alperne.

Zuluer
Zuluer er et folk i det sydøstlige Afrika. De stod bag en række store erobringer i det 19. århundrede og besejrede boerne i flere slag. De blev nedkæmpet af engelske soldater.

Zuppa di pesce
Italiensk for fiskesuppe.

Zuppe
Italiensk for supper.

Zurron
Zurron (tercio), mellemamerikansk vægt = 150 libras - 69,014 kilogram.

Zuschlag
Et zuschlag er en flettet kant på en kurv.

Zwinger
Zwinger er et slotslignende anlæg i Dresden. Det blev bygget 1711-22 i sen-barok arkitektur. Arkitekten var Pöppelmann.

Zygaena filipendula
Zygaena filipendula er det videnskabelige navn for seksplettet køllesværmer.

Zygia
Zygia (latin), tilnavn til Juno som ægteskabets beskytterinde.

Zygmund
Drengenavn.

Zygomorf
Uregelmæssig (blomst).

Zygote
Zygote (græsk). Når et æg og en sædcelle sammensmeltes til en diploid celle kaldes det for en zygote. En befrugtet ægcelle kunne man også kalde det. En zygote vil efterfølgende gennemgå celledelinger og blive til et foster.

Zyma
Gær.

Zymogen
Gæringsfremkaldende.

Zymologi
Zymologi (græsk), læren om gæring.

Zymose
Gæring.

Zymotisk
Gæringsfremkaldene.

Zünftig
Ordet Zünftig kan have følgende betydninger
1. Djærv, saftig
2. Håndværkeragtig.

Zürich
Zürich, schweizisk by. Se artiklen: Zürich